Interventioner, der skal mindske ensomhed - En systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier

Julie Christiansen; Claus Løvschall; Lisbeth Mølgaard Laustsen; Anne-Sofie Hargaard; Helle Terkildsen Maindal; Mathias Lasgaard

Indledning

Formålet med dette litteraturstudie er

  • at identificere, vurdere og sammenfatte den tilgængelige viden om effekten af interventioner, der har til formål at mindske ensomhedsfølelse.
  • at undersøge, hvilke typer af interventioner der er effektive. 

Litteraturstudiet viser, at interventioner, der har som primært formål at mindske ensomhedsfølelse, er virksomme. Baseret på 54 RCT-studier med i alt 3.962 deltagere viste metaanalysen en samlet moderat effekt til fordel for deltagere i ensomhedsinterventioner sammenlignet med deltagere i en kontrolgruppe. I metaanalysen baseret på 22 multi-kohortestudier med i alt 1.458 deltagere sås en samlet mindre effekt  til fordel for deltagere i ensomhedsinterventioner sammenlignet med deltagere i en kontrolgruppe. Baseret på 48 single-kohortestudier med i alt 3.009 deltagere uden sammenligningsgrundlag sås en samlet moderat effekt.

Resultaterne er højsignifikante for alle tre typer af studiedesign. I alle inkluderede studier, hvor der kan påvises en signifikant forskel mellem deltagergrupperne, er denne i favør af interventionsgruppen. Trods stor variation studierne imellem fremstår den overordnede effekt af ensomhedsinterventionerne robust, da der ses en signifikant reduktion i ensomhedsfølelse på tværs af aldersgrupper, interventionsstrategier og interventionsformat. Opdeles studierne efter alder, ses en signifikant reduktion i ensomhedsfølelse hos både 1) børn og unge, 2) yngre voksne og midaldrende og 3) ældre.

Resultatet repræsenterer mindre til moderate effekter, og der ses ingen signifikant forskel i effekten mellem aldersgrupperne. Det kan således konstateres, at personer i alle aldersgrupper drager nytte af de undersøgte interventioner. Opdeles studierne efter interventionsstrategi, ses en signifikant reduktion i ensomhedsfølelse hos personer, som deltog i ensomhedsinterventioner, hvor interventionsstrategien var socialt netværk, social støtte, social og emotionel færdighedstræning og psykologisk behandling. Resultatet repræsenterer mindre til moderate effekter. 

Effektestimatet er lavere for studier, der anvendte socialt netværk som interventionsstrategi, end for studier, der ikke anvendte denne strategi, hvilket indikerer, at effekten af at udvide deltagernes sociale netværk er mindre sammenlignet med effekten af andre interventionsstrategier. Forskellen mellem gruppe- og individbaserede interventioner er ikke signifikant, og set i forhold til den forventede effekt er der ikke grund til at vælge individbaserede frem for gruppebaserede interventioner, om end der kan være forskellige behov hos forskellige målgrupper. Der ses ligeledes ikke signifikant forskel i effekten mellem digitale og ikke-digitale interventioner, og der er umiddelbart ikke grund til at fravælge digitale interventioner grundet forventning om mindre effekt. 

Link til projektet bag publikationen

Download Interventioner der skal mindske ensomhed_final.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 90 sider