Mellem 2012 og 2016 fik 26 % flere patienter respiratorbehandling i hjemmet pga. fx muskelsvind eller ALS. Sidste år løb behandlingen af 832 patienter op i 1,32 mia. kr., men væksten og antallet af patienter varierer regionerne imellem. Derfor er der behov for mere dialog og fælles retningslinjer for, hvornår og hvordan respirationsbehandling i hjemmet igangsættes og tilrettelægges, konkluderer en forskergruppe fra DEFACTUM i en rapport udarbejdet sammen med landets tre respirationscentre efter ønske fra sundhedsdirektørerne i de fem regioner og Danske Regioner.

Klarere kriterier for hjemmebehandling
Hvert enkelt patientforløb med respiratorbehandling i hjemmet er komplekst og unikt, men der ses fortsat et behov for at ensrette igangsætning og tilrettelæggelse af behandlingen de steder det er muligt, ved at harmonisere og tydeliggøre gældende kriterier og retningslinjer for visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af behandling.

- Dialog mellem de involverede parter bør også udbygges. Fx bør hospitalerne have klare interne retningslinjer og systematisk drøfte behandling med patienter før igangsætning af behandlingen, så patienterne oplever at få den mest gavnlige behandling i deres forløb, fortæller projektleder Claus Løvschall fra DEFACTUM.

Fælles fodslaw understøtter gode forløb
En tidlig og tæt kontakt mellem hospital og den kommunale sagsbehandler er, ifølge rapporten, også gavnlig for patientens forløb.

Tidlig inddragelse af patientens hjemkommune kan sikre en rolig overgang til eget hjem, og dialogen kan bidrage til at undgå dels sene udskrivninger fra intensivafdelingerne, og dels brug af midlertidige aflastningspladser og vikarbureauer.

Hjemme er godt for livskvaliteten
For langt de fleste mennesker med behov for respiratorbehandling vil hjemmet være den bedste løsning.

Selv om nogle respiratorbrugere har det meget vanskeligt med en tilværelse, hvor de er afhængige af en respirator, så opnår de fleste over tid en følelse af kontrol med teknologien, og det tyder på, at netop hjemmebehandlingen fremmer patienternes livskvalitet.

- Det er dog en særlig udfordring at være omgivet af sundhedsprofessionelle, og flere er personligt ramte af hyppige udskiftninger blandt hjælperne. Da rekruttering og oplæring af nyt personale samtidigt er dyrt, er der både en personlig og økonomisk gevinst ved lokalt og nationalt at sikre bedre rammer for hjælperordninger, afslutter Claus Løvschall.

FAKTA

- Rapporten hedder: Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk