Projekter

Søg i projekter
Navn Status Projektleder Afslutning
Evaluering af Region Syddanmarks kommunikationskurser for personale med patientkontakt Aktiv Pernille Bjørnholt Nielsen 2024
Hvordan har du det? - 2021 Aktiv Karina Friis 2024
Evaluering af Neurorehabilitering Midt Aktiv Lise Marie Witt Udsen 2023
Sammen om hjertesygdom – et metodekombinerende projekt om social ulighed i sundhed blandt hjertesyge og deres pårørende Aktiv Nina Konstantin Nissen 2023
Rampen til det gode arbejdsliv Aktiv Jens Hansen 2023
Evaluering af legebaseret indsats på Bakkegården Aktiv Morten Greve 2023
Interventioner, der kan afhjælpe ensomhed – en systematisk litteraturgennemgang Afsluttet Mathias Kamp Lasgaard 2022
HØR Evaluering af InHEAR og FAIR Afsluttet Jens Hansen 2022
Evaluering af Folden – en ambulant behandlingsindsats for unge med isolations- og skolevægringsproblematikker Afsluttet Marianne S. Balleby 2022
Graviditet og Trivsel Aktiv Anne-Mette Hedeager Momsen 2022
Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) Aktiv Thomas Maribo 2022
Quality Improvement Collaboratives in the Implementation of the New Danish Healthcare Quality Programme: Healthcare professionals as drivers of quality improvement Aktiv Kathrine Carstensen 2022
Evaluering af MultifunC Aktiv Jens Hansen 2022
Ph.d.-projekt: Hjerterehabilitering til borgere med hjertesygdom og diabetes Aktiv Birgitte Bitsch Gadager 2022
En helhedsorienteret analyse af årsager til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress Aktiv Finn Breinholt Larsen 2022
Evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland Aktiv Signe Andren Thrane 2022
Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe) Personlig medicin i velfærdsstaten (MeInWe) Aktiv Lotte Groth Jensen 2022
Etablering af et behandlingsråd - Hvordan prioriterer vi i Danmark? Aktiv Nasrin Tayyari Dehbarez 2022
Evaluering af CollaboLearn-metoden Aktiv Morten Greve 2022
Sundhedsøkonomisk evaluering af en ny opfølgningsmodel for patienter med endetarmskræft Aktiv Nasrin Tayyari Dehbarez 2022
LUP Psykiatri 2020 Afsluttet Simone Witzel 2021
Ph.d.-projekt om forebyggelse af knoglebrud blandt ældre - med fokus på social ulighed Afsluttet Gitte Valentin 2021
Turbo på udredningen for ordblindhed Afsluttet Jens Hansen 2021
Pilotafprøvning af digital udsendelse af spørgeskema i LUP Psykiatri Afsluttet Gitte Dahl 2021
Sygeplejerskers mentale sundhed i forbindelse med COVID-19 Afsluttet Caroline Trillingsgaard Mejdahl 2021
Granhøjen bruger- og pårørendeundersøgelse Aktiv Gitte Dahl 2021
Prænatal genetik: En antropologisk undersøgelse af viden i proces Aktiv Stina Lou 2021
Aktiv Patientstøtte Aktiv Camilla Palmhøj Nielsen 2021
Tilgang og Praksis på Kofoedsminde Aktiv Kirsten Overgaard 2021
Ph.d.-projekt: Målsætning i rehabilitering Aktiv Merete Tonnesen 2021
Sundhedsøkonomisk analyse af rygmarvsstimulation for kroniske nervesmerter Aktiv Bettina Wulff Risør 2021
Anvendelse af patient-rapporterede oplysninger i konsultationer med mennesker med diabetes Aktiv Berit Kjærside Nielsen 2021
Forståelse af patientcentreret målsætning i ambulant, tværfaglig rehabilitering Aktiv Lisbeth Ørtenblad 2021
DGIs kvindekampagne Aktiv Anne Kongerslev Wermuth 2021
Helbredsrelateret egenomsorg blandt særlige risikogrupper under coronaudbruddet – et kombineret spørgeskema- og interviewstudie Aktiv Berit Kjærside Nielsen 2021
Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi Aktiv Charlotte Gjørup Pedersen 2021
Kommunal hjerterehabilitering – en analyse af frafald Aktiv Thomas Maribo 2021
De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb Aktiv Pernille Bjørnholt Nielsen 2021
Unwarranted small-area variation in the use of healthcare: The case of psychiatry Aktiv Emely Ek Blæhr 2021
Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og personale vedrørende video- og telefonkonsultationer i psykiatrien, Region Nordjylland Aktiv Pernille Bjørnholt Nielsen 2021
Evaluering af projekt "Omsorg i balance" på børne- og ungehospice Aktiv Lise Marie Witt Udsen 2021
Brugerdialoger på Aarhus Universitetshospital Aktiv Marianne S. Balleby 2021
Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering Aktiv Claus Løvschall 2021
Min PROfil – En model til involvering og empowerment af borgere i kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser med systematisk brug af PRO Aktiv Berit Kjærside Nielsen 2021
Evaluering af den digitale forløbsguide til akutte forløb Aktiv Lise Marie Witt Udsen 2021
Nordisk implementering af personlig diagnosticering af prostatakræft Aktiv Bettina Wulff Risør 2021
Ph.d.-projekt: Rehabilitering i en ny kontekst: Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering & Klima (SPARK) Aktiv Louise Sofia Madsen 2021
MoEva – Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2020
Hvordan har du det? - 2017 Afsluttet Finn Breinholt Larsen 2020
Organisational design of emergency care: Policy Evaluation Afsluttet Line Stjernholm Tipsmark 2020
The use of 3D printing for implants and splints in connection with surgery Afsluttet Lotte Groth Jensen 2020
Tilbagevenden til arbejde under og efter en kræftsygdom - betydningen af fysisk aktivitet og self-efficacy Afsluttet Rikke Smedegaard Rosbjerg 2020
LUP-fødende 2019 Afsluttet Gitte Dahl 2020
Samarbejdsprojekt for LUP Psykiatri og "Hyppige målinger af patientoplevelsen" (LUP Light) Afsluttet Simone Witzel 2020
E-sport og Recovery i Retspsykiatrien Afsluttet Morten D. Terkildsen 2020
Evaluering af digital forløbsguide Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2020
Evaluering af puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020 Afsluttet Jens Hansen 2020
Vurdering af metoden Arousal Profile & Guideline Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2020
Evaluering af telemedicin for KOL-patienter Afsluttet Jakob Sevelsted 2020
Severin - Nationalt forskningsnetværk i rehabilitering Afsluttet Claus Vinther Nielsen 2020
Sundhedsøkonomisk evaluering af internetbaseret terapi til patienter med helbredsangst Afsluttet Bettina Wulff Risør 2020
Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) Afsluttet Tina Willemann 2020
LUP Psykiatri 2019 Afsluttet Simone Witzel 2020
Sparring og bidrag til Aarhus Kommunes evaluering af projekt Livsmester Afsluttet Marianne S. Balleby 2020
Kortlægning af viden om multipel sklerose Afsluttet Anne-Mette Hedeager Momsen 2020
Kvalitativ evaluering af Psykiatrien i Nordvest Afsluttet Marianne S. Balleby 2020
Evaluering af Boostcamp Afsluttet Kirsten Overgaard 2020
Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen, et døgntilbud til unge med svært selvskadende adfærd Afsluttet Marianne S. Balleby 2020
Forebyggelse af diabetes hos kvinder med tidligere gestationel diabetes Afsluttet Anne-Mette Hedeager Momsen 2020
Patienttilfredshedsundersøgelse på røntgenafdelinger i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland Afsluttet Klaus Nordentoft Lemvigh 2020
Evaluering af COVID-19 forløb i Holstebro Kommune Afsluttet Kirsten Overgaard 2020
RegionsRygcenter - Forskningsenhed for Sygemeldte: Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Aktiv Pernille Pedersen 2020
Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering Aktiv Hanne Søndergaard 2020
Hvorfor gør ensomhed os syge? En undersøgelse af sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og dårligt helbred Aktiv Julie Christiansen 2020
National undersøgelse for Præhospitalet Aktiv Pernille Bjørnholt Nielsen 2020
Arbejdsmarkedstilknytning blandt tarmkræftoverlevere – et registerstudie med op til 10 års opfølgning Aktiv Pernille Pedersen 2020
LKT Apopleksi Afsluttet Tina Willemann 2019
Lev Livet Afsluttet René Buch Nielsen 2019
Familie-FOKUS interviewundersøgelse Afsluttet Merete Tonnesen 2019
Kortlægning af tilbud vedr. forældrestøtte til børn med ADHD i midt- og nordjyske kommuner Afsluttet Jens Hansen 2019
Fremtidens boformer Afsluttet Kirsten Overgaard 2019
Dataunderstøttelse af kvalitetsdagsorden og forbedringsinitiativer Afsluttet Jakob Sevelsted 2019
Regionalt forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge Afsluttet Anne Sophie Steen Boisen 2019
Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland 2016-2019 Afsluttet Hanne Søndergaard 2019
KL datakortlægning Afsluttet Marie Louise Overgaard Svendsen 2019
Udvikling af model for forankring og spredning af viden fra VISO-rådgivningsforløb i Bornholms Regionskommune Afsluttet Jens Hansen 2019
Kortlægning – indsatser mod selvskade og spiseforstyrrelser Afsluttet Morten Greve 2019
LUP Psykiatri 2018 Afsluttet Simone Witzel 2019
Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre, medicinske patienter. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelser Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2019
LUP Somatik 2018, Region Midtjylland Afsluttet Simone Witzel 2019
Igangsættelse af fødsel efter termin – et kvalitativt studie af kvinders erfaringer Afsluttet Stina Lou 2019
Evaluering af kompetenceudvikling i Aktiv Patientstøtte Afsluttet Jens Hansen 2019
Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde Afsluttet Kirsten Overgaard 2019
Medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer Afsluttet Claus Løvschall 2019
Læring og mestring i rehabilitering Afsluttet Nasrin Tayyari Dehbarez 2019
Evaluering af Region Sjællands kursus for praksispersonale "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation" Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2019
Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2019 Afsluttet Sara Flensborg Hansen 2019
Udvikling af analyseværktøj til forebyggelse af banderekruttering Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2019
Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og patienter med multisygdom Afsluttet Morten D. Terkildsen 2019
Organisationsanalyse af fælles visitation Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2019
Studie af sammenhængen mellem patientrapporterede sundheds-outcomes og forbrug af sundhedsydelser/omkostninger i sundhedsvæsenet. En del af den nationale DenHeart-undersøgelse. Afsluttet Bettina Wulff Risør 2019
Børn og unge med autisme, skolemistrivsel og social isolation Afsluttet Morten Greve 2019
Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser Afsluttet Birgitte Bitsch Gadager 2019
Fagprofessionelle og organisatorisk innovation i ældreomsorg: Implementering af kommunale forløbsmodeller Afsluttet Kathrine Carstensen 2019
Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær Afsluttet Pernille Pedersen 2019
Afprøvning og evaluering af integrerede operationsstuer Afsluttet Bettina Wulff Risør 2019
Organisationsudvikling i MultifunC Afsluttet Morten Greve 2019
LUP-fødende 2018 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2019
Evaluering af Omsorgscenter Pitstop Afsluttet Mette Gubi Axelsen 2019
Resultatdokumentation på forsorgshjem Afsluttet Jakob Sevelsted 2019
Forundersøgelse til national pårørendeundersøgelse på hjerteområdet Afsluttet Nina Konstantin Nissen 2019
Måling af patientsikkerhedskultur Aktiv Hanne Søndergaard 2019
Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed Afsluttet Christina Malmose Stapelfeldt 2018
Multisyge patienter i almen praksis: på vej mod gode patientforløb Afsluttet Lisbeth Ørtenblad 2018
Redskabet "Funktionsevne på arbejde" Afsluttet Merete Labriola 2018
LUP Somatik 2017 Afsluttet Simone Witzel 2018
LUP Psykiatri 2017 Afsluttet Simone Witzel 2018
Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies Afsluttet Nasrin Tayyari Dehbarez 2018
Ny styring i et patientperspektiv Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2018
Effektevaluering af fire satspuljeprojekter vedr. psykiatri: Delaftale 2: Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering Afsluttet Marianne S. Balleby 2018
Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri Afsluttet Pia Vedel Ankersen 2018
Evaluering af Miniuddannelse i Åben Dialog Afsluttet Jens Hansen 2018
Stadig Ramt? Et studie af langtidskonsekvenser af vold på arbejdspladsen Afsluttet Mathias Kamp Lasgaard 2018
Modelbeskrivelse af Stå ikke i stampe - brug din rampe Afsluttet Jens Hansen 2018
LUP-fødende 2017 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2018
Værdiskabelse i praksis - udviklingsprojekt i Fredericia Kommune Afsluttet Morten Greve 2018
Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2018
Casebaseret audit af bæltefikseringer i somatikken Afsluttet Marianne S. Balleby 2018
Pårørendestøtte – viden og status Afsluttet Nina Konstantin Nissen 2018
Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning Afsluttet Lisbeth Ørtenblad 2018
Evaluering af Familie-FOKUS Afsluttet Jens Hansen 2018
Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland 2012-2018 Afsluttet Hanne Søndergaard 2018
Målsætning i Rehabilitering Afsluttet Merete Tonnesen 2018
Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2018 Afsluttet Peder Hau Lyng 2018
VISO's rådgivning om adoption uden samtykke. En videns- og erfaringsopsamling Afsluttet Morten Greve 2018
Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb Afsluttet Mett Marri Lægsgaard 2017
Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen Afsluttet Ulla Væggemose 2017
MTV af respiratorbehandling i eget hjem Afsluttet Claus Løvschall 2017
Evaluering af ny samarbejdsmodel i forhold til børn med cerebral parese Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2017
ALS på tværs Afsluttet Charlotte Handberg 2017
Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord Afsluttet Anne Sophie Steen Boisen 2017
Personlig medicins potentiale – en politisk diskursanalyse Afsluttet Morten D. Terkildsen 2017
Spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker med fokus på antibiotika Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2017
Ældre med autisme (GAU) Afsluttet Kirsten Overgaard 2017
Evaluering af Holmstrupgårds Frivillighus Afsluttet Morten Greve 2017
Barometer for læger og sygeplejersker Afsluttet Jens T. Hørlück 2017
Metodeudvikling, modelklargørelse og opkvalificering vedr. forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2017
Sundhedsøkonomisk analyse af patienter med gigt- og rygsygdom og multisygdom Afsluttet Lone Flarup 2017
LUP Psykiatri 2016 Afsluttet Simone Witzel 2017
LUP-fødende 2016 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2017
Effektevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2017
Evaluering af "patientansvarlig læge" i Region Midtjylland Afsluttet Morten Greve 2017
Peer Job Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2017
Effektevaluering af efteruddannelse i Crew Ressource Management i Præhospitalet Afsluttet Jakob Sevelsted 2017
Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune Afsluttet Peder Hau Lyng 2017
Handicappede børn og unges skolegang på fri- og privatskoler Afsluttet Morten Greve 2017
Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft på hospitaler og i kommuner Afsluttet Charlotte Handberg 2017
Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie 2014-2016 Afsluttet Marianne S. Balleby 2017
Diagnostik af hjertepatienter i almen praksis Afsluttet Claus Løvschall 2017
LUP Somatik 2016 Afsluttet Simone Witzel 2017
Langt væk – tæt på Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2017
Implementering og afprøvning af metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Et forprojekt Afsluttet Morten Greve 2017
Hvordan har du det? Afsluttet Finn Breinholt Larsen 2016
Første nationale konference om Multisygdom Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2016
Netværksfamilieprojektet - effekter af et nyt socialpsykiatrisk behandlingstilbud Afsluttet Ulla Væggemose 2016
Construction Genetic Narratives in a Cross-Cultural Perspective Afsluttet Morten D. Terkildsen 2016
Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og rehabiliteringsforløb hos hoftebrudspatienter over 65 år Afsluttet Monica Milter Ehlers 2016
Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser. Implementerings- og effektevaluering af Social Færdighedstræning og Åben Dialog Afsluttet Mett Marri Lægsgaard 2016
Forbrugsvariation Afsluttet Marie Hauge Pedersen 2016
Sundhedskompetence blandt personer med kronisk sygdom Afsluttet Karina Friis 2016
Brugeroplevelser og organisering af strukturel forebyggelse i Socialpsykiatrien Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2016
Evaluering af: Styrket indsats for den ældre medicinske patient – forløbskoordination Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2016
Evaluering af Bobb (Bedsteforældre og BørneBørn) – støtte til nært relaterede psykisk syge Afsluttet Jakob Sevelsted 2016
Netværksfamilier – Implementering af et evidensbaseret støttetilbud i civilsamfundet over for personer med svære sindslidelser. Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2016
Kvalitetsaudit af VISOs specialistydelser Afsluttet Marianne S. Balleby 2016
SPARK (Sunde Park Aktiviteter Rehabilitering og Klima) Afsluttet Charlotte Handberg 2016
LUP Psykiatri 2015 Afsluttet Simone Witzel 2016
Det patientcentrerede sygehus - En undersøgelse af patienters oplevelser af deres sygehusindlæggelse Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2016
LUP Somatik 2015 Afsluttet Simone Witzel 2016
LUP Somatik, regional del 2015 Afsluttet Simone Witzel 2016
Cost-effectiveness of PROPATEN graft versus a standard graft: A cost-effectiveness analysis alongside a randomised controlled trial with five years follow-up Afsluttet Marie Konge Villemoes 2016
TRYG via kommunikation Afsluttet Charlotte Handberg 2016
Kvalitativ undersøgelse: lænderyg-holdforløb på Ortopædisk GenoptræningsCenter, Aarhus Kommune Afsluttet Merete Tonnesen 2016
Kommenteret MTV: kateterbaseret nyredenervering Afsluttet Claus Løvschall 2016
Implementeringsstøtte til projektkommuner i projekt Fritidspas Afsluttet Lone Jakobi Sørensen 2016
Bruger- og pårørendeundersøgelse på Døgnområdet FBU, Aarhus Kommune Afsluttet Jon Hadsund 2016
Brugernes oplevelse af Præhospitalet - siddende patientbefordring Afsluttet Jon Hadsund 2016
Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016 Afsluttet Gitte Dahl 2016
Valg af abort efter diagnosticeret Downs syndrom hos fosteret Afsluttet Stina Lou 2016
Kommunikation for livet Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2016
FOCA – FOrskningsCenter for unges Arbejdsliv Afsluttet Merete Labriola 2016
LUP-fødende 2015 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2016
Betydningen af pragmatiske sprogvanskeligheder for børn med høretab – et litteraturstudie som forprojekt til ph.d.-studie Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2016
Evaluering af indsatser på senhjerneskade-området i Randers kommune Afsluttet Merete Tonnesen 2015
Brugernes oplevelse af Præhospitalet, Region Midtjylland Afsluttet Jon Hadsund 2015
Nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien 2012-2015 - et satspuljefinansieret nationalt gennembrudsprojekt Afsluttet Marianne S. Balleby 2015
Sundere liv i socialpsykiatrien Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2015
Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2015
Fasen efter raskmelding i et arbejdsmarkedsperspektiv Afsluttet Kirsten Schultz Petersen 2015
Patientjournal og overblik – lægers dannelse og opnåelse af overblik Afsluttet Lotte Groth Jensen 2015
Screening for Down’s syndrom Afsluttet Stina Lou 2015
Male cancer survivors’ participation in municipal cancer rehabilitation – an ethnographic study of the male cancer survivors and the health professionals perspectives Afsluttet Charlotte Handberg 2015
LUP Psykiatri 2014 Afsluttet Gitte Dahl 2015
Sammenhængende forløb i Skanderborg Afsluttet Dorte Laursen Stigaard 2015
PUSAM – Projekt om Unge, Sårbarhed, Arbejdsmiljø & Marginalisering Afsluttet Thomas Lund 2015
LUP-fødende 2014 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2015
Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2015
Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2015
Forskningsprogram Apopleksi - Rehabilitering Afsluttet Thomas Maribo 2015
Brugernes oplevelse af Præhospitalet Afsluttet Jon Hadsund 2015
LUP Somatik 2014 Afsluttet Simone Witzel 2015
Evaluering af kompetenceudvikling vedr. kognitiv adfærdsterapi Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2015
DEL i Region Syddanmark Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2015
LUP Somatik, regional del 2014 Afsluttet Simone Witzel 2015
Evaluering af SINDs netværksgrupper Afsluttet Jens Hansen 2015
Måling af telemedicinsk indsats i Region Midtjylland Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2015
Anonymisering LUP-fødsler Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2015
Sparta - Vidensbaseret dokumentation Afsluttet Mette Gubi Axelsen 2015
Brugerundersøgelse på Boområdet, SUV og VH Afsluttet Jon Hadsund 2015
Audit af tilfælde af vold og vold med døden til følge på botilbud og forsorgshjem Afsluttet Kirsten Overgaard 2015
Handleplaner i Fredericia Kommune Afsluttet Morten Greve 2015
Rapportering af spørgsmål om social kapital på Hospitalsenhed Midt Afsluttet Peder Hau Lyng 2015
Brief ICF Core set til patienter med lænderygsmerter Afsluttet Charlotte Ibsen 2015
Validering af spørgeskema Afsluttet Anne-Mette Hedeager Momsen 2015
Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi Afsluttet Claus Løvschall 2015
Evaluering af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Afsluttet Mett Marri Lægsgaard 2015
Undersøgelse af gode erfaringer med implementering og anvendelse af Fælles Medicinkort på hospitaler og i almen praksis Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2015
Bruger-/pårørendeundersøgelse - Randers Kommune Afsluttet Signe Andren Thrane 2015
Kortlægning af sikkerhedsprocedurer på dag- og døgntilbud i Vejle Kommune Afsluttet Karen Nørskov Jensen 2015
Undersøgelse af behovet for specialrådgivning Afsluttet Jens Hansen 2015
Ph.d.-protokol Afsluttet Nasrin Tayyari Dehbarez 2015
Patientsikkerhed, Implementeringsstøtte til sygehuse Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2014
Evaluering af implementeringen af det kognitive behandlingsprogram ART Afsluttet Jens Hansen 2014
Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2014
Deklaration af VISOs leverandører Afsluttet Jens Hansen 2014
Den narrative samtalemodel i børnehaver Afsluttet Inge Wittrup 2014
Evaluering af udviklingsforløbet Patient Empowerment Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2014
Evaluering - Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb Afsluttet Kirsten Overgaard 2014
Forandringsarbejde og kvalitetsudvikling på Fonden Sparta Afsluttet Camilla Bak Kristensen 2014
Uddannelse - Læring og Mestring Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2014
Bedre handleplaner – bedre styring Afsluttet Kirsten Overgaard 2014
Omkostningseffektivitet af forskellige udredningsstrategier for nydiagnosticeret tyktarmskræft i det danske sundhedsvæsen Afsluttet Rikke Søgaard 2014
LUP Psykiatri 2013 Afsluttet Gitte Dahl 2014
Kortlægning og analyse af monitorering som forebyggelsesredskab Afsluttet Morten Greve 2014
Sygeplejefaglighed i børne- og ungdomspsykiatrien Afsluttet Kirsten Overgaard 2014
Forretningsudvikling i RM-specialområdet Socialpsykiatri Børn og Unge (SBU) Afsluttet Morten Greve 2014
Det Sociale Indikatorprogram for voksne på sociale tilbud (SIP-socialpsykiatri og SIP-hjerneskade) Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2014
Evaluering af Sundhedscaféer Afsluttet Jens Hansen 2014
DEL Granhøjen Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2014
Projekt Medicinpædagogik og Psykoedukation Afsluttet Jens Hansen 2013
Audit af kommunernes indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade Afsluttet Marianne S. Balleby 2013
Kortlægning af metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet Afsluttet Morten Greve 2013
Evaluering af Region Midtjyllands forstærkede indsats overfor patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Afsluttet Lars Rasmussen 2013
LUP Psykiatri 2012 Afsluttet Gitte Dahl 2013
Den gode henvisning – audit på førhenvisnings- og henvisningsforløb Afsluttet Kirsten Overgaard 2013
Evaluering af kompetenceudviklingsforløbet BRO Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2013
Konsulentbistand til udvikling af virkningsteori, virkningsevaluering og videnstrategi med Muhabet Aarhus Afsluttet Christiane B. Petersen 2013
Fremskudte socialrådgivere i skoler og daginstitutioner Afsluttet Marianne S. Balleby 2013
Sundhedsambassadøruddannelsen Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2013
Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune Afsluttet Jens Hansen 2012
Fedt for Fight Afsluttet Jens Hansen 2012
Evaluering af Den Regionale MRSA-enhed i Region Midtjylland Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2012
Forebyggelse af multisygdom Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2012
Afprøvning af konceptet Kliniske Mikrosystemer som tilgang til kvalitetsudvikling Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2011
Evaluering af forsøg med interaktive tavler på interne skoler Afsluttet Morten Greve 2010
Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater Afsluttet Morten Greve 2010
Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Afsluttet Søren Pind Lauritsen 2010
Interviewbaserede borgerperspektivundersøgelser, bidrag til udarbejdelse af Regions Midtjyllands forløbsprogrammer på kronikerområdet Afsluttet Marianne S. Balleby 2010
Det nationale implementeringsnetværk 'Forebyggelse og håndtering af tvang i psykiatrien' Afsluttet Britta Ravn 2010
Evaluering af KRAS-projektet i Horsens Kommune Afsluttet Jens Hansen 2009
Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Afsluttet Morten Greve 2009
Evaluering af forstærket indsats over for unge på sikrede institutioner Afsluttet Morten Greve 2009
TrialPartner Afsluttet Louise Næser Lindequist
Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Afsluttet Tina Willemann
Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling Afsluttet Kristian Kyhl Jensen
Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland 2020 Afsluttet Hanne Søndergaard
TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering) Afsluttet Peder Hau Lyng
Øvelsesfilmene "Træn derhjemme". Kvalitativ brugerevalueirng Afsluttet Lars Rasmussen
Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Sjælland 2020 Afsluttet Hanne Søndergaard
Morfeus – på vej i job eller uddannelse for borgere med skizofreni Aktiv Pernille Pedersen
Revision af Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Aktiv Charlotte Ibsen
Specialistrådgivning i og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Aktiv Jakob Sevelsted
Social Sundhed Aktiv Anne-Mette Hedeager Momsen
Grønbog om naturen som ramme for fremtidige sundhedsindsatser Aktiv Louise Sofia Madsen
Abortdatabasen Aktiv Kristian Kyhl Jensen
Udvikling og afprøvning af ICF-baseret redskab til udredning af patienter med lænderygsmerter Aktiv Charlotte Ibsen
Ph.d.-projekt: Facilitatorer og barrierer ved hjerterehabilitering på tværs af sektorer Aktiv Maiken Bay Ravn