Integrerede operationsstuer - en medicinsk teknologivurdering - Dansk sammenfatning

Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen

Denne medicinske teknologivurdering (MTV) omhandler integrerede operationsstuer.

Projektet tager afsæt i, at der de senere år er observeret en vækst i brugen af teknologien 'integrerede operationsstuer' på de danske hospitaler. Integrerede operationsstuer kan beskrives som en samling af systemer og teknologier, som funktionelt er knyttet sammen til én enhed, som giver mulighed for at kontrollere udstyr og funktioner på operationsstuen fra en enkelt betjeningsenhed (touchpad). Teknologien er allerede indført på omkring 77 operationsstuer i Danmark, og da omkostninger til etablering af teknologien er betydelige, medfører det en væsentlig tilvækst i de samlede omkostninger på området.

Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner har derfor ønsket at igangsætte arbejdet med at vurdere, i hvilket omfang det fortsat er relevant at indføre teknologien og i så fald hvordan. Dette involverer vurdering af, hvilke effekter og risici der kan dokumenteres ved brug af 'integrerede operationsstuer', samt hvilke organisatoriske og økonomiske konsekvenser anvendelse af teknologien har for sundhedsvæsenet.

MTV-rapporten er udarbejdet af en tværfagligt og tværvidenskabeligt sammensat projektgruppe og hviler på relevant faglig, forskningsmæssig og metodisk viden. DEFACTUM, Region Midtjylland, har været projektudfører på MTV-rapporten, og der har været etableret en følgegruppe til projektet.

Rapporten henvender sig til beslutningstagere i regionerne og kan anvendes i beslutningsprocesser lokalt og nationalt.

DEFACTUM vil gerne takke medlemmerne af projektgruppen for indsatsen i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, ligesom projektets følgegruppe skal have tak for bidrag og bemærkninger. Endelig skal faglige og metodiske referenter samt peer-reviewere have tak for rådgivning og kommentarer.

Rapporten udgives som fuld engelsk version med dansk resumé samt en dansk sammenfatning.

Link til projektet bag publikationen

Download Integrerede operationsstuer - en medicinsk teknologivurdering_Dansk sammenfatning_ FINAL_2019_09_03.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-08-3