Værdiskabelse i MultifunC

Morten Greve

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) i Region
Midtjylland driver det evidensbaserede behandlingstilbud MultifunC; en
delvist lukket ungdomsinstitution for de allermest udsatte unge med
udadreagerende adfærd, kriminalitet, misbrug m.m. DOK oplever til tider,
at de unges handlekommuner er tilbageholdende med at iværksætte et
MultifunC-forløb, uanset relevante indikationer – bl.a. med henvisning
til en høj døgntakst. Dette indebærer både et samfundsmæssigt spild pga.
ledig kapacitet og et tab for de unge i målgruppen, som ikke modtager
den rette indsats til rette tid. DOK og DEFACTUM har samarbejdet om
et udviklingsprojekt med et dobbelt formål: (1) at analysere MultifunC's
aktuelle tilgang til dialog og samarbejde med kommunerne med henblik på
at foretage en datadrevet afprøvning af udviklingstiltag på området; og
(2) at gøre erfaringer med konkrete udviklingsværktøjer med henblik på
at vurdere, om værktøjerne kan have bred værdi for Region Midtjyllands
specialområder i deres arbejde med at optimere dialog og samarbejde med
kommunerne. Metodisk har projektet bestået af
workshoparbejde og interessentinddragelse i form af interview med
kommunale ledere og fagpersoner samt med unge fra MultifunC. Dets vigtigste resultater er, (1) at et af de afprøvede tiltag formentlig har haft positiv effekt på
kommunernes tilbøjelighed til at henvise unge i målgruppen til MultifunC, og (2) at de anvendte værktøjer har vist sig nyttige set i forhold til projektets formål.

Download vaerdiskabelse_i_multifunc_sept_2020.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 21 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve