Formål

Et møde hvor fagpersoner og øvrige videnspersoner systematisk vurderer og drøfter en afgrænset faglig problemstilling.
Foto: Søren Sander

Casebaseret audit giver en praksisnær evaluering og udforskning af konkrete faglige udfordringer inden for social-, psykiatri-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Vi samler fagpersoner og videnspersoner til strukturerede møder, hvor vi går i dybden med enkeltsager, drøfter dem systematisk og udleder praksisnære anbefalinger til fremadrettet udvikling af området.

Proces

Vores tilgang tager sit afsæt i et struktureret møde, hvor en gruppe fagfolk med forskellige ekspertiseområder systematisk gennemgår og vurderer en given case. Vi evaluerer hændelsesforløb med særligt fokus på tværfaglige og tværsektorielle aspekter, ofte med inddragelse af borgerens perspektiv.

Den casebaserede auditmetode tager højde for, at deltagernes kriterier for faglig kvalitet kan være forskellige. Via de forskellige perspektiver og drøftelsen heraf ligger potentialet for nuancerede vurderinger, fagligt udsyn og grundlag for videre udvikling.

Resultater

Vores casebaserede auditmetode resulterer i grundige gennemgange af cases gennem dybdegående dialog mellem involverede fagfolk, ledelsesrepræsentanter og relevante parter. Et fokuseret forum der ikke blot skaber mulighed for læring, men også genererer konkrete anbefalinger. De strækker sig fra forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden til fastholdelse af god fagpraksis.

Vores erfaringer

Audit har i mange år har været anvendt til kvalitetsudvikling inden for især sundhedsområdet,. Se eksempelvis vores beskrivelse af audit i forbindelse med metodekataloget i forbedringsarbejdet. DEFACTUMs casebaserede auditmetode er en særlig tilgang, som supplerer de øvrige udgaver af audit som en metode til læring og kvalitetsudvikling i fagpraksis. Læs mere i bogen Om Audit.

DEFACTUM har aktivt arbejdet med casebaseret audit i mere end 15 år og faciliteret over 80 forskellige auditforløb. Ud over at tilbyde konsulentbistand til gennemførelse af auditforløb arrangerer vi også kurser og træningsforløb i casebaseret audit. Vi har beskrevet vores erfaringer og tilgang detaljeret for at give et solidt teoretisk fundament og praktiske variationer af casebaseret audit i DEFACTUMs erfaringer med den casebaserede auditmetode.

Kontakt os

Kirsten Overgaard
Tlf.: 2152 6974
Mail: kirove@rm.dk

Marianne S. Balleby
Tlf.: 2475 9006
Mail: marbal@rm.dk