Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

Specialkonsulent, Cand.scient.soc.

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Præsentation

Pernille har de sidste 17 år arbejdet med brug af forskellige metoder i praksis og design af undersøgelser og evalueringer. Hun har arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og evaluering af samarbejdskonstruktioner på tværs af sektorer, hvor både hospital, kommuner og praktiserende læger har været involveret. Håndtering af store datamængder og evaluering af funktioner på tværs af hospital og kommune har ligeledes været en del af dette arbejde. Patient- og borgervinklen har været i fokus ved mange projekter og derudover underviser hun sundhedsfagligt personale.

Kompetenceprofil

 • Solid erfaring med projektledelse
 • Bred erfaring med design og gennemførelse af kvantitative undersøgelser
 • Stor og bred erfaring med gennemførelse af interview
 • Særlig ekspertise i forhold til metodeudvikling
 • Specialisering i sundhedssociologi
 • Erfaring med evaluering af samarbejde på tværs af kommuner, hospitaler og praktiserende læger

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Experiences of being at high-risk during the COVID-19 pandemic and its impact on emotional well-being and daily life in people with chronic conditions: a qualitative study. Caroline Trillingsgaard Mejdahl; Pernille Bjørnholt Nielsen; Lise Arnth Nielsen; Astrid Fyrstenborg Christensen; Berit Kjærside Nielsen. Journal of Patient Reported Outcomes, 2023.

Mental well-being and patient activation during the first eight months of the COVID-19 pandemic in Denmark - a cohort study among 710 Danish adults with chronic conditions. Berit Kjærside Nielsen; Pernille Bjørnholt Nielsen; Caroline Trillingsgaard Mejdahl; Lise Arnth Nielsen; Camilla Palmhøj Nielsen; Helle Terkildsen Maindal; Michael Wolf. BMC Public Health, 2023.

Risikovillighed blandt borgere med kroniske sygdomme i en tid præget af corona. Pernille Bjørnholt Nielsen; Berit Kjærside Nielsen. DEFACTUM, 2022.

De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb. Resultater af spørgeskemaundersøgelse 2021. Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2021.

Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område. En national undersøgelse 2020. Pernille Bjørnholt Nielsen; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2020.

Vurdering af metoden Arousal Profile & Guideline. Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2020.

PAM COVID-19: Skærmede stemmer i en coronatid - helbredsrelateret egenomsorg blandt særlige risikogrupper under coronakrisen. Berit Kjærside Nielsen; Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2020.

Evaluering af Region Sjællands kursus for praksispersonale "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation". Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2019.

De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb. Resultater af spørgeskemaundersøgelse 2019. Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2019.

Undersøgelse blandt de borgere, der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region Midtjylland. Pernille Bjørnholt Nielsen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland. Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2018.

Brugernes oplevelse af Præhospitalets indsats 2016. Pernille Bjørnholt Nielsen; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

Tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol – et pilotprojekt i Norddjurs Kommune med brug af frivillige mentorer. Pernille Bjørnholt; Lars Rasmussen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Audit om opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen. Opsamlingsnotat. Pernille Bjørnholt, Jesper Buchholdt Gjørup. DEFACTUM, 2016.

Det patientcentrerede sygehus. Pernille Bjørnholt Nielsen; Jon Hadsund. Hej Sundhedsvæsen – et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2016.

Audit om medicintjek i praksis. Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2016.

Evaluering af fem indsatser i Region Midtjylland for den ældre medicinske patient. Torben Holm, Jesper B. Gjørup, Pernille Bjørnholt Nielsen. DEFACTUM, 2016.

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit. Ghita Ølsgaard; Pernille Bjørnholt Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit. Pernille Bjørnholt, Ghita Ølsgaard. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Diabetesskolen. Simone Witzel og Pernille Bjørnholt Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012. Jesper Buchholdt Gjørup; Birthe Hellqvist Dahl; Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af Farmaceutisk indsats i almen praksis. Pernille Bjørnholt; Jon Hadsund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom – Oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Simone Witzel, Pernille Bjørnholt Nielsen og Marit Jensen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Audit i et tværsektorielt perspektiv. Pernille Bjørnholt; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen borgere med diabetes 2. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med hjertekarsygdomme. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med KOL. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Folkeundersøgelse for brystkræft - Undersøgelse af tilbuddet om screening for brystkræft i Region Midtjylland. Dorte Brandt Svendstrup; Pernille Bjørnholt Nielsen. Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen Norddjurs Kommune og Regionshospitalet Randers og Grenå. Pernille Bjørnholt Nielsen. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne? Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen ved Regionshospitalet Randers & Randers Kommune. Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2016 Specialkonsulent

 • PAM-COVID 19 forskningsstudie. Survey blandt de samme borgere 3 gange under pandemien. Adfærd og oplevelser blandt borgere kronisk sygdom udtrukket fra MoEva databasen, der har været i et kommunalt forløb 2020-2022
 • Tilgængelighedsundersøgelse blandt samtlige praktiserende læger i Region Midtjylland. Dataindsamling i 2018-2022
 • Udarbejdelse af video til Hvordan har du det projektet for at få flere unge til at deltage i undersøgelsen. Set knap 70.000 gange på FB. 2020
 • Evaluering af Region Syddanmarks kommunikationskursus for ca. 12.000 ansatte med patientkontakt. 2021-2024 (projektleder)
 • De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb. Resultater af spørgeskemaundersøgelse 2019. (projektleder)
 • Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område. En national undersøgelse 2020 (Projektleder)
 • Evaluering af Region Sjællands kursus for praksispersonale. Spørgeskema, telefon- og fokusgruppeinterview. 2019. (projektleder)
 • Undersøgelse af brugernes oplevelse af HR's hjemmeside. Laering.dk. (Projektleder)
 • Præhospitalet. Brugertilfredshedsundersøgelse af E-patienter i Region Midtjylland. Kvantitativ undersøgelse suppleret med telefoninterviews blandt patienter som netop ikke får tilsendt en ambulance. (projektleder)
 • Udarbejdelse af video omkring resultater for projektet: En vej ind.
 • Udarbejdelse af indsatsteorier for psykologområdet i Odense Kommune. Gentagne workshops med facilitering og sparring til ledelsen i forhold til udarbejdelse af køreplaner for forskellige området (projektleder)
 • Undersøgelse af den brugeroplevede kvalitet på Familieambulatoriet, Region Midtjylland (projektleder)

2013-2017 Faglig leder

 • Audit om medicintjek i praksis. Audit på farmaceuternes indsats. (projektlede
 • Præhospitalet, ambulancekørsel. Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, Region Midtjylland (projektleder)
 • Hvordan har du det undersøgelsen 2017. Udsendelse og opsætning af spørgeskema og datahåndtering via e-boks og SurveyXact
 • Forsøg med Bæltefrie afdelinger. Midtvejsevaluering for Sundhedsstyrelsen
 • Fusionsproces i psykiatrien i Ballerup. Understøttende procesarbejde for ledelsen
 • Hej Sundhedsvæsen Undersøgelse af pårørende og patienters oplevelser, roller, holdninger og forventninger til sundhedsvæsenet
 • Tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol – et pilotprojekt i Norddjurs Kommune med brug af frivillige mentorer
 • Det patientcentrerede sygehus - En undersøgelse af strukturelle ændringer, hvis patienter fremover skal føle sig mere i centrum. Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Audit vedr.tilfælde af vold og vold med døden til følge på botilbud og forsorgshjem. Socialstyrelsen (2015)
 • Evaluering af kompetenceudviklingsprojekt om kognitiv adfærdsterapi i Regionspsykiatrien Randers.
 • Effektevaluering af fire Satspuljeprojekter vedr. psykiatrien (2015-2018)
 • Den ældre medicinske patient. Evaluering af regionale indsatser 2013-2016 (projektleder)
 • Telemedicin - Casebaseret audit på telemedicinske forløb (projektleder)
 • Evaluering af kollegial sparring i daglejen i Struer Kommune for AKON (psykisk arbejdsmiljø og konflikthåndtering)
 • Patient Empowerment. Virkningsevaluering af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden (projektleder)
 • Brugertilfredshed med brystkræftscreening i Region Midtjylland
 • Udvikling af Best Practice på organdonationsområdet i Danmark. Et vidensindsamlingsprojekt med formål at kunne udlede anbefalinger til best practice (projektleder)
 • Farmaceutisk indsats i almen praksis. Evaluering (projektleder)
 • Brugernes perspektiv på Sundhedsplanen i Region Midtjylland 2013

2012 Konsulent, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Evaluering af udbud af it-understøttelse af klinisk logistik. Procesevaluering af anvendelse af konkurrencepræget dialog (projektleder)
 • Landsdækkende undersøgelse af fødende oplevelser – samarbejde med EFB (Projektleder for CFK's andel) (gentages hvert år)
 • Programevaluering af resultater og erfaringer fra 28 projekter i Region Midtjylland: Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012.
 • Evaluering af BRO. Kompetenceudviklingsprogram for medarbejdere på tværs af hospital og kommuner i Region Hovedstaden

2011 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Arbejdsmiljørepræsentant (APV, sygefravær, sundhedspolitik, stress, bevægelse i arbejdstiden)
 • Ansvarlig for forretningsområdet Kronikere og Kommuner. Arbejder med udvikling og gennemførelse af evalueringsdesign, undersøgelsesdesign og metodeafprøvning/triangulering. Kvantitative metoder og kvalitative metoder, herunder fokus-grupper, audit og personlige interviews
 • Udvikling og evaluering af indsats for tidlig opsporing/støtte for borgere med skadeligt alkoholforbrug
 • Landsdækkende undersøgelse af fødende oplevelser – samarbejde med EFB (Projektleder for CFK's andel)
 • Evaluering af indsats på hjerterehabiliteringsområdet Regionshospitalet Randers
 • Patienttilfredshedsundersøgelse blandt patienter med kroniske sygdomme i Region Midtjylland. Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme.
 • Brugertilfredshed med brystkræftscreening 2011 (Projektleder)
 • Evaluering af ordningen med beskrivende radiografer 2011 (Projektleder)
 • VISO auditforløb 2011
 • Udvikling af indsatsteori - Vejle Kommune, workshop og fokusgrupper 2011

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Arbejdsmiljørepræsentant (Sundhedsambassadør, APV, sygefravær, sundhedspolitik, stress, bevægelse i arbejdstiden)
 • Evaluering af organdonationskorpsets udrykningsfunktion 2011 (Projektleder)
 • Tværsektoriel audit på kronikerområdet (Projektleder). Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme
 • Fødselsundersøgelser i Region Midt- og Nordjylland (Projektleder)
 • Delay – undersøgelsen. Konsulentbistand i forhold til udvikling af spørgeskema og gennemførelse af projektet: Diagnostisk delay for cancerpatienter i Region Midtjylland og Region Syddanmark
 • Evalueringer; Århus Sygehus - Fysioterapien, Udskrivelseskoordinatorfunktionen i Norddjurs Kommune samt Randers Kommune/Regionshospitalet Randers og Grenå, Evaluering af vagtlægeordningen i Region Midtjylland
 • Patienttilfredshedsundersøgelser på somatiske sygehuse og hos patientkontoret/Region Midtjylland
 • Patienttilfredshedsundersøgelser i Sverige
 • Udgivelser af en række temahæfter omhandlende patienternes vurdering af sygehusene
 • DanPEP, udvikling af ny afrapportering

2004-2007 Markedsanalytiker og moderator, Jysk Analyse

 • Ansvarsområder: kvalitative og kvantitative metoder. Herunder opsætning af CATI-interview, udtræk af data, dataindsamling, design, analyse og afrapportering
 • Omfattende projekterfaring med gennemførelse af personlige interview, fokusgruppeinterview med forskellige målgrupper m.m.
 • Gennemført evalueringer, kundeanalyser, tilfredshedsundersøgelser, sundheds- og kostanalyser samt meningsmålinger

2005-2006 Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

 • Vejleder på 5. semester ved sociologiuddannelsen. Statistik og kvantitative metoder. Har bl.a. vejledt i sygdoms- og sundhedsrelaterede projekter
 • Undervisning på 5. semester under kurset: ”Kvantitative metoder og statistik”. Undervisning i brugen af datahåndteringsprogrammet SPSS

2002-2003 Medhjælpende projektmedarbejder på deltid

 • Surveys, dataindsamling, hall test, face to face interviews, fokusgruppeinterviews, rapportskrivning og kundekontakt

2001-2003 Hjælpelærer i kvantitativ sociologisk metode og statistik

2001-2002 Studentermedhjælper, Aalborg Universitet

 • Indsamling og behandling af kvantitative data i SPSS under LEO-gruppen (Labour markets, Education and Organization) på Aalborg Universitet.

Uddannelsesbaggrund

2003 Kandidatuddannelse i sociologi, Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2023-2023 AROS Business Acadamy- Videregående Excel

2021-2021 Indføring i programmet R

2020-2020 Nudging og adfærdsdesign. Aros Business Academy

2019-2019 Process Ink. Tegn stort med grafisk facilitering

2019-2019 Infografik, DMJX, Aarhus Journalisthøjskole

2019-2019 Grafisk facilitering 2.0, Visuel Retning

2018-2018 Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen

2017-2017 MasterClass Mål med mening. SPC og programmering i R

2017-2017 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Giv dit liv et trivselseftersyn med Peter Lund Madsen, Peter Qvortrup Geisling & Chris MacDonald

2017-2017 InDesign og Illustrator

2016-2016 Den gode undersøgelse- Surveyxact

2016-2016 SQL, intro, datamodel og workshop

2016-2016 Tableau, datapræsentationsprogram

2016-2016 Grafisk facilitering

2015 Nudging

2015 IHI - 27th Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care. Orlando,Florida

2015 Arbejdsmiljøkonference i Region Midtjylland

2014 STATA - a workflow approach, 4 dags kursus

2014 Nvivo v. 10

2013-2014 Udviklingsforløb for faglige ledere og programledere hos Cubion, 8 dags kursus med hjemmeopgaver

2013 GIS i STATA opsætning af data på landkort

2013 Quality & Safety in Healthcare London 2013. Posterpræsentation af patientens perspektiv

2012-2012 Mobile målinger med Surveyxact

2011-2012 Kvantitativ metode- Ph.d. kursus. Videregående og uddybende behandling af kvantitative metoder og statistiske analyser. Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

2011 Apollo. Lederaspirant kursus. Region Midtjylland

2011 Vejlederkursus i gennembrudsmetoden

2011 Styrk din personlige præsentation

2011 Superbrugerkursus i APV/BSK systemet

2010 Excel ”Tips og Tricks” øvede brugere

2010 ”Skriv så det kan forstås”. Kursus i formidling. Danmarks Journalisthøjskole

2010 Sundhedsambassadøruddannelse model 1

2008 Arbejdsmiljøuddannelsen

2008 ISQUA, 25th International Conference

2007 Videregående videnskabelige metoder – Evalueringsteknikker. Aalborg Universitet

2004 Blue ocean strategi

2004 Salgskursus i markedsanalyse

2004 Laddermap (Means- end chain). Interviewmetode

2004 Korrespondanceanalyse. Syddansk Universitet/Odense

Undervisning og anden særlig erfaring

2020 Bestyrelsesmedlem Selskab for Surveyforskning

2020 Bestyrelsesmedlem Selskab for Surveyforskning. Tilrettelæggelse af surveyarrangementer og ERFA møder.

2015 Aftagerpanel for sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet. Sparring, rådgivning og drøftelse af uddannelsens tilrettelæggelse fremadrettet.

2013 Lægeeksamineret fysiurgisk massør

2012-2013 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling - professionshøjskolen Metropol. Undervisning af sundhedsfagligt personale fra kommuner og hospitaler

2006 Undervisning. Sundheds CVU Nordjylland. Videnskabsteori og forskningsmetode. Radiografuddannelsen

2005 Undervisning. Sundheds CVU Nordjylland. Kvantitative forskningsmetoder. Sygeplejeuddannelsen

2005-2006 Kursus for interviewerstaben på Jysk Analyse om forbedring af datakvalitet