Ny evaluering viser, at tæt samarbejde mellem erfarne patienter og sundhedsprofessionelle om uddannelse af patienter, der har fået en kronisk sygdom, styrker deltagernes evne til at mestre livet og håndtere de nye udfordringer.

Læring og mestring er kodeordene for en ny patientuddannelse, som planlægges og gennemføres i et tæt parløb mellem sundhedsprofessionelle og mennesker, der har personlige erfaringer med kronisk sygdom. 

Siden 2008 har seks midtjyske kommuner som et forsøg tilbudt lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kroniske sygdom. En evaluering viser nu, at uddannelserne styrker deltagernes evne til at mestre de nye udfordringer i et liv med kronisk sygdom. Den peger samtidig på, at der er behov for at udvikle de sundhedsprofessionelles sundhedspædagogiske kompetencer.

På deltagernes præmisser
Lærings- og mestringsuddannelsen er patientuddannelse på deltagernes præmisser. Og det er i høj grad de erfarne patienters fortjeneste. Samarbejdet med dem flytter grænser hos de sundhedsprofessionelle, som bliver bedre til at tage udgangspunkt i deltagernes resurser og se dem som hele mennesker.

Samtidig er de erfarne patienter med deres åbenhed om personlige oplevelser med kronisk sygdom med til at lukke op for nye patienters fortællinger. Netop samspillet mellem deres erfaringsbaserede viden og de sundhedsprofessionelles viden hjælper de enkelte deltagere til at mestre deres hverdagsliv med en kronisk sygdom på en mere tilfredsstillende måde.

- Lærings- og mestringsuddannelsen styrker menneskers selvværd og fremmer deres tro på, at de selv kan skabe forandringer i hverdagen. De erfarne patienters input spiller en central rolle, fordi de hjælper med til at få sat ord på nogle af de svære emner, som fylder meget hos mennesker med kronisk sygdom, fx selvbebrejdelser og den manglende forståelse fra omverdenen.

- Det giver deltagerne mod på at udvikle sociale relationer og forbedrer dialogen med sundhedsvæsenet, fortæller vores seniorforsker Inge Wittrup, som har gennemført en række interviews med både deltagere, erfarne patienter og sundhedsprofessionelle.

Kommunal interesse
Lærings- og mestringsuddannelsen er især en succes i kommunerne, hvor den patientrettede forebyggelse er blevet et ansvarsområde. Alle de deltagende kommuner har planer om at arbejde videre med konceptet.

- I Holstebro Kommune har vi fokus på, hvad der er vigtigt for borgeren, når det handler om at leve livet med kronisk sygdom. Vi er begejstrede for Læring og Mestringsmetoden, fordi den har vist sig at være rigtig god, når vi gerne vil arbejde aktivt med borgernes vaner. Metoden tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov, og understøtter det, vi gerne vil opnå. Derfor er lærings- og mestringstankegangen blevet en vigtig del af værdigrundlaget for vores arbejde, så selvom projektet nu stopper, arbejder vi videre med metoden, fortæller Ellen Greve, sundhedschef i Holstebro Kommune.

På tværs af diagnoser
Det stigende antal kronisk syge er en af sundhedsvæsenets største udfordringer. Lærings- og mestringsuddannelsen er en del af Region Midtjyllands indsats for at udvikle bedre tilbud til mennesker med kronisk sygdom. Den er udviklet i et samarbejde mellem seks vestjyske kommuner, patientforeninger, de praktiserende læger og Hospitalsenheden Vest. Vores forsknings- og konsulenthus står for projektledelse og evaluering.

Uddannelsen tilbydes primært til mennesker med diagnosticeret lungesygdom (KOL), type 2 diabetes eller hjerte- karsygdomme. Nogle forløb tilbydes til én bestemt diagnosegruppe, andre går på tværs.

Der indsamles løbende data om sundhedstilstanden hos deltagerne. Det betyder blandt andet, at man vil kunne sammenligne med den øvrige befolknings sundhed, som er kortlagt i Region Midtjyllands sundhedsprofil ”Hvordan har du det? 2010”. Resultater fra den kvantitative evaluering ventes klar i foråret 2012.

Om de erfarne patienter
De erfarne patienter rekrutteres ud fra særlige kriterier. De skal blandt andet:

• selv have en kronisk lidelse og være i en stabil sygdomsfase
• have bearbejdet situationen og føle, at de takler livet med kronisk sygdom
• være parat til at dele egne erfaringer og lytte til andres

Læs rapporten: Læring og Mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser

Fakta om kronisk sygdom
Sundhedsstyrelsen anslår at omkring 1,5 mio. mennesker lider af en eller flere kroniske sygdomme, og man regner med at ca. 80 procent af de samlede udgifter i sundhedsvæsenet går til kronisk sygdom.

Andelen af kronisk syge er fortsat stigende. Ifølge Sundhedsprofil 2010 for Region Midtjylland er andelen af mennesker med én kronisk sygdom fra 2006 til 2010 steget fra 29 til 30 procent, mens andelen med to-tre kroniske sygdomme er steget fra 25 til 28 procent.