Behandling af ældre medicinske patienter i eget hjem – et tværsektorielt alternativ til akut indlæggelse

Indledning

Andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år, forventes at stige fra 16 % i dag til 25 % i 2042. Den demografiske udvikling betyder, at der vil komme flere ældre, som vil have flere kroniske sygdomme, hvilket vil betyde en højere efterspørgsel på sundhedsydelser. En opgave, som det danske sygehusvæsen ikke kan løfte alene. Mange ældre patienter med forholdsvis ukomplicerede behandlingsforløb indlægges unødvendigt, hvilket er en belastning for patienten og samfundet. For patienten giver en akut indlæggelse en stor risiko for både infektion og delirium (forbigående forvirringstilstand) samt funktionstab, både fysisk og psykisk, som det tager lang tid at genvinde. Samtidig er en akut indlæggelse både dyr og ressourcekrævende. At der kommer flere ældre kan i fremtiden betyde endnu flere unødvendige indlæggelser, fordi der ikke findes et alternativ til hospitalsindlæggelsen.

I både den nationale og den regionale handlingsplan lægges der op til, at flere ældre medicinske patienter skal kunne behandles i eget hjem, så antallet af akutte indlæggelser blandt ældre nedbringes. Spørgsmålet er: hvordan? Der er i en dansk kontekst kun få patientforløb med hospitalsbehandling i eget hjem som alternativ til akut indlæggelse, og de er ikke målrettet ældre, akut syge patienter. På Hospitalsenhed Midt har man i samarbejde med Viborg Kommune og almen praksis udviklet en mulighed for blodtransfusion i eget hjem, men det er til en afgrænset og specifik patientgruppe. Et solidt samarbejde på tværs af sektorer, faggrupper og organisationer er afgørende og nødvendigt for at sikre den bedst mulige (hospitals-)behandling af ældre, akut syge patienter i eget hjem.

Pilotfase og evalueringsfase

Forskningsprojektet består af to faser, en pilotfase og en evalueringsfase. I pilotfasen skal hospitalsbehandling i eget hjem evalueres i lille skala for at sikre kvaliteten af dataindsamlingen til evalueringsfasen, hvor hospitalsbehandling i eget hjem evalueres i større skala ved et randomiseret kontrolleret studie (RCT-studie). Behandlingsforløbet er udviklet af klinikerne, og de vurderer, hvilket tilbud patienten skal tilbydes. Patienterne kan ikke afslå hospitalsbehandling i eget hjem. Vi evaluerer forløbet forskningsmæssigt ved at inddele patienterne, der af klinikerne vurderes til at skulle hospitalsbehandles i eget hjem, i to grupper, hvor interventionsgruppen er de ældre patienter, der hospitalsbehandles i eget hjem, mens vi indlægger dem, som skal indgå i kontrolgruppen, på traditionel vis i akutafdelingen. I pilotfasen behandles 40 patienter bosiddende i Viborg Kommune og Skive Kommune i eget hjem, mens 10 patienter indgår i kontrolgruppen. Målet med pilotfasen er at sikre kvaliteten af dataindsamlingen i evalueringsfasen.

I evalueringsfasen undersøger vi effekten af forløbet ved brug af RCT-studie. De deltagende patienter randomiseres ved hjælp af REDCap til interventionsgruppe eller kontrolgruppe, hvilket sikrer tilfældig fordeling af patienter i forholdet 1:2, således at de to grupper af patienter er sammenlignelige. I alt vil 849 patienter bosiddende i Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner indgå i evalueringsfasen. 

Vi vil undersøge følgende effektmål i projektet:

Primære effektmål:

 • 30-dages hospitalsgenindlæggelsesrate 
 • Sundhedsrelateret livskvalitet (HRQoL) ved brug af EQ-5D-5L

Sekundære effektmål:

- Funktionel mobilitet

 • Timed Up and Go (TUG) test

- Ressourceforbrug i sundhedsvæsenet

 • Antal hospitalsindlæggelser inden for 1 og 3 måneder efter randomisering 
 • Sygehussengedage 
 • Hjemmesengedage 
 • Brug af kommunale ydelser 
 • Genindlæggelser 
 • Antal akutte indlæggelser 
 • Brug af primær sundhedsydelser (almen praksis, fysioterapeut, etc.) 
 • Brug af medicin uden for hospital 

- Omkostninger

 • Omkostninger til hospitalsindlæggelse 
 • Omkostninger til akut indlæggelse
 • Omkostninger til kommunale ydelser
 • Omkostninger til primærplejebrug
 • Omkostninger til medicin uden for hospitalet
 • Samlede omkostninger pr. patient
 • Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) 

- Dødelighed efter 3 måneder 

Samarbejdspartnere

I dette forskningsprojekt er der i samarbejde med Hospitalsenhed Midt, tre kommuner (Viborg, Skive og Silkeborg) og almen praksis udviklet et specifikt patientforløb målrettet hospitalsbehandling i eget hjem af ældre medicinske patienter.

Institut for Virksomhedsledelse, AU med projektleder, antropolog, ph.d. Iben Duvald og forskningsansvarlig, professor Børge Obel samt Institut for Klinisk Medicin - Center for Akutforskning og Præhospitalet, AUH med professor Hans Kirkegaard undersøger sammen med DEFACTUM effekten af forløbet ved at sammenligne hospitalsbehandling i eget hjem med traditionel indlæggelse i akutafdeling i et RCT-studie med henblik på at evaluere forløbet bredt i forhold til relevante outcomes og ressourceforbrug. 

Finansiering

Projektet er finansieret af HelseFonden, Novo Nordisk Fonden, Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland samt Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024