LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Syv ud af ti psykiatriske patienter er tilfredse med psykiatrien

Et pænt flertal af patienterne og de pårørende er tilfredse med deres besøg/indlæggelse. 73 procent af de voksne, 68 procent af børn og unge samt 76 procent af deres pårørende er er i høj eller meget høj grad tilfredse samlet set.

Det er et af de mange resultater fra LUP Psykiatri 2022. Se flere resultater her.

I undersøgelsen har næsten 6.000 patienter og pårørende svaret på en række spørgsmål om, hvordan deres oplevelser med psykiatrien har været.

Patienterne og de pårørende er især tilfredse med, at de ansatte i psykiatrien er venlige og imødekommende. Omvendt kniber det med de voksne patienters opfattelse af, at én bestemt læge tager ansvar for patientforløbet, og børn- og unges oplevelse af, at de er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling.

Den største tilfredshed findes blandt forældrene til børn og unge, der har kontakt med psykiatrien. Her er 76 procent i høj eller meget høj grad tilfredse. Herefter kommer den store gruppe af voksne patienter i psykiatrien, hvor 73 procent er tilfredse, mens 68 procent af børn og unge er tilfredse.  Det samme gælder for 52 procent i den mindre gruppe af patienter i den specialiserede retspsykiatri.

Hospitalsafdelinger får viden om, hvor indsatsen kan forbedres

Målingerne foretages i den regionale psykiatri, og de lokale resultater af patienternes oplevelser sendes til hver enkelt afdeling. De har dernæst mulighed for at handle på de områder, som har forbedringspotentiale.

Læs mere:

Der udarbejdes rapporter på regions-, afdelings- og afsnitsniveau inden for B&U og indlagte i den specialiserede retspsykiatri. For de voksne patienter udarbejdes der regionsrapporter, men alle resultater for de månedlige målinger rapporteres i regionernes afrapporteringssystemer ned på afsnitsniveau.

Rapporten med nationale resultater samt øvrigt materiale og rapporter ligger i menuen til venstre under 2022.

Pressemeddelelse fra Danske Regioner: Syv ud af ti patienter er tilfredse i psykiatrien

Fakta om LUP Psykiatri

LUP Psykiatri består af ni undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper, som er fordelt på fem patientgrupper og fire pårørendegrupper:

 • Voksne indlagte
 • Voksne ambulante
 • Børn og unge ambulante og deres forældre
 • Børn og unge indlagte og deres forældre
 • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
 • Pårørende til voksne indlagte og ambulante patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2024)

Formål

Formålet med LUP er at:

 • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper

Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.

Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

LUP Psykiatri med månedlige målinger

Fra oktober 2022 er LUP Psykiatri for voksne patienter (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) overgået til månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post. Samtidig får regioner, hospitaler, afdelinger og afsnit resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet og ledelsesinformation. Læs mere om de månedlige målinger.

Børne- og ungdomspsykiatrien og den specialiserede retspsykiatri med årlig måling

Undersøgelserne for børne- og ungdomspsykiatrien og indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri bliver fortsat gennemført en gang om året, hvor personalet står for at udlevere spørgeskemaet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter ud over LUP Psykiatri også:

 • LUP Somatik: planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
 • LUP Akutmodtagelse: akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
 • LUP Fødende: kvinder, der har født.

Læs mere om de tre delundersøgelser.

Ved spørgsmål kan man henvende sig til Simone Witzel, tlf. 4042 7144.