Dorte Laursen Stigaard

Dorte Laursen Stigaard

Specialkonsulent, Cand.scient.soc.

+45 4026 9848

dostig@rm.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog og har mange års erfaring som projektleder, har herunder omfattende erfaring med at planlægge, gennemføre og afrapportere både mindre og større kortlægninger, udviklingsprojekter og evalueringer indenfor social- og sundhedsområdet. Er Improvement Advisor fra IHI (Institute for Healthcare Improvement) i Boston og er en del af teamet omkring Region Midtjyllands Forbedringsvejlederuddannelse både som underviser og vejleder. Har via rollen som IA'er deltaget i planlægningen og udførelsen af Lærings- og kvalitetsteams på både regionalt og nationalt niveau. Jeg har en særlig interesse for implementeringsfeltet og har indgående erfaring med og viden om proces- og implementeringsstøtte. Endelig er jeg næstformand i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN).

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af evalueringer, udviklings- og implementeringsprojekter på social- og sundhedsområdet
 • Ekspertviden om forbedringsvidenskab og anvendelse af forbedringsmetodik
 • Facilitering og processtøtte til bl.a. implementering
 • Kortlægning, udvikling og afprøvning af indsatser på social- og sundhedsområdet
 • Omfattende erfaring med kvalitative metoder - som fx interview, fokusgrupper, observation og dokumentanalyse/journalanalyse

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Evaluering af Neurorehabilitering Midt. Lise Marie Witt Udsen; Dorte Laursen Stigaard; Peder Hau Lyng; Signe Andrén Thrane; Malene Vinther Christensen. DEFACTUM, 2023.

Sov godt - Ved behandlingsinstitutionerne Koglen, Grenen-Dalstrup og MultifunC. Dorte Laursen Stigaard. DEFACTUM, 2022.

Formidlingshæfte. Projektresultater fra de otte specialområder i Region Midtjylland. Dorte Laursen Stigaard; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2021.

Opfølgning på psykiatriske screeninger foretaget på de sikrede døgninstitutioner, Grenen og Koglen - en evalueringsrapport. Dorte Laursen Stigaard, Julie Stenvang Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Evaluering af implementering af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen. Dorte Laursen Stigaard. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2013 Specialkonsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Processtøtte samt udarbejdelse af "Procesværktøj til udvikling af stratificeringsmodel for medicinske specialer. Erfaringer fra det lungemedicinske speciale i Region Sjælland.
 • Evaluering af Neurorehabilitering Midt. De fysiske rammers betydning for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.
 • Projektledelse af Forbedringsfællesskaber ved Socialområdet i Region Sjælland, 2024.
 • Forløb ved Hospitalsenhed Midt i forhold til opbygning af forbedringskompetencer på ledelsesniveau.
 • Projektledelse af Evaluering af den sundhedsfaglige dokumentation på tværs af Specialområderne i Region Midtjylland - Herunder evaluering af Sundhedsmodulet i Sensum Bosted.
 • Projektledelse af Kortlægning af behov og muligheder for arbejdet med psykotraumatologi - I regi af Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK).
 • Evaluering af Projekt Sundhedscafeer.
 • Evaluering af rådslagningsprojekt for børn og unge med ADHD.
 • Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale område. Projektudvikling, gennemførelse og planlægning af bl.a. brugerundersøgelser på tværs af de fem regioner.
 • Rådgivning til teamarbejde i forbindelse med udvikling og implementering af PAL (Patientansvarlig læge).
 • Planlægning og gennemførelse af Lærings- og kvalitetsseminarer på sundhedsområdet både på tværs af regioner og internt i Region Midtjylland bl.a. i forbindelse med LKT KOL, apopleksi, Patientansvarlig læge og Sikkert Patientflow.
 • Forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland: Er en del af forbedringsenheden og underviser samt giver vejledning til deltagerne i uddannelsesforløbene.
 • Projektledelse af Evaluering af implementeringen af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.
 • Projektledelse af Evaluering af kommunernes anvendelse af psykiatriske screeninger foretaget af de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.
 • Rådgivning, kortlægning og analyse af det forebyggende arbejde vedr. børn og unges kriminalitet i Aabenraa, som skal guide kommunen i det fremadrettede arbejde på området.
 • Projektledelse, procesudvikle en model til at sikre sammenhængende forløb i Skanderborg Kommune via proces- og implementeringsstøtte.
 • Projektleder af Evaluering af Daghuset Enggården. Udgangspunktet for projektet har været at udvikle et intensivt dagbehandlingstilbud til psykisk sårbare unge, der kan fungere, som et effektivt alternativ til en anbringelse.
 • Evaluering af Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Implementeringsstøtte til kommuner, som arbejder med at implementere fritidspas. Herudover udarbejde implementeringsguide til kommuner, som på sigt ønsker at implementere fritidspas.

2009-2013 Videnskabelig assistent, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (i dag VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd)

 • Kortlægning af "Sociale indsatser til mennesker med ADHD".
 • Litteraturstudie af familieterapeutiske indsatser til unge stofmisbrugere (Campbell review/Systematic review).
 • Kortlægning af forskningsmiljøer på handicapområdet i Skandinavien og Storbritannien, som resulterede i rapporten: "Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning - en kortlægning af miljøer".
 • Undersøgelse af årsager til og konsekvenser af at lejere bliver sat ud af deres bolig samt mulighederne for forebyggelse af udsættelser. Bl.a. blev der sat fokus på betydningen af kommunernes håndtering af udsættelsessager. Arbejdet resulterede i rapporten: "Når fogeden banker på - Fogedsager og effektive udsættelser af lejere" (2012)
 • Projektleder på kvalitativ undersøgelse af, hvad tidligere hjemløse selv oplever som betydningsfuldt i overgangen fra hjemløs til egen bolig. Undersøgelsen skulle levere viden til metodeudvikling af den sociale bostøtteindsats i programmet "Hjemløsestrategien" igennem bl.a. oplæg til kommuner.
 • Evaluering af kommunale nationale forsøg med efterværn.
 • Evaluering af fem forskellige indsatser målrettet sårbare børn og unge under Handlingsprogrammet "Lige Muligheder". I dialog med praksisfeltet bl.a. de deltagende kommuner skal der udvikles målrettede indsatser til sårbare børn og unge for at styrke dem i at udnytte samfundets muligheder på lige fod med andre unge.

2008-2009 Fuldmægtig, Socialstyrelsen, Handicapenheden

 • Udvikling af model som kommuner kunne anvende til forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.
 • Udvikling af modelprojekter på området "beskyttet beskæftigelse". Bestod af en kortlægning af området samt en række udviklingsprojekter i forskellige kommuner.
 • Overgangsproblemer for børn og unge med handicap (overgange mellem lovgivninger, institutioner, kommunale afdelinger mm.).
 • Projektleder for projektet "Kvalificering af den kommunale indsats overfor familier med børn med handicap (KIFA)".

Uddannelsesbaggrund

2007 Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2023 IHI International Conference, Copenhagen

2023 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference

2023 Forbedringscoach forløb (6 mdr.) fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2022 Komponents årlige konference om Sundhed i sociale tilbud

2022 IHI International Conference, Göteborg

2022 DIN - Dansk ImplementeringsNetværks årskonference

2021 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference (virtuel)

2019 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference

2019 KL's Handicap- og Psykiatrikonference

2018 IHI International Conference i Amsterdam

2018 Nordic Implementation Conference i København

2018 IHI National Forum, Orlando, Florida

2018 Flowseminar omhandlende Sikkert Patientflow på Herlev Hospital

2017 Primær sektor konference v. Selskab for Patientsikkerhed

2017 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference

2016 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference

2016-2017 Improvement Adviser forløb (9 mdr. forløb) ved IHI (Institute for Healthcare Institute) Boston

2015 KL konference, Sæt tidligt ind - invester i udsatte børn og unge

2014 SFI-Konference. Unge - Veje og omveje til Voksenlivet

2014 SFI-Konference. Inklusion af marginaliserede voksne

2013 Tværkommunal workshop "styring af den tværfaglige indsats"

2011 Deltagelse i konferencen "First European Conference on Assertive Outreach" i Rotterdam

2010 Kursus i programmet Enalyser, værktøj til spørgeskemaundersøgelser

2009 Dansk Evalueringsselskabs konference

2008 KL's Handicap- og Psykiatrikonference

2008 Konference om livsbetingelser for mennesker med udviklingshæmning ved TV Glad

2008 Formidlingskursus, Servicestyrelsen

2007 Undervisningsdag ved "Amterne og kommunernes forskningsinstitut" i kvalitativ metode og brug af programmet Nvivo.

Undervisning og anden særlig erfaring

2024 Underviser i forbedringsvidenskab og metoder ved Socialområdet i Region Sjælland.

2021 Oplæg om kvalitetsarbejde- og udvikling til temadag for ledere i Sosu-skole regi.

2018-2024 Underviser i forbedringsvidenskab og metoder i Region Midtjyllands Forbedringsvejlederuddannelse.

2017-2018 Underviser i forbedringsvidenskab og metoder ved kortere kursusdage for personale i Region Midt.

2016-2024 Næstformand i bestyrelsen for Dansk ImplementeringsNetværk (DIN).

2011 Oplæg for kommuner og andre aktører vedr. hvad der virker i den sociale bostøtteindsats for målgruppen af tidligere hjemløse i egen bolig (i forbindelse med "Hjemløsestrategien").

2006 Underviser i det kvalitative databehandlingsprogram NVivo ved Sociologi, Københavns Universitet.