Tina Willemann

Tina Willemann

Kontorchef, socialrådgiver, cand.scient.adm.

+45 2117 3102

tinwil@rm.dk

Præsentation

Tina har årelang erfaring med ledelse og udvikling af både regionale og nationale projekter og har en indgående viden om kvalitetsmonitorering, akkreditering samt andre programmer til dokumentation og udvikling af faglig praksis. Tina varetager derudover også den faglige ledelse af DEFACTUMS forbedringsenhed, som blandt andet driver regionens Forbedringsvejlederuddannelse. Tina er involveret i det nationale kvalitetsarbejde og deltager i den tværregionale tovholdergruppe, som medvirker til at drive og udvikle det nationale kvalitetsarbejde. Tina har siden 2008 brugt en stor del af sin arbejdstid på at vejlede og guide kollegaer i rollen som faglig leder med særligt ansvar for kvalificering og kvalitetssikring af projekter og produkter. En af Tinas spidskompetencer er strategisk udvikling og planlægning. Tina har i 10 år stået i spidsen for udviklingen og driften af regionernes Kvalitetsmodel på det sociale område.

Kompetenceprofil

 • Indgående viden om forbedringsarbejde. Herunder faglig ledelses af DEFACTUMS forbedringsenhed, som løfter DEFACTUMS opgaver i relation til den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet.
 • Stor erfaring med det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet. Herunder drift og udvikling af de nationale lærings og kvalitetsteams (LKT)
 • Mangeårig erfaring med faglig ledelse med fokus på faglig sparring med kollegaer vedr. udvikling af kvalitetsprojekter på både sundhedsområdet, børn og ungeområdet samt handicap og psykiatriområdet.
 • Solid erfaring med planlægning, koordinering, styring samt budgettering af projekter for politisk styret organisationer - både for regioner og kommuner.
 • Erfaring med procesfacilitering, vejledning og undervisning

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Målgrupperapport for SIP-udviklingshæmning. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2023 Kontorchef, Kvalitetsudvikling, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

2022-2022 Konstitueret kontorchef, Kvalitetsudvikling, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

2017-2022 Chefkonsulent og faglig leder for Enhed for forbedringsprocesser og Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Faglig ledelse af DEFACTUMS forbedringsenhed, som blandt andet driver Regionens Forbedringsvejlederuddannelse og understøtter regionens arbejde med opgaver i forhold til anvendelse af forbedringsmetoder på alle niveauer i regionen.
 • Involvering i det nationale kvalitetsarbejde. Medlem af den i tværregionale tovholdergruppe, som medvirker til at drive og udvikle det nationale kvalitetsarbejde vedr. de nye Lærings og kvalitetsteams (LKT). Region Midtjylland har i den forbindelse ansvaret for LKT KOL, som Tina medvirker til driften af.
 • Drift og fortsat udvikling af nye projekter under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

2011-2016 Faglig leder for Enhed for forbedringsprocesser og Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Faglig ledelse af udviklings- og implementeringsprojekter.
 • Udvikling af programmer til kvalitetsmonitorering som DEL - Dokumentation, Effekt, læring, SIP – De Sociale Indikatorprogrammer samt tilfredshedsundersøgelser.
 • Projektledelse af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

2008-2011 Faglig koordinator i afdeling for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Kvalitetsudvikling. Region Midtjylland

 • Projektledelse af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.
 • Opbygning af en kvalitetsorganisation
 • Implementeringsstøtte til både kommuner og regioner
 • Koordineringsopgaver i forbindelse med udvikling af forskellige delelementer af kvalitetsmodellen. Såsom IT-understøttelse, standardudvikling, selvelaluering , ekstern evaluering

2007-2008 Konsulent, Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling. Region Midtjylland

 • Sekretariatskonsulent for projekt Operation Life. Nationalt projekt under DSPS
 • Tovholder for gruppe af proceskonsulenter
 • Undervisning i IT-system Epidata
 • Planlægning og gennemførelser af konferencer og netværksmøder

2005-2006 Konsulent, MST-Danmark. Kvalitetsafdelingen, Aarhus Amt.

 • Administrative opgaver. økonomi, dagsordner og referater mv
 • Tovholder for gruppe af psykologer og terapeuter

Uddannelsesbaggrund

2018 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2016 Forbedringsvejlederuddannelsen, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2012 Koordinatoruddannelse (3 dage)

2011 Akademiuddannelse: ”Kvalitet i dialog” SCKK. Uddannelse i gennemførelse af KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence) (6 dage).

2009 Projektlederkursus. 10 uger med afsluttende eksamen. Modul 1,2,4 og 5 fra den internationale projektlederuddannelse (IPMA) IBC Kolding.

2005 Multisystemiskterapi grunduddannelse - 5-dags træning og uddannes på terapeutniveau

2004 Cand.scient.adm., Aalborg Universitet

2000 Socialrådgiver, DSH Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Forskningssymposium - Sammenhængende Patientforløb – Er der en rød tråd?

2021-2021 Socialstyrelsen og KL - Virtuel konference: VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber

2021-2021 DIN, Virtuel årskonference: Implementering på afstand

2021-2021 KL, Kvalitetsseminar 2021 - ”Inspiration til datadrevet læring på sundhedsområdet”

2020-2020 DSKS-Årsmøde. Tema: Kvalitetsudvikling som svar på det pressede sundhedsvæsen

2019-2019 DSKS-Årsmøde. Tema: Fælles løsninger

2019-2019 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, Glasgow 2019

2019-2019 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference

2019-2019 Global Implementation Conference - Implementation for Impact

2019-2019 Patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen, Konference DSPS

2018-2018 DSKS Årsmøde. Tema: Sammenhæng i kvalitetsarbejdet – fra patient til minister

2018-2018 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference

2018-2018 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, Amsterdam 2018

2018-2018 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Primærsektorkonference 2018

2017-2017 SIKON -International Autismekonference

2017-2017 DSKS-Årsmøde. Tema: Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2017-2017 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, London 2017

2017-2017 Dansk selskab for Patientsikkerhed. Konference: Forbedring og Kvalitet

2017-2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference: Patientsikkerhed i primærsektoren

2016-2016 National Forum om Quality Improvement in healthcare, Orlando, IHI 2016 (4 dage)

2016-2016 DSKS - Årsmøde. Tema: Kvalitsteudvikling i sundhedsvæsenet 2016-2025

2016-2016 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference: Patientsikkerhed i primærsektoren

2016-2016 Dansk selskab for Patientsikkerhed. Konference: Data og forbedringsmetodologi

2015-2015 KL´s Handicap og psykiatrikonference. Tema: "Vidensbaseret praksis - hvad virker for borgeren?".

2012-2012 SFI konference: Fra effektmåling til evidensbaseret praksis

2012-2012 ISQua-konference, Geneva(4 dage)

2012-2012 KL´s sociale temamøde

2011-2011 KL`s handicap og psykiatrikonference. Tema: "Nye veje til morgendagens indsatser".

2011-2011 ISQua- konference Hong Kong (4 dage)

2011-2011 DSKS Årsmøde. Tema: Evidensbaseret kvalitetsudvikling

2011-2011 KL's sociale temamøde. Tema: "Nye vilkår - nye veje til velfærd"

2010-2010 KL`s handicap og psykiatrikonference. Team: de aktuelle udfordringer

2010 Kursus i intern survey, CHKS (3 dage)

2010 Seminar vedr akkreditering med Charles Shaw, Shaw Institute (1 dag)

2010-2010 ISQua- Konference Paris (4 dage)

2009 Apollokursus – et lederaspirantkursus i Region Midt (5 dage)

2009 Studietur vedr. akkreditering, Joint Commission International,Chicago (5 dage)

2009 ISQua-konference, Dublin (4 dage)

2008 ISQua-konference, København

2005 Netværkskonference, MST Services, South Carolina (5 dage)

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2016 Medlem af socialpolitisk netværk, Samuelsen

2013-2013 Ekstern sparring på udvikling af Nyt Socialtilsyn, Socialstyrelsen

2013 Ekstern underviser på Syddansk Universitet - Kvalitetsmonitorering på det sociale område, Master i offentlig kvalitet og ledelse

2012-2012 Medlem af referencegruppe for projekt faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne, KL