Hvert fjerde år giver regionens borgere svar på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Det gør de i den største danske undersøgelse om sundhed og trivsel: Hvordan har du det? Nu er det tid igen. Den 3. februar lander spørgeskemaet i den digitale eller almindelige postkasse hos 53.500 repræsentativt udvalgte borgere over 16 år i Region Midtjylland. Svarene former regionens såvel som kommunernes fremtidige sundhedstilbud.

Borgere med flere sygdomme gav ny pejling
Undersøgelsen er regionens vejrhane, når nye tendenser blæser ind over befolkningen og peger mod nye udfordringer for befolkningens ve og vel.

- Når vi stiller 53.500 borgere spørgsmålet: Hvordan har du det?, så konstaterer vi ikke kun, om udviklingen er god eller dårlig. Vi handler på det, siger regionsformand Bent Hansen, Region Midtjylland.

Region Midtjylland har blandt andet oprettet Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci i Silkeborg, fordi undersøgelsen viste, at stadigt flere borgere har flere sygdomme, der influerer på hinanden.

- Når vi får borgernes egne og ærlige svar, får vi svar på, om vi har de rette tilbud og der er nye behov, der kræver særlige indsatser. Jo flere svar vi får, jo bedre kan vi imødekomme behovene hos regionens 1,3 mio. borgere, siger Bent Hansen.

Undersøgelsens data er fx også med til at danne grundlag for en sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne, der i 2017 igangsætter konkrete initiativer for at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Kommunerne indtænker frivillige
De praktiserende læger indgår ligesom regionens 19 kommuner også i samarbejdet om undersøgelsen. Derved får borgerne bedre sundhedsindsatser udenfor hospitalet.

- Hvordan har du det? er kommunernes opslagsværk, når vi tilrettelægger vores sundhedsindsatser. Noget af det nye vi gerne vil vide er: Hvor mange deltager i frivilligt arbejde og foreningslivet? Og hvor mange vil gerne være mere aktive indenfor de områder? Det er vigtigt at få svar på spørgsmålene, da netop frivillighed og foreningsliv kan fremme sundhed og trivsel i kommunerne, siger formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland Jan Petersen, der til dagligt er borgmester i Norddjurs Kommune.

Seniorforsker Finn Breinholt fra DEFACTUM, der leder undersøgelsen, er imponeret af kommunernes evne til at omsætte tallene til praksis og påpeger nye forskningsområder:

- Hvordan har du det? er en skattekiste af data til forskning. De gør os klogere på emner som trivslen hos kræftpatienter, sundheden hos ensomme og sammenhængen mellem vold og sygefravær. Det får vi kun svar på, hvis vi spørger borgerne selv.

Nye emner blandt de unge er også selvskade, spiseforstyrrelser og negative følgevirkninger af druk. Personer med alvorlig sygdom bliver spurgt, om de er belastede af den behandling, de får i sundhedsvæsenet. Desuden bliver både unge og voksne spurgt om tegn på depression.

FAKTA

  • I Region Midtjylland indsamles spørgeskemaerne: Hvordan har du det? fra den 3. februar til den 3. maj 2017
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel
  • For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

  • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
  • I Region Midtjylland får 53.500 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
  • 2.500 borgere i hver kommune får spørgeskemaet - med undtagelse af Aarhus. Kommune, hvor 10.000 får spørgeskemaet og i Samsø Kommune, hvor 1.300 får spørgeskemaet
  • Region Midtjylland udsender forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år)

Nationale parterne

  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen
  • Det sker på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundhedsministeriet.
  • På landsplan modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema

Offentliggørelse af resultater
En forskergruppe i DEFACTUM udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen for Region Midtjylland. Rapporten offentliggøres på en konference i foråret 2018.

Læs mere om undersøgelsen på hjemmesiden for hvordanhardudet 

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk