Vision: Ny viden, nye veje og bedre liv

Et bedre liv for borgerne er pejlemærket for alt, vi laver - i deres rolle som borgere, patienter eller pårørende. Vores fokus på bedre liv betyder også, at der ses på det hele liv - for borgeren, med borgeren og på borgerens præmisser. Det hele liv leves på tværs af sektorer og fagområder. Vi arbejder derfor med udvikling af viden, metoder og kvalitetsforbedringer.

Vores kerneopgave er arbejdet med at skabe ny viden og udvikle nye veje i forhold til indsatser og sammenhænge på tværs af sektorer og fagområder.

Det er samtidig i dette spænd, mange af velfærdssamfundets store udviklingsmuligheder findes. DEFACTUM er sat i verden for at forbedre den offentlige velfærdsektors ydelser og samspil. Ambition er derfor at arbejde på tværs af: Social – sundhed – arbejdsmarked.

Forsknings- og udviklingsstrategien er bygget op af afsnit med centrale fokusområder, der understøtter DEFACTUMs vision for forskning og udvikling. Under hvert fokusområde er beskrevet en strategisk målsætning og nogle handlinger.

Baggrunden og de strategiske fokusområder ses nedenfor:

Baggrund

DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus, der er en del af den offentlige sektor. Det organisatoriske tilhørsforhold giver en naturlig adgang og et indgående kendskab til velfærdsområderne social, sundhed og arbejdsmarked.

I vores arbejde tilstræber vi kobling mellem: Forskning/udvikling, praksis og
politisk-administrativt niveau. 

På grund af DEFACTUMs organisatoriske konstruktion, som er særegen i det danske forsknings- og udviklingsmiljø, kan vi udvikle opgaverne sammen med praksis og i et tæt samspil med det politisk-administrative niveau.

Som en del af Region Midtjylland er DEFACTUM delvist finansieret af faste midler fra regionen, for hvilke vi løser regionale opgaver. Mere end 3/4 af DEFACTUMs omsætning kommer ad andre veje.

Forsknings- og konsulenthuset er engageret i regionens målbilleder og ledelses- og styringsgrundlag pejlemærke for vores opgaveløsning. Målbillederne og ledelses- og styringsgrundlaget kan findes på www.rm.dk.

Arbejdet i DEFACTUM spænder over mange arbejdsfelter og tilgange, som er med til at sikre ambitionen og visionen om det bedre liv for borgeren – uanset om man på et givet tidspunkt er patient eller borger, eller om indsatsen vedrører social-, sundheds- eller arbejdsmarkedsområdet.

Anvendelse

Anvendelsen af viden fra forskning og udvikling fremmes af en aktiv dialog om vidensmobilisering. Vidensmobilisering sker bl.a. inden for de partnerskaber, som etableres i relation til projekter mv., men også gennem aktiv dialog med andre målgrupper, som kan bidrage til at fremme anvendelsen.

DEFACTUM arbejder systematisk med at sikre anvendelsen af den viden og de metoder, som produceres gennem forsknings- og udviklingsopgaver. Det er væsentligt at have høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, men det er langt fra tilstrækkeligt til at sikre, at resultaterne anvendes til gavn for borgerne.

Derfor skal anvendelsen af resultaterne tænkes ind i opgaveløsningen fra start til slut.

Det er vigtigt for DEFACTUM at være kendt for at arbejde systematisk med at identificere behov for viden forud for igangsættelse af forsknings- og udviklingsopgaver. DEFACTUM indgår derfor i løbende dialog med samarbejdsparter med henblik på at sikre, at viden er anvendelig.

Strategisk målsætning

DEFACTUM sikrer, at resultater fra forsknings- og udviklingsopgaver systematisk bringes i spil som grundlag for politisk-administrativ beslutningstagning og/eller i forbedring af indsatser.

DEFACTUM vil:

 • sikre, at forsknings- og udviklingsprojekter i DEFACTUM fra begyndelsen udvikles i samspil med relevante aktører, og at det formuleres, hvordan og i hvilke sammenhænge viden og metoder fra projekterne tænkes anvendt
 • følge op på anvendelse af viden fra større forsknings- og udviklingsopgaver med henblik på at dokumentere anvendelsen og skabe grundlag for læring, som kan styrke anvendelsen fremadrettet
 • opkvalificere forskere og konsulenter i god kommunikation.

Brugerinvolvering

Brugerne er de primære interessenter i udviklingen af velfærdsydelser. Dette kalder i høj grad på samskabelse af nye løsninger med brugere (borgere, patienter og pårørende).

DEFACTUM lægger stor vægt på, at brugerne bliver involveret i at udvikle fremtidens indsatser i velfærdssamfundet. Målsætningen om at skabe bedre liv for brugerne af velfærdssamfundets ydelser kræver, at de involveres og aktivt bidrager til at finde løsninger på de nuværende udfordringer. Dette stiller krav om, at DEFACTUM sikrer brugerinvolvering i såvel forsknings- som udviklingsopgaver med henblik på at øge kvaliteten og relevansen af den viden og de metoder, som udvikles i DEFACTUM.

Ved at indgå i partnerskaber med brugere eller deres interesseorganisationer bringes relevante ressourcer ind i arbejdet med at udvikle nye løsninger. Med afsæt i involverende arbejdsformer bidrager DEFACTUM til at etablere løsninger på brugernes præmisser.

Strategisk målsætning

I DEFACTUM er brugerinvolvering en del af organisationens kultur. Vi lægger vægt på, at det er naturligt for medarbejderne at tænke brugerinvolvering ind i opgaveløsningen på relevante måder.

DEFACTUM vil:

 • have brugerkonsulenter tilknyttet
 • have repræsentation fra en brugerorganisation i Fagligt Strategisk Råd
 • deklarere, hvordan brugerinvolvering indgår i større forsknings- og udviklingsprojekter
 • eksperimentere med nye former for brugerinvolvering med henblik på at opnå større erfaringer med nytten af brugerinvolvering i praksis.

På tværs

Det er vores opgave at arbejde for sammenhængende forløb på tværs af sektorer og fagligheder – uanset videnskabelig tilgang. Målet er et sundhedsvæsen på patientens præmisser og et socialområde med borgeren i centrum. Hvis et sammenhængende velfærdssystem for alle borgerforløb skal realiseres, kræver det derfor, at vi tænker og handler på tværs - at vi ser på problemstillingerne i et tværvidenskabeligt, tværprofessionelt og tværsektorielt perspektiv.

I DEFACTUM har vi fokus på, at indsatser først og fremmest skal give mening for borgerne, så man som borger, patient eller pårørende i videst muligt omfang kan etablere en selvstændig og meningsfuld hverdag. DEFACTUM arbejder derfor ud fra et fokus på det samlede borger- og patientforløb.
DEFACTUM dækker social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Vi arbejder på tværs af sektorer og vores medarbejdere repræsenterer forskellige fagligheder og videnskabelige tilgange. Vi har dermed de bedste vilkår for at tilgå opgaveløsningen på tværs.

Strategisk målsætning

DEFACTUM har et tværvidenskabeligt, tværprofessionelt og tværsektorielt fokus i opgaveløsningen.

DEFACTUM vil:

 • arbejde med tværvidenskabelige, tværprofessionelle og tværsektorielle problemstillinger i opgaveløsningen
 • øge fokus på at udnytte DEFACTUMs indgående kendskab til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i opgaveløsningen med henblik på at sikre gode løsninger på tværs
 • involvere brugere, fagprofessionelle og det politisk-administrative niveau i relevante faser af opgaveløsningen.

Partnerskaber

Partnerskaber med relevante aktører på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er af afgørende betydning for DEFACTUMs opgaveløsning, da det er med til at sikre relevansen og anvendeligheden af vores opgaveløsning – og dermed nytten af vores virke for borgeren.

DEFACTUM samarbejder via partnerskaber med en lang række aktører og vil fremadrettet arbejde for at udvide samarbejdet. Fagprofessionelle udgør væsentlige samarbejdsparter for DEFACTUM. Vi har derudover bl.a. tæt samarbejde med hospitalerne og det sociale område i Region Midtjylland, andre regioner, kommuner, styrelser, ministerier, Aarhus Universitet, andre forskningsinstitutioner, Metodecentret og Center for praksisnær rehabiliteringsforskning.

Som en integreret del af opgaveløsningen har vi samarbejdsrelationer med internationale forsknings- og udviklingsmiljøer. Vi inddrager international viden og erfaring ved udveksling på internationale møder og konferencer, gennem anvendelse af internationale resultater i vores opgaveløsning og gennem udarbejdelse af systematiske reviews.

I DEFACTUM ønsker vi at blive udfordret på vores faglighed og tilgangen til opgaveløsningen. Det gør vi gennem vores partnerskaber og samarbejdsrelationer, hvor vi udveksler viden og erfaring om nyeste tendenser på tværs af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Strategisk målsætning

DEFACTUM styrker kvaliteten af forsknings- og udviklingsopgaver gennem partnerskaber med fagprofessionelle, danske aktører og internationale forsknings- og udviklingsmiljøer.

DEFACTUM vil

 • have dialogen med fagprofessionelle som et væsentligt element i opgaveløsningen
 • etablere partnerskaber med relevante danske aktører
 • etablere partnerskaber med danske og internationale forsknings- og
  udviklingsmiljøer.