Nogle børn, der har autisme, har så store problemer med at komme i skole, at man taler om skolevægring. Det kan dreje sig om børn med et meget højt fravær eller børn, som slet ikke kommer i skole.

Nu udgiver Socialstyrelsen en kortlægning, der sætter fokus på sammenhængen mellem skolevægring og autisme hos børn og unge i alderen 11-16 år. Kortlægningen er dels baseret på en gennemgang af 35 VISO-sager på området og interviews med specialister, dels på et litteraturstudie. Børnene i denne undersøgelse kommer både fra folkeskolen og specialskoler. 

Angsttilstande er udbredt
Gennemgangen af de udvalgte VISO-sager viser, at de ofte er meget komplekse. Mange af børnene har andre diagnoser og vanskeligheder, især angsttilstande er udbredt. Også litteraturen peger på, at børn med autisme ofte udvikler angst og stress som følge af de belastninger, de oplever fra omverdenen.

Kompleksiteten i sagerne drejer sig udover barnets sammensatte vanskeligheder også om, at der ofte er mange forskellige fagpersoner og instanser involveret.

Gennemgangen af VISO-sagerne understreger, at ikke to børn er ens. Der kan derfor heller ikke udpeges enkeltstående årsager til skolevægringen. Blandt de mange forskellige faktorer, der synes at spille ind, nævnes lærernes specialpædagogiske forudsætninger, forældrenes mestringsstrategier og barnets specifikke udfordringer.

Fokus på samarbejde og inddragelse
Der pointeres i kortlægningen, at der ikke findes enkle redskaber, der kan løse udfordringer med skolevægring, men at indsatsen må tilpasses det enkelte barn.

Det kræver samarbejde af alle involverede aktører omkring familien, ligesom inddragelse af barnet selv og forældrene er et vigtigt omdrejningspunkt for at få skabt en fælles forståelse af udfordringerne. Det kræver også viden om autisme og eventuelle afledte effekter.

Udover kortlægningen udgives et baggrundsnotat, som giver en analyse af de 35 VISO-sager og en afdækning af VISO-specialisternes indsats. 

Find DEFACTUMs kortlægning af Autisme og skolevægring her

Morten Greve
Tlf.: 2148 1539
Mail: morgre@rm.dk