Jens Hansen

Jens Hansen

Faglig leder, chefkonsulent, cand.scient.pol.

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/jenshansendefactum/

Præsentation

FAGLIGE INTERESSER: - Udvikling og evaluering af indsatser i feltet mellem fonde, civilsamfund, det offentlige og private aktører - Børn og unges mentale trivsel - Unge og voksne udenfor arbejdsmarkedet - Ensomhed i befolkningen - Pårørendeindsatser

Kompetenceprofil

 • Stor erfaring med fondsfinansierede evalueringer med fokus på udvikling og forankring
 • Skaber og vedligeholder gode samarbejdsrelationer på tværs af sektorer
 • Finder løsninger, der matcher samarbejdsparters behov og krav
 • Tilrettelægger og faciliterer udviklingsprocesser og netværk med stor værdi for deltagere
 • Faglig ledelse af 15 konsulenter med ansvar for kvalitetssikring af projekter
 • Stor erfaring med tilbudsskrivning og fundraising

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Evaluering af Rampen til det gode arbejdsliv. Jens Hansen. DEFACTUM, 2024.

Evaluering af MultifunC. Oxford Research; DEFACTUM; Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE ved SDU). Socialstyrelsen, 2022.

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer. Gry Trust Mertz, Jesper Buchholdt Gjørup, Jens Hansen og Lise Marie Witt Udsen. DEFACTUM, 2017.

Evaluering af Projekt Sundhedscaféer. Jens Hansen; Karen Sophie Pilegaard; Dorte Laursen Stigaard. Det Boligsociale Fællessekretariat, 2015.

Deklaration af VISOs leverandører. Jens Hansen; Kirsten Overgaard. Socialstyrelsen, 2014.

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering. Dorte Brandt Svendstrup; Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinpædagogik – Inspirationskatalog. Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen. Socialstyrelsen, 2012.

Fedt for Fight - skolestarter. Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte. Jens Hansen; Jon Hadsund; Kirsten Vinther-Jensen; Kirsten Lorentzen. Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, 2012.

Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune. Jens Hansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Kortlægning af medicinpædagogiske metoder i Danmark. Jens Hansen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Medicinpædagogik og psykoedukation - Litteraturstudie. Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Om Audit - en metode til læring og kvalitetsudvikling i fagpraksis. Anne-Mette K. Isager, Christina Laugesen, Jens Hansen. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus. Jens Hansen; Claus Løvschall; Anne-Marie Schak Jensen. Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune, 2009.

Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger. Morten Greve, Jens Hansen, Birgitte Ahlgreen. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Handleplansarbejdet i danske kommuner - status i socialpsykiatrien efter kommunalreform. Jens Hansen. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 3 Hvor er der behov for fælles faglig udvikling. Knud Ramian. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Sammenfattende rapport 4: Mellem medicinhåndtering og medicinpædagogik. Knud Ramian. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Audit - beboere med problemskabende adfærd på tre bosteder i Region Midtjylland. Jens Hansen. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Audit - systematisk gennemgang af forløbet og den socialfaglige indsats i Mads-sagen. Jens Hansen, Mett Marri Lægsgaard Madsen. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Anbefalinger på baggrund af faglig audit om Mads-sagen i Århus Kommune. Jens Hansen. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Audit af handleplaner - kvalificering af handleplansarbejdet i Familieafdelingen, Hedensted Kommune. Jens Hansen; Christina Laugesen . Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 2: Surveyundersøgelsen. Knud Ramian . Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 1: Undersøgelse af tilsynsrapporter og lokaleinstrukser. Erik Møller Knudsen. Center for Kvalitetsudvikling, 2007.

Audit af ungdomssanktion - et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Århus Amt. Jens Hansen. Kvalitetsafdelingen, Århus Amt, 2006.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefkonsulent og faglig leder, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder på AS IS analyse vedr. digitalisering af samtykke, Region Hovedstaden
 • Projektleder på evaluering af pilotprojekt på høreområdet, Sundhedsdatastyrelsen
 • Projektleder på evaluering af projekt "Unge i Bedre Trivsel", SIND Rådgivning
 • Projektleder på udviklingsopgave vedr. Helbredsprofilen.dk, Region Sjælland
 • Projektleder på udvikling og evaluering af forankringsguide, VISO
 • Projektleder på evaluering af kompetenceudvikling i Aktiv Patientstøtte, Region Hovedstaden
 • Projektleder på evaluering af Multifunc, Socialstyrelsen
 • Undervisning i metodenetværk på socialområdet i Region Midtjylland
 • Facilitering af en lang række udviklings- og erfaringsseminarer
 • Projektleder på evaluering af Nationale Kliniske Retningslinjer, Sundhedsstyrelsen
 • Projektleder på evaluering af arbejdsmarkedsindsats for fleksjobgodkendte udsatte borgere, Sinds Pårørenderådgivning
 • Forsknings- og udviklingsvejleder for tilbud på det sociale område, Region Midtjylland
 • Projektleder på evaluering af Social Færdighedstræning og Åben Dialog: Bl.a. RCT-studie i ni kommuner. Socialstyrelsen
 • Audit vedr. vold i botilbud: Tværfaglig og tværsektoriel undersøgelse på ti botilbud, Socialstyrelsen
 • Projektleder på landsdækkende udviklingsprojekt vedr. Fremtidens Boformer for voksne med omfattende funktionsnedsættelser: Udvikling af indsatser på ni botilbud, KL og Socialpædagernes Landsforbund
 • Faglig ledelse: Kvalitetssikring, strategisk forretningsudvikling, tværgående udviklingsopgaver
 • Projektleder på deklaration af VISOs leverandørnetværk: 2-årigt projekt med kortlægningsbesøg hos ca. 80 VISO-leverandører, Socialstyrelsen
 • Ansvarlig for DEFACTUMs rammeaftale for konsulentydelser hos Socialministeriet
 • Projektleder på metodeudviklingsprojekt vedr. medicinpædagogik: 3-årigt udviklingsprojekt med otte kommuner, Socialstyrelsen

2010-2011 Projektleder, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse vedr. sikkerhed, vold og magtanvendelse på tre botilbud for voksne udviklingshæmmede, Region Midt
 • Projektleder på landsdækkende kortlægning af kommunalt tværsektorielt samarbejde vedr. socialt udsatte børn og unge, Socialstyrelsen

2007-2010 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse vedr. omstændigheder omkring dødsfald på to botilbud indenfor socialpsykiatrien, Aarhus Kommune
 • Evaluering af lovændringer for sikrede institutioner, Socialstyrelsen
 • Landsdækkende kortlægning af kommuners erfaringer med handleplansarbejde i socialpsykiatrien, VISH
 • Evaluerings- og metodeudviklingsprojekt vedr. den tværfaglige koordinerende indsats for dobbeltdiagnosticerede, Skanderborg Kommune
 • Forløbsundersøgelse vedr. samarbejdsstrukturer og sammenhængende indsats for misbrugere i Silkeborg Kommune
 • Evaluering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde i tre kommuner: Samarbejdet mellem behandlingstilbud og kommunal rehabilitering.

2005-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Audit vedr. udvikling og effekt af § 141 handleplaner på familie- og børneområdet, Hedensted Kommune
 • Audit vedr. sammenhæng i ungdomssanktion. Et tværsektorielt projekt med deltagelse af kommune, amt, politi og ungeinstitutioner. Aarhus Amt og Aarhus Kommune
 • Bruger- og pårørendeundersøgelser vedr. en lang række målgrupper på det sociale område: Adoption, kommunikation (syn, tale, høre), udsatte børn og unge
 • Udvikling af programteori og indikatorer i de Sociale Indikator Programmer (SIP): Udsatte unge, socialpsykiatri, voksne med handicap

2004-2005 Freelancekonsulent, Dansk Røde Kors

 • Evaluering af frivilligindsats på geriatisk sengeafsnit: Interviewundersøgelse af forholdet mellem frivillige og fagprofessionelles roller

2004-2005 Fuldmægtig, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

 • Planlægning og udvikling af arbejdsmarkedsindsats for udsatte borgere

2004 Projektkonsulent, Evaluering og Analyse, Teknologisk Institut

 • Evaluering af Det Digitale Nordjylland: Kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, komparative caseanalyser (på engelsk) af internationale IT-klynger

Uddannelsesbaggrund

2003 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018 Kvalitativ kausalanalyse v. professor Derek Beach

2018 Kvalitative interviewmetoder og analyse v. Marie Østergaard

2018 Coaching, 2-dages kursus v. Mannaz

2018 Fundraising i EUs AAL-program, Central Denmark EU Office

2017 Etik og survey, Dansk Selskab for Surveyforskning

2016 Grundkursus i SurveyXact, Rambøll

2013 TR-kurser: Lønstrukturer, forhandlinger, konflikthåndtering, samarbejde med ledelse

2013-2014 Uddannelsesforløb for faglige ledere,

2013-2013 Teamledelse, Region Midtjylland

2012 Forhandlingsteknikker, DJØF-Kursus

2012 Lederudviklingskursus, Apollo Region Midtjylland

2010 "NVivo - analyse af kvalitative data", kursus, Region Midtjylland

2010 Udviklingsseminarer, Dansk Evalueringsselskab

2010 "Fundraising, puljer og udbud", kursus, Region Midtjylland

2006 "Projektlederkursus. 10 uger med afsluttende eksamen.", COK

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Facilitering af fremtidsworkshop for VISO

2018 Facilitering af vidensdelingsseminar vedr. sociolancen målrettet udsatte borgere. Region Midtjylland

2018 Facilitering af workshop vedr. udvikling af indsatsen i FamilieFOKUS, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland

2018 Facilitering af udviklingsprocesser for ledelse, medarbejdere, pårørende og borgere i botilbud, Fremtidens Boformer

2018 Oplæg på afslutningsseminar vedr. miniuddannelsen i Åben Dialog, Region Syddanmark

2018 Oplæg på seminar om Nationale Kliniske Retningslinjer, Sundhedsstyrelsen

2017 Tilrettelæggelse og facilitering af netværksseminar med 100 deltagere vedr. Sociolancen, Præhospitalet, Region Midtjylland

2017 Oplæg på KLs Psykiatri og Handicapkonference vedr. Fremtidens Boformer

2017 Undervisning i metodenetværk for medarbejdere på det sociale område, Region Midtjylland

2016 Undervisning i auditmetoden, Fredericia Kommune

2015 Tilrettelæggelse og afholdelse af 2-dages vidensseminar med 50 deltagere om unge med ADHD, Region Midtjylland

2014 Undervisning og procesfaciliering vedr projekt medicinpædagogik, Københavns Kommune

2013 Facilitering af workshop vedr. erfaringer med jobrotation, Region Midtjylland

2012 Facilitering af 12 netværksseminarer i projekt medicinpædagogik for otte kommuner, Socialstyrelsen