Signe Andren Thrane

Konsulent , Cand.mag. i psykologi og pædagogik

+45 7841 4081

sigtho@rm.dk

Præsentation

Indgående kendskab til følgende metodiske værktøjer: udarbejdelse af spørgeskemaer og interviewguides, indsamling af kvantitative og kvalitative data, herunder auditmetoden, dataanalyse samt skriftlig og mundtligt formidling af undersøgelsesresultater til forskellige målgrupper. Derudover bred erfaring med planlægning, gennemførelse og afrapportering af evaluerings- og undersøgelsesopgaver inden for det sociale område og inden for sundhedsområdet. Inden for det sociale område har udfordringer i forhold til it-baseret dataindsamling og afrapportering på sociale tilbud haft særlig interesse, dette blandt andet i forbindelse med arbejdet med indsamling og afrapportering af data for henholdsvis Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og Resultatdokumentation på Region Midtjyllands specialiserede tilbud til Børn og Unge. Igennem arbejdet med udvikling af De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) er der endvidere opnået kendskab til problemstillinger omkring indsamling og afrapportering af data på sociale tilbud gennem it-baserede systemer. Inden for det sociale område har forskningsfeltet omkring risiko- og beskyttelse faktorer i forhold til udsatte børn og unge haft særlig interesse, herunder forebyggelses- og anbringelsesforanstaltninger for børn og unge. Indenfor socialområdet, sundhedsområdet og psykiatriområdet er gennemført flere bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på dag- og døgntilbud. Har ydermere varetaget gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelser i form af arbejdet med Trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen (TULE).

Kompetenceprofil

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser og evalueringer på sundhedsområdet og på det sociale område
 • Indsamling af data gennem spørgeskemaer og kvalitative interview
 • Analyse af kvantitative og kvalitative data
 • Mundtlig og skriftlig formidling af undersøgelsesresultater til forskellige målgrupper
 • Koordinering af forskellige samarbejdspartnere

Publikationer

Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie. Rapport fra auditmøde den 18. juni 2015.   Marianne S. Balleby; Signe Andrén Thrane CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 36 sider.

Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og patienter med multisygdom.   Morten Deleuran Terkildsen; Signe Andren Thrane; Lucette Kirsten Meillier; Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2019 .

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Patienters oplevelse af Tidligt Hjemmeophold i forbindelse med hospitalsindlæggelse, finansieret af Hospitalsenhed Midt
 • Kvalitetssikring af afrapporteringer af bruger-pårørendeundersøgelser fra de Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Kvalitetssikring af eksterne evalueringsrapporter af de Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering TULE på Region Midtjyllands arbejdspladser, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af netværksrådslagning, finansieret af ADHD-foreningen
 • Evaluering af undervisningsforløb for socialfagligt personale på VIA, finansieret af VIA
 • Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende, finansieret af Epilepsihospitalet Filadelfia

2011-2016 Konsulent, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Koordinering af eksterne evalueringsbesøg på de Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Udarbejdelse af evalueringsrapporter for De Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Evaluering af undervisningsforløb for praktiserende læger, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af implementeringsforløb af konsulentbistand ydet af VISO, finansieret af Socialstyrelsen
 • Koordinering af dataindsamling for Programmet for Mulitisystemisk Terapi -MST Danmark, finansieret af Metodecentret
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering TULE på Region Midtjyllands arbejdspladser, finansieret af Region Midtjylland
 • Undervisning af medarbejdere i forbindelse med implementering af dokumentationsprogrammet DEL (Dokumentation, Effekt og Læring) til socialpsykiatriske botilbud, finansieret af Region Syddanmark
 • Støtte til implementering af Resultatdokumentation på forsorgshjem
 • Evaluering af samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten på de regionale, sociale tilbud, finansieret af Danske Regioner
 • Udarbejdelse af indikatorer til måling af udrulning af Randers Kommunes Psykiatriplan, finansieret af Randers Kommune
 • Bruger/ pårørende undersøgelse af dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne inden for handicap-, psykiatri- og socialområdet, finansieret af Randers Kommune
 • Audit -projekt Hånd om Egen Familie, helhedsorienteret indsats i Thisted Kommune, finansieret af Thisted Kommune

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Koordinering og indsamling af Resultatdokumentation på Region Midtjyllands specialiserede tilbud til Børn og Unge, Kommunikation og Handicap, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af registrering af risikofaktorer i patientregistreringen, Region Nordjylland, finansieret af Sundhedsstyrelsen
 • Evaluering af pårørende- og patienttilfredshed på Regionshospitalet Hammel Neuro Center, finansieret af Region Midtjylland
 • Patientoplevelser på børneafdelingen på Regionshospitalet Randers, finansieret af Region Midtjylland
 • Bruger/ pårørende undersøgelse af dag- og døgntilbud til børn og unge inden for handicapområdet i Region Midtjylland og Region Nordjylland, finansieret af Region Midtjylland og Region Nordjylland
 • Udarbejdelse af spørgeskemaer til De Sociale Indikatorprogrammer (SIP), finansieret af Danske Regioner og SL
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af Arbejdsklimaundersøgelser på Region Midtjyllands arbejdspladser, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af praktikforløbet på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, finansieret af Århus Kommune

2005-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Brugertilfredshedsundersøgelse af Århus Kommunes job- og revalideringscentres ydelser, finansieret af Driftsområdet for Uddannelse og Arbejdsmarked, Århus Amt
 • Evaluering af brugernes syn på adoptionsprocessen, finansieret af Driftsområdet for Børn og Unge, Århus Amt
 • Patient- og pårørende undersøgelse på Hammel Neurocenter, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af Gennembrudsprojekt om anvendelse af tvang i psykiatrien, finansieret af Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen

2003-2005 Forskningsassistent, Socialforskningsinstituttet

 • Evaluering af kommunale aktiveringsprojekter
 • Evaluering af sprogstimulering til tosprogede børn
 • Evaluering af Ungdomssanktionen
 • Forskningsprojekt på forebyggelses- og anbringelsesområdet

Uddannelsebaggrund

2003 Cand.mag. i Pædagogik og Psykologi, Roskilde Universitetscenter