På privat- og friskoler har børn med handicap øget risiko for at skulle skifte skole. I yderste konsekvens kan det stille børnene helt uden retsgaranti og skoletilbud, viser en ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, der er lavet i samarbejde med VIVE og DEFACTUM.

Ifølge chefkonsulent Morten Greve, DEFACTUM, der stået i spidsen for at interviewe skoleledere og PPR-medarbejdere, så tager mange privat- og friskoler dog et stort ansvar for børn med handicap.

- Masser af frie grundskoler tager et betydeligt ansvar for elever med forskellige typer handicap – og de er ofte meget dygtige til at tilbyde disse elever gode og trygge rammer, fortæller han.

Der er dog et forbehold:

- Desværre synes en del fri- og privatskoler at være tilbageholdende med at optage elever med udadreagerende problemadfærd og fx en ADHD-diagnose. I gennemsnit prioriterer frie grundskoler i mindre omfang end folkeskoler at formidle til potentielle forældre, hvad skolernes handlemuligheder er, når det kommer til elever med et varigt, særligt støttebehov, fortæller chefkonsulent Morten Greve, DEFACTUM.

Børn med udadreagerende adfærd har derved svært ved få opfyldt de grundlæggende rettigheder på fri- og privatskoler. Den samlede undersøgelse viser nemlig, at de – modsat folkeskolerne – hverken er underlagt regler for sammensætningen af elever eller, hvordan de skal behandle sager om udskrivning eller bortvisning af en elev.

- Jeg hæfter mig ved, at VIVE's registerundersøgelse langt hen ad vejen bekræfter det billede, vores kvalitative data viste: At de frie grundskoler faktisk påtager sig en stor del af inklusionsopgaven, men også at især visse kategorier af skoler er tilbageholdende med at optage elever med en handicaprelateret udadreagerende adfærd, fortæller chefkonsulent Morten Greve, DEFACTUM.

Udover interviewundersøgelsen rettet mod ti PPR-medarbejdere og ti skoleledere på frie grundskoler har DEFACTUM foretaget en dokument- og informationsundersøgelse af 150 skolers hjemmesider.

Børn med handicap er beskyttet via en række menneskerettigheder. Det følger bl.a. af handicapkonventionens artikel 24, at den danske stat er forpligtet til at sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer, og at børn med et handicap har ret til grundskole og undervisning på lige fod med børn uden handicap.

Fakta:

Morten Greve
Tlf.: 2148 1539
Mail: morgre@rm.dk