Vi taler om dem, og mange gode kræfter vil gerne hjælpe dem; det stigende antal unge, der er ensomme og mistrives. Men hvem er de egentlig – det forsøger den ny rapport ”Ensomhed blandt unge” at give et bud på.

Først til udbredelsen. 12 % af de unge i Region Midtjylland er svært ensomme. Det er flere end i nogen anden aldersgruppe. Blandt de 16-19-årige er dobbelt så mange kvinder (16 %) svært ensomme sammenlignet med mændene (8 %). Blandt de 20-24-årige udligner forskellen sig derimod, og der er ingen signifikant forskel på kønnene.

Men analysen viser mere overraskende også en kønsforskel, når det handler om sammenhængen mellem ensomhed og andre sociale forhold. Blandt de unge kvinder ses en mindre forekomst af ensomhed blandt dem, der bor sammen med andre. For unge mænd er derimod det at have en kæreste – uanset om forholdet er nyt eller gammelt – tilsyneladende en beskyttende faktor.

- Det er overraskende, at forekomsten af ensomhed er lav hos unge mænd, der har en kæreste, mens det ikke har betydning for unge kvinder. Så en umiddelbar løsning kunne være mere dating til drengene, men det er nok mere kompliceret end det, udtaler DEFACTUMs seniorforsker Mathias Lasgaard, der står bag rapporten, og fortsætter:

- En kæreste beskytter formodentligt unge mænd mod ensomhed, men omvendt kan det også være nemmere at finde en kæreste, hvis man ikke føler sig ensom,”.

Analysen viser også en stærk sammenhæng mellem ensomhed og forskellige indikatorer på dårlig mental sundhed og mentale helbredsproblemer. Således er hele 4 ud 10 unge, der er svært ensomme, stressede, og en tredjedel har symptomer på depression og/eller er generet af angst og anspændthed.

Som for de fleste andre aldersgrupper betyder det noget, om de unge er i uddannelse eller arbejde. Hvis man hverken er tilknyttet et studie eller et arbejde, fordobles risikoen for svær ensomhed.

Mere opløftende er det, at de unge ensomme for langt de flestes vedkommende ikke er socialt isoleret. 77 % af de svært ensomme unge er i kontakt med venner dagligt eller 1-2 gange om ugen. Til sammenligning er det samme tal for de ikke-ensomme unge 92 %.

I Mary Fonden er den nye viden værdifuld for arbejdet med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge:

- Der er mange teser om unges ensomhed, men relativt lidt reel viden. Den nye analyse kan bidrage til, at vi, der arbejder med ensomhed blandt unge, kan målrette vores tilbud yderligere. Og så er analysen et signal til os alle om, at de ensomme unge ofte har kontakt til andre, så vi skal måske være bedre til at tale om ensomhed i det hele taget, udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

FAKTA – fra analysen ”Ensomhed blandt unge”

 • 12 % af unge 16-24-årige er svært ensomme
 • Ensomhed er mest udbredt i ungegruppen, der er efterfulgt af ældre på 85+. Den mindst ensomme aldersgruppe er de 65-79-årige
 • Flere kvinder end mænd er svært ensomme som unge. 15 % af de 16-24- årige kvinder mod 10 % af mændene. Forskellen udlignes dog, hvis man kun kigger på 20-24-årsalderen, hvor der ikke er en signifikant forskel på kønnene. Dobbelt så mange 16-19-årige kvinder (16 %) er svært ensomme sammenlignet med de unge mænd (8 %)
 • Risikoen for at føle sig svært ensom som ung fordobles, hvis man hverken har et arbejde eller er under uddannelse
 • Risikoen for at føle sig svært ensom som ung stiger desuden, hvis man bor alene eller ikke har en kæreste
 • Unge mænd uden en kæreste er i særlig risiko for at være svært ensomme, hvorimod risikoen er større for unge kvinder, hvis de bor alene
 • 92 % af unge, der ikke føler sig ensomme, ser venner hver dag eller 1-2 gange om ugen. For de unge, der føler sig svært ensomme, er tallet 77 %. Selv om man føler sig svært ensom som ung, har man altså ofte kontakt til venner
 • Halvdelen af alle unge, der har et forhøjet stressniveau, føler sig svært ensomme. 1 ud af 4 af de unge, der føler sig svært ensomme, har en længerevarende psykisk lidelse. 1 ud af 3 af de unge, der føler sig svært ensomme, har et forhøjet stressniveau. Cirka 4 ud af 10 unge, der føler sig svært ensomme, har søvnbesvær eller søvnproblemer.

Metode Temaanalysen bygger på data fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? fra 2017. Undersøgelsen er baseret på en stikprøveudvælgelse blandt personer, der per 10. januar 2017 havde folkeregisteradresse i Region Midtjylland og var i alderen 16 år og derover. Stikprøven på i alt 52.000 personer blev udtrukket fra CPR-registeret. Personer, der indgår i stikprøven, er tilfældigt udvalgt i forhold til køn, alder, uddannelsesniveau, etnicitet og lignende. Denne temaanalyse bygger på svarene fra 3.790 unge på 16-24 år, som deltog i undersøgelsen. Svarprocenten i denne aldersgruppe var 52.

Hvordan måles svær ensomhed?
I denne temaanalyse anvendes en forkortet version af den validerede UCLA-skala bestående af tre spørgsmål, som er udviklet til brug i større befolkningsundersøgelser, betegnet 'the Three-Item Loneliness Scale' (T-ILS).

I T-ILS indgår følgende spørgsmål:

 1. 'Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?'
 2. 'Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?' 
 3. 'Hvor ofte føler du dig udenfor?

Svarmulighederne er 1) sjældent, 2) en gang imellem og 3) ofte.

Tilsammen danner spørgsmålene en skala rangerende fra 3-9. En høj score indikerer høj grad af ensomhed.

Svær ensomhed defineres ved en score på 7-9.

Find hele analysen om unges ensomhed her

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk