MultifunC er et intensivt behandlingsprogram for unge, som er i høj risiko for at udvikle eller fastholde stærkt negativ adfærd. Målgruppen omfatter unge, der har begået kriminalitet, har en aggressiv adfærd, har alvorlige vanskeligheder i skolen/hjemmet eller en kombination af disse forhold.

På finansloven for 2009 blev der afsat midler til at afprøve MultifunC i Danmark, og i 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner i henholdsvis København og Aarhus. I 2015 lukkede institutionen i København, mens MultiFunC-intsitutionen i Aarhus (MultifunC Midtjylland) fortsat er i drift. Det er dette tilbud, der nu effektevalueres.

Midtvejsevalueringen rummer de foreløbige resultater af dels en effektmåling, der bl.a. ser på de unges trivsel og risikoniveauet for kriminalitet, dels en kvalitativ undersøgelse, der belyser oplevelsen af behandlingen fra forskellige vinkler.

Midtvejsevalueringen viser, at metoden i meget høj grad er implementeret på MultifunC Midtjylland.

Rapporten viser desuden, at de unge efter et behandlingsophold udviser en betragtelig positiv udvikling. Det gælder både i forhold til risikofaktorer for ungdomskriminalitet og i forhold til psykisk trivsel, generel velbefindende og tro på egne handleevner.

Også de kvalitative data tyder på, at de unge og deres forældre overordnet set oplever et positivt udbytte af MultifunC-behandlingen. Nogle unge peger dog også på udfordringer i forhold til blandt andet kedsomhed, opbygning af fritidsinteresser og nye positive relationer samt støtte ved overgangen til udflytning.

Resultaterne i midtvejsevalueringen er baseret på såvel kvantitative som kvalitative data, herunder indskrivningsdata fra 26 unge og udskrivningsdata fra 15 unge. På flere af de supplerende kvantitative målinger er antallet af besvarelser fra de unge dog lavere - særligt ved udskrivning. De kvalitative data er baseret på interviews med unge, forældre, plejeforældre og medarbejdere på institutionen.

Den samlede evaluering offentliggøres ultimo 2022 og vil ud over den endelige effektmåling og den endelige kvalitative undersøgelse omfatte en økonomisk analyse af behandlingsindsatsen.

Find midtvejsevalueringen af MultifunC udarbejdet af DEFACTUM og Oxford Research 

Jens Hansen
Tlf.: 2133 7719
Mail: jenhas@rm.dk