MTV af respiratorbehandling i eget hjem

Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner har foranlediget igangsætning af en ny medicinsk teknologivurdering (MTV) af respiratorbehandling af patienter i eget hjem. DEFACTUM, Region Midtjylland, er projektudfører på projektet. Der er desuden etableret faglig-metodisk projektgruppe samt følgegruppe til projektet.

Projektets overordnede formål er – såvel nationalt som internationalt – at belyse visitationskriterier for anvendelse af respiratorbehandling i hjemmet. Desuden ønskes kliniske effektforhold ved respiratorbehandling undersøgt over for relevante, alternative behandlingstiltag eller måder at organisere forløbet på, ligesom overordnede patientrelaterede og etiske konsekvenser ønskes vurderet. Endvidere ønskes en afdækning af aktuel national organisering af respiratorbehandling i hjemmet (blandt andet i forhold til henvisningspraksis og brug af hjælperordninger). Udfordringer og muligheder i den aktuelle henvisningspraksis og organisering ønskes undersøgt samt konsekvenser ved ændret praksis og organisering. Endelig ønskes omkostningsforhold ved behandlingen undersøgt, herunder brug af hjælperordninger mede henblik på hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.

I MTV'en undersøges alle relevante patientgrupper med behov for invasiv eller non-invasiv respiratorbehandling i eget hjem (herunder patienter med ALS, muskelsvind, senhjerneskade eller tetraplegi). Der afgrænses til patienter med behov for døgnovervågning eller overvågning i en betydelig del af døgnet.

På baggrund af foreliggende aktivitets- og tidsplan forventes projektrapporten publiceret maj 2017.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Projektmedarbejdere