Belastninger i dagligdagen - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress"

Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen

Indledning

Den første temaanalyse i denne serie, Stress på tværs af livet, beskrev stressniveauet i den voksne befolkning. Analysen viste, at andelen med et højt stressniveau er størst blandt unge (16-24 år) og ældre (75 år og derover). Andelen med et højt stressniveau er lavest i aldersgruppen 65-74 år. Flere kvinder end mænd har et højt stressniveau, og stressniveauet stiger med faldende uddannelsesniveau.

Formålet med den aktuelle temaanalyse er at beskrive forekomsten af forskellige slags belastninger, som kan være med til at forklare de forskelle i stressniveau i befolkningen, som den første temaanalyse afdækkede. Det er vigtigt at vide, hvad det er for belastninger forskellige befolkningsgrupper oplever i deres dagligdag, når man skal tilrettelægge indsatser, der fremmer trivsel og forebygger stress i befolkningen.

Hvor stor en del af befolkningen oplever belastninger inden for et år? Hvor mange oplever flere belastninger samtidigt? Hvor hyppige er de enkelte belastninger? Hvordan ser det ud, når man opdeler befolkningen i aldersgrupper og i forhold til køn og uddannelse?

Det skal understreges, at der ikke er noget 1:1-forhold mellem belastninger og stressniveau. Dels kan forskellige former for belastninger have større eller mindre effekt på stressniveauet. Dels reagerer mennesker forskelligt på belastninger. Det kan bl.a. skyldes forskelle i personlighed, forskelle i de ressourcer den enkelte har til at tackle dagligdagens udfordringer eller den samlede mængde af belastninger, som personen er udsat for. I en senere temaanalyse vil vi undersøge, hvor stor effekt belastninger inden for forskellige livsdomæner har på stressniveauet.

Temaanalysen er en del af forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress", der er finansieret af Velliv Foreningen.

Link til projektet bag publikationen

Download Temaanalyse_Belastninger i dagligdagen_Endelig udgave.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM