Det viser vores nye analyse for Mary Fonden, men dykker man ned i tallet, viser det sig, at ensomheden er langt mere udbredt blandt enlige og voksne uden arbejdstilknytning, og at der ofte følger mistrivsel og stress med følelsen af ensomhed.

Den nye analyse har Mary Fonden fået udført for at belyse ensomhed blandt voksne og for at kunne målrette arbejdet med at forebygge og afhjælpe ensomhed. Undersøgelsen er udført af vores forsknings- og konsulenthus.

Nyere tids forskning viser, at vedvarende ensomhed er et alvorligt problem, der forringer mange menneskers livskvalitet og øger deres risiko for helbredsproblemer som forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og depression. Men indtil nu har vi haft sparsom viden om, hvor udbredt ensomhed er, og hvem der typisk oplever ensomhed. 

For at blive klogere på ensomheden igangsatte Mary Fonden sammen med ensomhedsforsker Mathias Lasgaard tidligere i år en analyse, der med afsæt i Sundhedsprofilen skulle tegne et billede af voksne danskere, der oplever varig ensomhed. Resultatet viser, at det at have en partner og et arbejde kan være en beskyttende faktor i forhold til ensomhed. 

- Analysen peger på, at det fællesskab, vi indgår i på vores arbejde, er identitetsskabende og afgørende for vores følelse af ensomhed. Vores uddannelseslængde har umiddelbart ikke indflydelse på, om vi føler os ensomme, men et aktivt arbejdsliv og en samlever har, udtaler vores seniorforsker Mathias Lasgaard og fortsætter: 

- Der kan let opstå en følelse af at være sat af og isoleret fra samfundet, hvis man ofte sidder hjemme, mens alle andre har travlt med at komme på arbejde, hente og bringe børn og være sammen med deres partner,” 

Analysen viser desuden, at der er en sammenhæng mellem ensomhed og selvvurderet helbred – langt flere i gruppen, der oplever ensomhed (46 % mod 12 % i gruppen af ikke-ensomme), vurderer deres helbred som dårligt, og hele 78 % oplever et højt stressniveau mod 24 % blandt de ikke-ensomme. Desuden ses en overrepræsentation af mennesker med en psykisk lidelse blandt de ensomme (38 % mod 8 % af de ikke-ensomme). 

- Sammenhængen mellem ensomhed og dårligt helbred skyldes blandt andet, at mange ensomme har et højt stressniveau. Det at være ensom er i sig selv stressende, og samtidig oplever mange ensomme en række andre belastninger i forhold til økonomi, familieforhold og beskæftigelse, udtaler Mathias Lasgaard. 

Mary Fonden har siden 2011 arbejdet med ensomhed som et af tre indsatsområder, og det har været tydeligt undervejs, at ensomhed har været en overset og underbelyst problemstilling – ikke mindst blandt gruppen af voksne. 

- Da vi startede med at beskæftige os med ensomhed, blev det hurtigt tydeligt, at der fandtes meget lidt evidensbaseret forskning på området. Vi var meget mere på bar bund, end det har været tilfældet med vores to andre indsatsområder Mobning & Trivsel og Vold i Hjemmet. Derfor var vi også nødt til at starte med at blive klogere på ensomheden, og den nye analyse er endnu et skridt på vejen, udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden. 

Analysen er den første af sin art herhjemme og er baseret på den anerkendte UCLA-skala, der blev medtaget i Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” i Region Midtjylland i 2013. 16.000 voksne i alderen 30-59 år valgte at udfylde spørgeskemaet, og resultaterne antages at være dækkende for hele landet. 

Læs analysen ”Ensomhed blandt voksne”.

Baggrund 
Mary Fonden lancerede sit tredje indsatsområde, Ensomhed, i november 2011. Siden har Mary Fonden belyst området med analyser og vidensindsamling samt etableret samarbejde med henholdsvis Ventilen om projekt Netwerk og Røde Kors om projekt Værket. 

Mary Fonden har tilknyttet et panel på hvert af indsatsområderne, herunder også Ensomhed. Eksperterne inddrages i udviklingen af projekter, i analyser og bruges generelt som sparringspartnere i fondens arbejde med området. Mathias Lasgaard fra vores forsknings- og konsulenthus sidder i panelet for Ensomhed.

Læs mere på Mary Fondens hjemmeside.

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk