Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året i alle landets regioner med det formål at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer. DEFACTUM er med til at udarbejde de forskellige årlige delundersøgelser af patienternes og pårørendes tilfredshed for psykiatrien i hele landet og somatikken i Region Midtjylland. Undersøgelsen går helt ned på afdelings- og afsnitsniveau, og er dermed med til at sætte fingeren på de steder, hvor der er behov for en styrket indsats og forbedringer i kvaliteten.

Generelt er patienterne tilfredse, men hele landets pårørende i psykiatrien såvel som Region Mitdjyllands pårørende i somatikken ønsker samstemmende bedre inddragelse, viser nye undersøgelser - fortaget i samarbejde med DEFACTUM.

8 ud af 10 psykiatriske patienter er i høj grad tilfredse
81 procent af over 8.300 patienter i psykiatrien svarer på landsplan, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den behandling, de har fået i den regionale psykiatri, viser undersøgelsen. Over 8.300 ambulante og indlagte patienter har svaret på en stribe spørgsmål om deres oplevelser i psykiatrien.

Diagrammerne viser at 63 % af de pårørende i høj eller meget høj grad er tilfredse mens det er 83 % af patienterne.Den samlede tilfredshed ligger på niveau med en tilsvarende måling, der blev offentliggjort sidste år. Størst tilfredshed er der med personalet, som patienterne mener er venligt og imødekommende. På en skala fra ét til fem, med stigende tilfredshed jo højere score, får personalet karakteren 4,57. Mindst tilfredshed er der, når patienterne bliver spurgt, om der var én bestemt læge, der tog det overordnede ansvar for deres behandling. Her er scoren 3,90 ud af de maksimale fem point.

Generelt er tilfredsheden større blandt ambulante patienter end blandt de indlagte i både voksen- og børn- og ungepsykiatrien.

7 ud af 10 pårørende til psykiatriske patienter er i høj grad tilfredse
Undersøgelsen giver også svar på, i hvor høj grad de pårørende til patienterne er tilfredse. 2.350 pårørende har svaret. På landsplan er 71 procent af de pårørende i høj eller meget høj grad tilfredse.

Topscorer er, at de ansatte opfattes som venlige og imødekommende, og at man kan komme i kontakt med personalet ved behov. Til gengæld mener en del, at medarbejderne bør tale mere med de pårørende om, hvad de kan gøre, for at patienten får det bedre.

Størst tilfredshed i de nationale spørgsmål i psykiatrien
1-5 (5=mest tilfreds):

  • Personalet er venligt og imødekommende: 4,57 (Sidste års resultat 4,56)
  • Jeg er alt i alt tilfreds: 4,23 (4,22)
  • Jeg kan komme i kontakt med personalet ved behov: 4,22 (4,21)

Mindst tilfredshed i de nationale spørgsmål i psykiatrien:

  • En bestemt læge tager et overordnet ansvar for mit samlede forløb: 3,90
  • Personalet taler med mig om, hvad jeg kan gøre for at få det bedre: 4,00 (4,01)
  • Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling: 4,04 (4,05) 

Læs mere om LUP undersøgelsen

Patienter i somatikken giver midtjyske hospitaler flotte karakterer

Patienterne er også glade for behandlingen og plejen på Region Midtjyllands somatiske hospitaler, hvor de bliver mødt af venlige og imødekommende medarbejdere. Samlet ligger tilfredsheden på de midtjyske hospitalers enten på eller over gennemsnit.

Medarbejderne på hospitalerne i Region Midtjylland er velforberedte, venlige og imødekommende, og behandlingen og plejen er god. Det viser patienternes svar i de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser i 2021, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

Samlet scorer hospitalerne i Region Midtjylland enten gennemsnitligt eller over gennemsnit i undersøgelsens spørgsmål.

Indlagte og ambulante patienter peger også her blandt andet på, at både de selv og deres pårørende gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen. Patienterne ønsker derudover mere information om virkninger og bivirkninger af deres medicin og bedre samarbejde med kommunen i forbindelse med udskrivelse.

Læs mere om LUP i somatikken

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk