I den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP), som netop er blevet offentliggjort, ligger hospitalerne i Region Midtjylland over landsgennemsnittet på langt de fleste spørgsmål. Blandt andet oplever 95 pct. af de planlagt indlagte patienter på de somatiske hospitaler, at personalet i høj eller meget høj grad er venligt og imødekommende. Somatiske hospitaler er for de fysiske sygdomme. 

- Det er en stor ros til vores personale, at de kan give så god service og behandling, når vi ved, hvilket pres de er under. Undersøgelsen her viser, at vi er i stand til at klare de udfordringer, som sundhedsvæsnet står overfor, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Plads til forbedringer
LUP 2014 består af tre dele, der dækker forskellige områder: Somatikken, fødende og psykiatrien. Og selvom resultaterne overordnet er positive for alle tre områder, understreger Bent Hansen, at vi også skal bruge undersøgelsen til at kigge ind ad. Der er stadig områder, hvor der er plads til forbedringer. For eksempel svarer næsten hver tredje af de akut indlagte patienter på det somatiske område, at de slet ikke eller i ringe grad bliver inddraget i beslutninger om deres behandling, og endnu flere oplever, at de pårørende ikke inddrages.

- Vi skal blive bedre til at informere og inddrage patienten. Det er netop de områder, vi har fokus på i vores Sundhedsplan og plan for bedre kvalitet, siger Bent Hansen.

Han mener, at det gode ved at lave LUP-undersøgelser er, at vi finder ud af, hvor vi kan blive bedre.

Overordnede resultater
De overordnede resultater fra de tre områder af LUP 2014 kan ses nedenfor:

LUP Somatik (Indlagte og ambulante patienter)
Tilfredsheden ligger over landgennemsnittet for både de akut indlagte, de planlagt indlagte og de ambulante patienter. Det er særligt personalet samt pleje og behandling, der roses. Specielt hos de akut indlagte patienter er der dog plads til forbedring. Blandt andet oplever næsten hver tredje akutindlagte, at de slet ikke eller i ringe grad er informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelsen.

LUP Fødende
Blandt de fødende ligger tilfredsheden i Region Midtjylland på eller over landsresultatet på 37 ud af 38 spørgsmål. På 19 spørgsmål ligger tilfredsheden over landsresultatet. Regionen har opnået forbedring på to områder: Jordemoderen var lydhør over for behov, hvor 95 % er tilfredse, og information fra forskelligt sundhedspersonale stemmer overens, hvor 93 % er tilfredse.

Samtidig viser undersøgelsen, at hver tredje kvinde er i tvivl om amning og ernæring efter udskrivelsen (33 %), hvilket er på niveau med landsresultatet.

Som noget nyt er der i 2014 spurgt til de fødende kvinders partneres oplevelse af fødslen. Her svarer 96 pct., at de har haft en virkelig god eller god oplevelse. Her er Region Midtjylland den eneste region med resultater over landsgennemsnittet.

LUP Psykiatri
I psykiatrien er der høj tilfredshed med relationen og kontakten til personalet. Tilfredsheden indenfor disse spørgsmål varierer mellem 89 pct. og 100 pct. Desuden vurderer størstedelen af patienterne, at de har en passende indflydelse på egen behandling. Til gengæld udtrykker patienterne samtidig den laveste tilfredshed i undersøgelsen ved spørgsmål omkring information. I forhold til tvang er der stadig behov for forbedringer, selvom der har været positiv fremgang i forhold til tidligere. (62 pct. svarer, at personalet håndterede tvang på en ordentlig måde). Undersøgelsen viser dermed, at regionens mange indsatser på området gør en forskel.  

Fakta om LUP 2014

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • LUP 2014 består af tre undersøgelser, der dækker forskellige områder: Det somatiske område (planlagt indlagte patienter, akut indlagte patienter og ambulante patienter), fødende (fødende kvinder og deres partnere) og psykiatrien (patienter i voksenpsykiatrien og patienter og forældre i børne- og ungdomspsykiatrien)
  • Fra 2014 er konceptet bag LUP ændret på det somatiske område. Det er derfor ikke muligt at sammenligne med tidligere undersøgelser.
  • De nationale og regionale tal og grafer for LUP Somatik 
  • De nationale og regionale rapporter for LUP-psykiatri
  • Tal og grafer for LUP Fødende og LUP Somatik finder du hos Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden
  • Her finder du også landstallene og baggrundsoplysninger om LUP.

Flere oplysninger

  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på Region Midtjyllands hjemmeside eller pressevagt

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk