Kommunal hjerterehabilitering – en analyse af frafald

Der er god evidens for, at hjerterehabilitering nedsætter dødelighed og genindlæggelser samt forbedrer livskvaliteten for de borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb. Men der er en stor andel af borgere, der enten takker nej eller falder fra. Formålet med projektet er derfor at undersøge, hvem der ikke gennemfører kommunal hjerterehabilitering samt årsagerne til dette.

Projektets formål vil blive udfoldet i tre delstudier:

Studie 1: At undersøge i hvilket omfang patienter med hjertekarsygdom, der er henvist til kommunal hjerterehabilitering, ikke deltager eller falder fra, samt hvilke faktorer der er forbundet med frafaldet.

Studie 2: At identificere patienternes årsager for frafald fra kommunal hjerterehabilitering. Studiet er en audit af patientjournaler af alle patienter, der ikke deltager eller falder fra kommunal hjerterehabilitering

Studie 3: At undersøge sundhedsprofessionelles perspektiver på hvordan man faciliterer, at patienter deltager i kommunal hjerterehabilitering.

Resultaterne fra studie 1 vil bidrage med viden om, hvor mange og hvilken type patienter der ikke gennemfører kommunal hjerterehabilitering, samt faktorer der er associeret med frafald. Resultaterne fra studie 2 vil bidrage med viden om årsager til at patienterne ikke gennemfører kommunal hjerterehabilitering, mens studie 3 vil bidrage med viden om, hvordan sundhedsprofessionelle kan facilitere deltagelse i kommunal hjerterehabilitering. Forskningsprojektet bidrager således med samfundsrelevant viden om, hvordan vi i fremtiden kan tilbyde rehabiliteringsindsatser på tværs af sektorer, så vi sikrer sammenhængende hjerterehabiliteringsforløb. Resultaterne fra projektet kan overføres til alle kommuner i Region Midtjylland og potentielt overføres til alle regioner, hvor hjerterehabilitering er overgået til kommunalt regi.

Projektet udspringer af Human First-samarbejdet, og er det første projekt i en række af projekter om hjerterehabilitering. Forskningsleder i DEFACTUM, Thomas Maribo, er projektleder på projektet. Derudover er Hjerteforeningen samarbejdspartner I projektet og vil bidrage med faglig sparring på projektet, samt rekrutteringen af patienter til patientpanelet. 

Projektet gennemføres fra marts 2020 til september 2021 og er finansieret af Folkesundhed i Midten.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023