Quality Improvement Collaboratives in the Implementation of the New Danish Healthcare Quality Programme: Healthcare professionals as drivers of quality improvement

Internationalt er kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet et vigtigt emne i både praksis og forskning. Mange kvalitetsprogrammer bliver implementeret, og forskellige implementeringstilgange anvendes. Én meget anvendt tilgang er lærings- og kvalitetsteams (LKT).

I 2015 introducerede den danske regering det Nye Danske Kvalitetsprogram for Sundhedsvæsenet (Kvalitetsprogrammet) til udvikling af kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen. LKT anvendes som implementeringstilgang. 

Trods bred international anvendelse af LKT er der usikkerhed om effekterne ved at bruge LKT til at skabe og forankre kvalitetsudvikling i klinisk praksis, og der findes begrænset viden om, hvad de varierende effekter skyldes. Sådan en viden er afgørende for at understøtte brugen af LKT. Det kræver forskning i implementeringsprocessen for LKT og i LKT's evne til at aktivere sundhedsprofessionelle i kvalitetsarbejdet. Der findes få evalueringer af implementeringen af LKT, men ingen studier, som følger implementeringen og undersøger de organisatoriske mekanismer og komponenter, som udgør implementeringsprocessen. Ligeledes er forskning i involveringen af sundhedsprofessionelle i kvalitetsarbejdet begrænset.

Dette ph.d.-projekt undersøger, hvordan LKT fungerer som implementeringstilgang til kvalitetsforbedring drevet af sundhedsprofessionelle. Formålet belyses vha. tre forskningsspørgsmål, som også udgør projektets tre delstudier. Implementeringen af Kvalitetsprogrammet anvendes som empirisk case.

Ph.d.-projektet tilrettelægges med et todelt forskningsdesign med hhv. en policyanalyse og et komparativt casestudie, hvori implementeringen af to LKT'er følges.  Data indsamles vha. litteratur- og dokumentstudier, observation, kvalitative interview og spørgeskema. Projektet tager teoretisk afsæt i institutionel organisationsteori og professionssociologi.

Ph.d.-projektets resultater formidles dels i tre videnskabelige artikler, som publiceres i internationale, peer-reviewed tidsskrifter, dels i relevante faglige fora. Ph.d.-projektet giver vigtig viden til praktikere og beslutningstagere. Indsigt i, hvad der foregår i og påvirker implementeringen af LKT, er afgørende for at forstå LKT's effekter og effektivitet. Ph.d.-projektets resultater kan dermed understøtte anvendelsen af LKT som tilgang til implementering af kvalitetsudvikling.

Ph.d.-projektet er forankret hos Folkesundhed & Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland med indskrivning ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder