Det er under Sundheds- og Ældreministeriet, at regeringen og Dansk Folkeparti har taget initiativ og uddelt 80 mio. til at udbrede de akutte udrykningstjenester i hele psykiatrien.

Et stigende antal borgere med psykiske problemer resulterer nemlig i et øget behov for akutte og intensive psykiatriske behandlingsformer. Indlæggelse er dyrt for samfundet og forbundet med funktionstab for patienterne, da det kræver store ressourcer at genetablere kompetencer i familie- og arbejdslivet.

Den akutte regionale udrykningstjeneste er allerede testet i alle fem danske regioner under et satspuljeprojekt: "Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri". En forskergruppe med bl.a. Pia Vedel og Emely Ek Blæhr under DEFACTUM vejledte og testede de psykiatriske enheder i perioden 2014 til 2017. Det resulterede bl.a. i, at patienterne var mere tilfredse, havde højere tryghed og lettere ved at fastholde deres arbejde.

Læs mere om projektet og find rapporten om akut hjemmebehandling i psykiatrien 

Lisbeth Ørtenblad
Tlf.: 6130 4655
Mail: lisoert@rm.dk