Svære psykiske lidelser forkorter levealderen, forringer indkomstgrundlaget og giver en dårligere livskvalitet, men mange kan med de rigtige tilbud få langt bedre livsvilkår. Social Færdighedstræning og Åben Dialog påvirker borgernes recovery og trivsel positivt, og Social Færdighedstræning hjælper borgerne til at fungere bedre socialt, viser to nye evalueringer af indsatserne i 14 kommuner, som DEFACTUMs kvalitetskonsulenter har fulgt i perioden fra 2014-16. Derfor kan alle landets kommuner nu ansøge Socialstyrelsen om midler til at omlægge indsatsen til disse metoder – rettet mod voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder.

Metoderne understøtter recovery og trivsel
Social Færdighedstræning forbedrer det sociale funktionsniveau og udvikler evnen til selvstændig livsførelse, og Åben Dialog understøtter dialogen og skaber mulighed for forandringer hos både borgeren og netværket. Begge metoder kan derfor vise sig som en stor hjælp for kommunerne:

- Kommunerne har en kæmpe udfordring med at finde virksomme veje, så mennesker med psykiske lidelser ikke bliver marginaliseret og mister livskvalitet, og de nye tilbud kan i den forbindelse være en stor hjælp, fortæller chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard, DEFACTUM.

Evalueringerne viser, at tilbuddene giver mennesker med svære psykiske vanskeligheder et bedre afsæt for recovery, men Mett Marri Lægsgaard understreger dog, at det kræver fokus på de rette organisatoriske betingelser for implementering, hvis tilbuddene skal blive en succes for borgerne.

Evalueringerne har afdækket en lang række implementeringserfaringer, som kan være til gavn for kommuner, der ønsker at tilbyde en af de to metoder.

Stor tilfredshed
Samlet viser evalueringerne, at borgere med svære psykiske lidelser udvikler sig positivt. I begge tilbud udtrykker borgerne også stor tilfredshed:

- Tilbuddene påvirker borgerne forskelligt. Mens Social Færdighedstræning gør det lettere for borgerne at tale med andre og øget overblik over egne symptomer, så styrker Åben Dialog hele netværket omkring borgerne. Deltagerne er dog tilfredse med forløbene i begge tilbud. 88% af borgerne har været tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb i Åben Dialog, mens hele 97 % har været tilfredse eller meget tilfredse med Social Færdighedstræning, fortæller Mett Marri Lægsgaard.

Evalueringen af begge metoder er beskrevet i en evalueringsrapport, et vidensdokument og en metode- og implementeringsguide for hver af de to metoder.

Fakta

Social Færdighedstræning:

  • Metoden bygger på en grundlæggende antagelse om, at sociale færdigheder skal forstås i lyset af socialt samvær – at færdigheder opstår, udvikles og forstærkes via samvær. Det er en af de bedst undersøgte metoder til forbedring af social funktionsevne og udvikling af evne til selvstændig livsførelse.
  • Ni kommuner har deltaget i afprøvningen. Evalueringen viser, at metoden har en positiv effekt på borgernes sociale funktionsniveau og graden af recovery
  • Evalueringen af Social Færdighedstræning

Åben Dialog:

  • Åben Dialog er en netværksorienteret tilgang, der understøtter dialogen mellem borgeren og dennes netværk, og derved skaber mulighed for forandringer hos både borgeren og netværket.
  • Fem kommuner har deltaget i afprøvningen. Evalueringen viser, at der er sket en positiv udvikling i borgernes mentale trivsel og at anvendelse af Åben Dialog ser ud til at bidrage til borgernes recoveryproces.
  • Evalueringen af Åben Dialog

Marianne S. Balleby
Tlf.: 2475 9006
Mail: marbal@rm.dk

Emely Ek Blæhr
Tlf. 7841 4370
Mail emebla@rm.dk