Signe Andren Thrane

Signe Andren Thrane

Konsulent, Cand.mag. i psykologi og pædagogik

+45 3031 7562

sigtho@rm.dk

Præsentation

Jeg har bred og mange års erfaring med design, planlægning, gennemførelse og afrapportering af evalueringer og andre typer af undersøgelser inden for det sociale område og inden for sundhedsområdet. Dette arbejde har givet mig et indgående kendskab til analyse af både kvantitative og kvalitative data samt skriftlig og mundtlig formidling af undersøgelsesresultater til forskellige målgrupper. Indenfor socialområdet, sundhedsområdet og psykiatriområdet har jeg gennemført flere bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på dag- og døgntilbud. Derudover har jeg varetaget gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelser i form af arbejdet med Trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen (TULE).

Kompetenceprofil

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser og evalueringer på sundhedsområdet og på det sociale område
 • Indsamling af data gennem spørgeskemaer og kvalitative interview
 • Analyse af kvantitative og kvalitative data
 • Mundtlig og skriftlig formidling af undersøgelsesresultater til forskellige målgrupper
 • Koordinering af forskellige samarbejdspartnere

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

"Omsorg i balance" på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. Resultater fra evalueringen af et toårigt projekt. Forfattere: Lise Marie Witt Udsen; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2023.

Statusevaluering af initiativer på epilepsiområdet. Marianne Sigaard Balleby; Signe Andrén Thrane; Tina Veje Andersen . DEFACTUM for Sundhedsstyrelsen, 2023.

Evaluering af Neurorehabilitering Midt. Lise Marie Witt Udsen; Dorte Laursen Stigaard; Peder Hau Lyng; Signe Andrén Thrane; Malene Vinther Christensen. DEFACTUM, 2023.

Jo før jo bedre - Evaluering af tidlig opsporing af kræft i almen praksis i Region Syddanmark. Ane Blom; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2023.

Evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland. Signe Andrén Thrane; Anne Kongerslev Wermuth. DEFACTUM, 2023.

Evaluering af den digitale forløbsguide til et akut forløb. Lise Marie Witt Udsen; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2022.

Formidlingshæfte. Projektresultater fra de otte specialområder i Region Midtjylland. Dorte Laursen Stigaard; Signe Andrén Thrane. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes. Peder Hau Lyng, Marianne Sigaard Balleby, Signe Andrén Thrane, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

Evaluering af den digitale forløbsguide på AUH. Lise Marie Witt Udsen; Anne Kongerslev Wermuth; Signe Andrén Thrane; Lars Rasmussen.. DEFACTUM, 2020.

Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og patienter med multisygdom. Morten Deleuran Terkildsen; Signe Andren Thrane; Lucette Kirsten Meillier; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2019.

TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering) Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. 2019.

Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune. Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. Randers Kommune, 2017.

Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie. Rapport fra auditmøde den 18. juni 2015. Marianne S. Balleby; Signe Andrén Thrane. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Tilbud peermedarbejder på autismeområdet, Specialområdet Autisme (SAU), Region Midtjylland
 • Tilbud Mentorbarn -mødet med venskabsfamilier
 • Jo før jo bedre - Evaluering af tidlig opsporing af kræft i almen praksis i Region Syddanmark
 • Evaluering af pårørendetilfredshed på botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning, Specialsektoren i Region Nordjylland
 • Evaluering af initiativer til mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi, Sundhedsstyrelsen
 • Evaluering af abortrådgivning, Region Midtjylland
 • Evaluering af Akut Digital Forløbsguide, Aarhus Universitetshospital
 • Evaluering af Omsorg i Balance, Hospice Strandbakkehuset, Hospice Djursland
 • Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til patienter til brug for almen praksis, Region Midtjylland
 • Evaluering af kommunale sundhedstilbud til borgere med diabetes, finansieret af Sundhedsstyrelsen
 • Danske og internationale erfaringer med digitale løsninger i stepped care-modellen til behandling af depression og angst, finansieret af Region Midtjylland
 • Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for borgere med diabetes og borgere med multisygdom, finansieret af Sundhedsstyrelsen
 • Evaluering af Fælles Praksis på Kofoedsminde, Region Sjælland
 • Indsamling, afrapportering og auditering af resultater fra Resultatdokumentation på de sikrede institutioner, finansieret af Danske regioner
 • Evaluering af Digital Forløbsguide, Aarhus Universitetshospital
 • Patienters oplevelse af Tidligt Hjemmeophold i forbindelse med hospitalsindlæggelse, finansieret af Hospitalsenhed Midt
 • Kvalitetssikring af afrapporteringer af bruger-pårørendeundersøgelser fra de Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Kvalitetssikring af eksterne evalueringsrapporter af de Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering TULE på Region Midtjyllands arbejdspladser, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af netværksrådslagning, finansieret af ADHD-foreningen
 • Evaluering af undervisningsforløb for socialfagligt personale på VIA, finansieret af VIA
 • Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende, finansieret af Epilepsihospitalet Filadelfia

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Koordinering af eksterne evalueringsbesøg på de Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Udarbejdelse af evalueringsrapporter for De Specialiserede Sociale Tilbud, under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, finansieret af Danske Regioner og danske kommuner
 • Evaluering af undervisningsforløb for praktiserende læger, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af implementeringsforløb af konsulentbistand ydet af VISO, finansieret af Socialstyrelsen
 • Koordinering af dataindsamling for Programmet for Multisystemisk Terapi -MST Danmark, finansieret af Metodecentret
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering TULE på Region Midtjyllands arbejdspladser, finansieret af Region Midtjylland
 • Undervisning af medarbejdere i forbindelse med implementering af dokumentationsprogrammet DEL (Dokumentation, Effekt og Læring) til socialpsykiatriske botilbud, finansieret af Region Syddanmark
 • Støtte til implementering af Resultatdokumentation på forsorgshjem
 • Evaluering af samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten på de regionale, sociale tilbud, finansieret af Danske Regioner
 • Udarbejdelse af indikatorer til måling af udrulning af Randers Kommunes Psykiatriplan, finansieret af Randers Kommune
 • Bruger/ pårørende undersøgelse af dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne inden for handicap-, psykiatri- og socialområdet, finansieret af Randers Kommune
 • Audit -projekt Hånd om Egen Familie, helhedsorienteret indsats i Thisted Kommune, finansieret af Thisted Kommune

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Koordinering og indsamling af Resultatdokumentation på Region Midtjyllands specialiserede tilbud til Børn og Unge, Kommunikation og Handicap, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af registrering af risikofaktorer i patientregistreringen, Region Nordjylland, finansieret af Sundhedsstyrelsen
 • Evaluering af pårørende- og patienttilfredshed på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, finansieret af Region Midtjylland
 • Patientoplevelser på børneafdelingen på Regionshospitalet Randers, finansieret af Region Midtjylland
 • Bruger/ pårørende undersøgelse af dag- og døgntilbud til børn og unge inden for handicapområdet i Region Midtjylland og Region Nordjylland, finansieret af Region Midtjylland og Region Nordjylland
 • Udarbejdelse af spørgeskemaer til De Sociale Indikatorprogrammer (SIP), finansieret af Danske Regioner og SL
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af Arbejdsklimaundersøgelser på Region Midtjyllands arbejdspladser, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af praktikforløbet på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, finansieret af Århus Kommune

2005-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Brugertilfredshedsundersøgelse af Århus Kommunes job- og revalideringscentres ydelser, finansieret af Driftsområdet for Uddannelse og Arbejdsmarked, Århus Amt
 • Evaluering af brugernes syn på adoptionsprocessen, finansieret af Driftsområdet for Børn og Unge, Århus Amt
 • Patient- og pårørende undersøgelse på Hammel Neurocenter, finansieret af Region Midtjylland
 • Evaluering af Gennembrudsprojekt om anvendelse af tvang i psykiatrien, finansieret af Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen

2003-2005 Forskningsassistent, Socialforskningsinstituttet

 • Evaluering af kommunale aktiveringsprojekter
 • Evaluering af sprogstimulering til tosprogede børn
 • Evaluering af Ungdomssanktionen
 • Forskningsprojekt på forebyggelses- og anbringelsesområdet

Uddannelsesbaggrund

2003 Cand.mag. i Pædagogik og Psykologi, Roskilde Universitetscenter

Kurser, konferencer m.m.

2024-2024 DIN - Dansk ImplementeringsNetværks årskonference

2023-2023 Dansk Evalueringsselskabs Konference (DES) - Isamfundets tjeneste

2022 DIN - Dansk ImplementeringsNetværks årskonference

2021 KL's digitale sundhedskonference

2021 NVivo for avancerede brugere, todageskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2019 Positiv Psykologi, Foredragsrække v. Åbent Universitet, Århus

2018 Kvalitative interviewmetoder og analyse v. lektor Marie Østergaard Møller

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2017 Kursus i flowskrivning

2016 KL konference, Sæt tidligt ind - invester i udsatte børn og unge

2011 Konference, Dansk Evalueringsselskab