Ny undersøgelse gør os klogere på, hvordan ældre midtjyder har det. Resultaterne skal blandt andet bruges til at indrette sundheds- og forebyggelsesindsatserne til fremtidens behov.

Ældre udgør en stærkt stigende andel af befolkningen. Det anslås, at en fjerdedel af befolkningen vil være over 65 år i 2042 mod cirka en femtedel i dag.

Den massive ændring i befolkningssammensætningen får betydning for, hvordan sundhedsvæsnet skal indrettes.

Sundhedsprofil for ældre
Region Midtjylland har derfor udarbejdet en sundhedsprofil for de 65-102 årige. Sundhedsprofilen er lavet på baggrund af befolkningsundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2013”.

- Det er noget andet at være ældre i dag end for blot 20 år siden. I ”Hvordan har du det?” spørger vi de ældre selv og får deres egen vurdering af deres helbred, deres behov for hjælp i hverdagen og hvorvidt de er motiverede for en sundere livsstil. Med de mange svar kan vi tegne et mere nuanceret billede af, hvordan de ældre i regionen har det lige nu, og resultaterne kan bruges i arbejdet med at tilrettelægge indsatserne i fremtiden, fortæller vores seniorforsker, som har gennemført befolkningsundersøgelsen for Region Midtjylland.

Sundheden er skævt fordelt
Sundhedsprofilen for de ældre midtjyder viser blandt andet, at de lavtuddannede ældre har det markant dårligere end de højtuddannede.

- Der er en meget klar social skævhed, som for eksempel giver sig udslag i at forekomsten af 13 ud af 18 kroniske sygdomme er størst hos de lavtuddannede. Andelen af ældre, der vurderer deres helbred som dårligt og har behov for hjælp i hverdagen er også markant større blandt lavtuddannede, fortæller Mathias Lasgaard.

- Desuden kan vi se, at en mere risikobetonet livsstil med usunde vaner i høj grad er koblet til lavt uddannelsesniveau. Svær overvægt og manglende fysisk aktivitet koster på helbredet i den sidste ende, så en sundhedsfremmende indsats for netop denne gruppe vil kunne gøre en forskel.

Ægteskab fremmer sundheden
Sundhedsprofilen viser også, at der generelt er en højere forekomst af risikable sundhedsvaner, dårligt selvvurderet helbred, behov for støtte og hjælp i dagligdagen og flere kroniske sygdomme hos ældre, der lever alene, sammenlignet med ældre, der er gift eller samlevende.

- Det er tydeligt, at ældre, der lever alene, er mere udsatte. Det at have en samlever synes at være en beskyttende faktor i forhold til sundheden, fortæller Mathias Lasgaard og peger på, at også et tæt netværk med andre end lige ægtefællen kan virke sundhedsfremmende, og at det derfor kan være en vigtig indsats at styrke netværket omkring de ældre.

Det nytter at gøre noget
Den nye ældregeneration forventes at have et bedre helbred og være mindre nedslidt end tidligere. Alligevel peger sundhedsprofilen på, at der især blandt de ældste ældre, og blandt lavtuddannede og enlige, er behov for social- og sundhedsmæssige indsatser.

- Der er nogle rimeligt klare billeder på, at den sociale ulighed, man ser i voksenlivet, fortsætter ind i alderdommen. Vi håber derfor, at ældreprofilen vil blive brugt til at identificere de grupper af ældre, som har særlig behov for støtte til en sundere livsstil, og at den kan blive et redskab i den fremtidige prioritering af indsatser, siger Mathias Lasgaard.

Fakta:
Sådan har de 65-102 årige det:

 • 24 % har behov for støtte og hjælp til dagligdagens gøremål
 • 5 % er afhængige af hjælp til at vaske sig, klæde sig på og/eller spise
 • 16 % er dagligrygere
 • 7 % har et højrisikoforbrug af alkohol
 • 14 % viser tegn på alkoholproblemer
 •  22 % er fysisk inaktive
 • 13 % har et usundt kostmønster
 • 15 % er svært overvægtige
 • 24 % har et dårlig selvvurderet helbred
 • 84 % har mindst én kronisk sygdom
 • 60 % er multisyge (to eller flere kroniske sygdomme)
 • 21 % har fire eller flere kroniske sygdomme

Om undersøgelsen:
Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2013” er del af en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres i et samarbejde mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

Den 13. marts 2014 bliver undersøgelsens resultater præsenteret for kommuner, region, sundhedsforskere og andre interesserede i den gamle papirfabrik i Silkeborg.

Læs mere på hjemmesiden for Hvordan har du det?

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk