Lise Marie Witt Udsen

Lise Marie Witt Udsen

Specialkonsulent, Cand.scient.pol.

+45 2499 7787

lisuds@rm.dk

Præsentation

Jeg har stor erfaring som projektleder for både større og mindre projekter, herunder projektudvikling i tæt dialog med rekvirenten. Jeg har et solidt kendskab til social-, psykiatri- og sundhedsområdet og har indgående kendskab til målgrupperne handicap og socialpsykiatri. I de forskellige projekter har jeg arbejdet tæt sammen med praksis og har derigennem opnået et stort kendskab til udfordringer og dilemmaer i arbejdet for frontpersonale. Jeg har mange års erfaring med design og gennemførelse af evalueringer og andre typer af undersøgelser, og jeg har arbejdet med både kvalitative og kvantitative data, herunder mange interviewundersøgelser med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere. Jeg er uddannet proceskonsulent og har god erfaring i at anvende forskellige typer af processer til fx indsamling af data eller fortolkning af data, herunder auditmetoden.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse og procesfacilitering
 • Evaluering og andre typer af undersøgelser (design, udvikling af dataindsamlingsinstrumenter, dataindsamling (kvalitativ og kvantitativ), analyse, afrapportering og formidling)
 • Udviklings- og afprøvningsprojekter og indsamling af viden undervejs, fx i form af praksisbaseret forskning i videnskabende netværk
 • Projektudvikling og udarbejdelse af projektansøgninger
 • Bred erfaring inden for social-, psykiatri- og sundhedsområdet, indgående kendskab til handicap- og socialpsykiatriområdet

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Strandbakkehuset vil ha' "Omsorg i balance" Dorit Simonsen, Hospice Djursland og Strandbakkehuset; Lise Marie Witt Udsen, DEFACTUM. Strandbakkehuset og DEFACTUM, 2023.

"Omsorg i balance" på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. Resultater fra evalueringen af et toårigt projekt. Forfattere: Lise Marie Witt Udsen; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2023.

Evaluering af Neurorehabilitering Midt. Lise Marie Witt Udsen; Dorte Laursen Stigaard; Peder Hau Lyng; Signe Andrén Thrane; Malene Vinther Christensen. DEFACTUM, 2023.

Evaluering af den digitale forløbsguide til et akut forløb. Lise Marie Witt Udsen; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2022.

Evaluering af den digitale forløbsguide på AUH. Lise Marie Witt Udsen; Anne Kongerslev Wermuth; Signe Andrén Thrane; Lars Rasmussen.. DEFACTUM, 2020.

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer. Gry Trust Mertz, Jesper Buchholdt Gjørup, Jens Hansen og Lise Marie Witt Udsen. DEFACTUM, 2017.

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte. Lise Marie Witt Udsen, Rikke Thomsen; Astrid Lyhne. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Første artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017. Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Lise Marie Witt Udsen; Knud Ramian. 2015.

Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering - Resultater. Lise Marie Witt Udsen, Marianne Kold Hansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Implementeringsguide - Erfaringer fra implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering. Lise Marie Witt Udsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

De Sociale Indikatorprogrammer for unge. Lise Marie Witt Udsen; Anette Stamer Ørsted. Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne. Lise Marie Udsen; Anette Stamer Ørsted. Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Evaluering af projekt "Omsorg i balance" på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset
 • Evaluering af den digitale forløbsguide til akutte forløb, Aarhus Universitetshospital
 • Borgerundersøgelse i Banebyen, Specialområde Autisme, Region Midtjylland
 • Evaluering af digital forløbsguide, Aarhus Universitetshospital
 • Evaluering af Neurorehabilitering Midt, Region Midtjylland og Den A. P. Møllerske Støttefond
 • Kvalitativ audit samt struktureret mødeproces, Psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland
 • Analyse af organisatoriske forhold i arbejdet med fælles visitation i Randersklyngen og Midtklyngen
 • Deltagelse i udarbejdelse af hvidbog om "Mennesker med rehabiliteringsbehov" i regi af Human First-samarbejdet mellem Aarhus Universitet, VIA University College og Region Midtjylland
 • National kortlægning af Socialstyrelsens VISO-rådgivning vedrørende adoption uden samtykke
 • Kvalitative bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdet i de fem regioner – både voksen- og børneområdet (en del af kvalitetsmodellen på det sociale område)
 • Projekter under temaet "På patientens præmisser" – ungepanel, tidligt hjemmeophold (THO), arbejds- og inspirationskonference samt gå-hjem-møder om patientinddragelse
 • Tovholder og vidensindsamler for tværsektoriel arbejdsgruppe om nedbringelse af tvangsindlæggelser i psykiatrien
 • Kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af sektorovergange til brug for arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommuner og region
 • Undersøgelse af jobmarkedet for peer-medarbejdere
 • Evaluering af samarbejdsmodel i forhold til børn med spastisk lammelse, Aarhus Kommune
 • Interne sekretariats-/organisationsudviklingsopgaver
 • Sparring til forprojekt til ph.d. om pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Langt fra - tæt på, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Kommunikation for livet, Institut for Kommunikation og Handicap

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for udvikling af brobygningsprojekt på beskæftigelsesområdet
 • Projektleder for udvikling og gennemførelse af videnskabende netværksprojekt om aldring og autisme (støttet af Veluxfonden)
 • Projektleder for evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte i Aarhus, Viborg, Randers, Herning og Favrskov Kommune
 • Projektleder for evaluering af risikovurderingsredskabet Bröset Violence Checklist i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for KOTARE-projektet – afprøvning og implementering af kognitiv træning i arbejdsmarkedsrehabilitering (støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Helsefonden)

2008-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udarbejdelse af bruger- og pårørendeundersøgelse på de sikrede institutioner (UFOS – unge og forældre om de sikrede institutioner og deres åbne afdelinger)
 • Udarbejdelse af eksterne evalueringsrapporter i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Sekretariatsbistand til Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE)
 • Konsulentbistand til Socialministeriet og Deloitte i forbindelse med udarbejdelse af et redskab til at måle livskvalitet for ældre på plejecentre
 • Kontaktperson for de sociale indikatorprogrammer (SIP) på voksenhandicapområdet
 • Evaluering af det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Konsulent for udvikling og implementering af de sociale indikatorprogrammer (SIP) i Danmark

2007-2008 Fuldmægtig, Sundhedssekretariatet, Region Midtjylland

 • Opstarte og gennemføre forløb med hospitalspraktik for administrative medarbejdere i Sundhedsstaben i samarbejde med hospitalerne
 • Koordinering af og udarbejdelse af oplæg til introduktion for nye medarbejdere i Sundhedsstaben
 • Indsamling, koordinering og udarbejdelse af Sundhedsstabens bidrag til den Regionale Udviklingsplan
 • Udarbejdelse af oplæg til direktør og politikere
 • Sekretariatsbetjening af mødefora for Sundhedsstabens afdelingschefer og kontorchefer

2005-2006 Studentermedhjælper i sekretariatet for Netværket vedr. Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)

2005 Praktikant og studentermedhjælper i sekretariatet for Vidensteamet vedr. Udviklingshæmmede og Senhjerneskadede med Problemskabende Adfærd

Uddannelsesbaggrund

2006 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2023 Vidensdelingskonferencen på det sociale område i Region Midtjylland 2023

2023 Arrangør af formidlingskonference som afslutning på evalueringen af Neurorehabilitering Midt. DEFACTUM og Neurorehabilitering Midt, Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland.

2023 Proceskonsulentuddannelsen hos Mannaz Maj-November 2023

2022 Vidensdelingskonferencen på det sociale område i Region Midtjylland 2022

2021 KL's digitale sundhedskonference

2021 Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference (virtuel): Implementering på afstand

2021 Nvivo-kursus v. Marie Østergaard Møller

2021 VIVE-webinar om frikommuneerfaringer med tværkommunalt akutteam

2021 Dansk Evalueringsselskabs Årskonference (virtuel): Bæredygtig vidensproduktion - ansvar og dømmekraft i evaluering

2021 Dansk Evalueringsselskab - digitalt gå-hjem-møde med Dorte Bukdahl: Gode løsninger på svære sociale problemer

2020 Digital minikonference, Dansk Evalueringsselskab: Nye greb til når viden skal omsættes i praksis

2019 Temamøde, VIVE: Hvordan hjælper vi bedst unge voksne med autisme ud af social isolation?

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2018 På patientens præmisser - en arbejds- og inspirationskonference (arrangør)

2017 Kursus i flowskrivning

2017 ViBIS-konference om Det Brugerinddragende Hospital

2016 KL's Handicap- og Psykiatrikonference

2016 Kursus i det gode dagsordenspunkt

2014 Afslutningskonference om kognitiv træning i arbejdsrehabilitering (arrangør)

2011 KL's Sociale Temamøde

2010 Ph.d.-kursus i kvantitativ metode på Aarhus Universitet

2009 Socialt Lederforums efterårskonference

2009 3-dages kursus i livskvalitetsmålingsredskabet "Quality of Life Profile" v/University of Toronto, Canada

2008 Projektlederkursus

2005 1-dags kursus i Neuropædagogik

2005 Temadag ved SFI (nu: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) om evaluering på handicapområdet

2005 Forstandergruppens landsmøde