LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Hvad er LUP Psykiatri

LUP Psykiatri er den nationale undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Den består af ni undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter., der er tilpasset de enkelte målgrupper og er fordelt på fem patientgrupper og fire pårørendegrupper:

  • Voksne indlagte
  • Voksne ambulante
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
  • Pårørende til voksne indlagte og ambulante patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2024)

Formål

  • Identificer og sammenlign forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følg udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Lever data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper

Månedlige målinger for voksne patienter

Undersøgelsen for voksne patienter i LUP Psykiatri (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) er månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post.

Samtidig får regioner, hospitaler og afdelinger resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet og ledelsesinformation.

De månedlige målinger understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i det enkelte afsnit ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

Fra oktober 2022 er LUP overgået til at være månedlige målinger for de voksne patienter i psykiatrien (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri). Hver måned udsendes der spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter for samtlige afsnit, der falder inden for LUP Psykiatris inklusionskriterier, og afsnittene får hver måned tidstro data om patienternes oplevelser.

PowerPoint-ikon Godt at vide om LUP.

Her finder du plakat til undersøgelsen.

Her finder du animationsfilm om LUP Psykiatri.

 

Mulighed for lokale spørgsmål

Patienterne i LUP Psykiatri får ti nationale spørgsmål, som er ens på tværs af regionerne. Regioner/hospitaler og afdelinger har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål, der fx måler på den del af patienternes oplevelser, de lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver valgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

Her finder du de ti nationale spørgsmål i LUP for de månedlige målinger.

 

Årlig status

En gang årligt vil LUP identificere forskelle og udvikling i de voksnes patientoplevelser over tid; nationalt og på tværs af regioner.

Download strategi for Fremtidens LUP

 

Årlige målinger for B&U og den specialiserede retspsykiatri

Undersøgelserne for børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri bliver fortsat gennemført en gang om året, hvor personalet står for at udlevere spørgeskemaet. Her finder du materialet til børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri, mens materialet for de månedlige målinger findes under "Månedlige målinger for voksne patienter".

 

Efter implementeringen af den månedlige digitale dataindsamling for de voksne patienter, undersøges muligheden for at benytte månedlige målinger for ambulante og indlagte børn og unge.

 

Tidsplan

Undersøgelserne gennemføres efter en fast tidsplan hvert år med indsamling af spørgeskemaer i efteråret og rapportering i foråret. Af oversigten nedenfor fremgår, hvilke opgaver der skal udføres hvornår. Datoer for udsendelse af rapporter samt offentliggørelse vil blive meldt ud til de regionale koordinatorer, når de foreligger.

 

Målgrupper

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper.

 

Gennemførte undersøgelser

Siden oktober 2022 er LUP Psykiatri for voksne patienter (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) overgået til månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post. De øvrige undersøgelser gennemføres årligt, undtagen undersøgelserne for pårørende til voksne patienter, som gennemføres hvert tredje år.

Spørgeskemaerne til de voksne patienter sendes til patienter med Digital Post. Patienter i den specialiserede retspsykiatri, patienter i børne- og ungdomspsykiatrien (B&U) og forældre til patienter i B&U får udleveret skemaet personligt af personalet. Forældre til patienter i B&U får udleveret skemaet personligt af personalet. hvis det er muligt, og ellers sender personalet skemaet til forældrene. Pårørende til voksne patienter får spørgeskemaet tilsendt af Sekretariatet for LUP.

 

LUP 2023 Resultater - den årlige status

Mere end 12.000 patienter og pårørende i den regionale psykiatri har deltaget i den årlige status for LUP 2023. De har givet en tilbagemelding på deres oplevelser i forbindelse med et besøg eller indlæggelse i 2023. Den årlige status for LUP 2023 omhandler fem patientgrupper og to pårørendegrupper.

Danske Regioners nyhed om LUP Psykiatri 2023

DEFACTUMs nyhed om LUP Psykiatri 2023

Herunder finder du resultaterne for LUP 2023 på landsplan samt resultater for de enkelte regioner(/hospitaler), afdelinger og afsnit.

 

Organisering

LUP gennemføres i et samarbejde mellem flere parter. Organiseringen skal sikre en bred repræsentation fra regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet samt patient- og pårørenderepræsentanter.

Undersøgelsen gennemfører vi på vegne af de fem regioner.

Vi varetager projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del og udgør sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden projektsekretariatet.

 

Ofte stillede spørgsmål

Vi har lavet en samling af de spørgsmål, som fagpersoner og patienter oftest stiller os.