DEFACTUM er en del af Koncern Kvalitet og opdelt i afdelingerne Kvalitetsudvikling, Forskning i Folkesundhed og Data & Analyse.

Forskning i Folkesundhed

Vores forskere
Foto: Søren Sander

I Forskning i Folkesundhed arbejder vi bredt med væsentlige sundhedsspørgsmål i befolkningen. Fokusområder er forebyggelse, rehabilitering, ulighed i sundhed, sundhedstjenesteforskning, interventionsudvikling, organisering, implementering, sundhedsøkonomi og meget andet. Vores projekter og data kan omhandle borgere, patienter, pårørende, fagprofessionelle, civilsamfund og beslutningstagere. Vi arbejder såvel kvantitativt som kvalitativt og kombinerer gerne metoder og forskningstilgange.

Forskningen er anvendelsesorienteret. Vi arbejder på tværs af fagligheder og sektorer, og indgår i arbejdet med beslutningstagere med borgerne/patienterne i fokus. Vi ser på borgernes hele liv i og uden for sundhedsvæsenet og inkluderer fx grænseflader til social- og beskæftigelsesområderne.

Vores mål er at bidrage såvel til den forskningsfaglige udvikling, som at overføre vores erfaring og viden til praksis til gavn for borgerne.

Centrale opgaver

 • Systematisk udvikling og afprøvning af interventioner
 • Registerbaseret forskning og analyser
 • Gennemførelse og udvikling af regionens sundhedsprofil og formidling af resultaterne
 • Organisations- og systemanalyser
 • Implementeringsforskning
 • Sundhedsøkonomiske analyser
 • Forskning i involvering af borger, patienter og pårørende
 • Følgeforskning

Kvalitetsudvikling

I Kvalitetsudvikling arbejder vi med udvikling og evaluering af kvaliteten på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet.

Vi anvender en bred vifte af metoder til at skabe ny viden og til at undersøge anvendelsen af faglige indsatser. Vi arbejder vidensbaseret og har et kontinuerligt fokus på metodeudvikling samt forskningsinddragelse og partnerskaber.

Vi arbejder med udviklingsprocesser, kortlægning, implementering og fastholdelse af ny praksis samt at udfordre eksisterende praksis. Et arbejde som altid sker i et tæt samarbejde med praksis.

Vores teoretiske viden, metodekendskab og inddragelse af praksis sikrer, at det lokale arbejde med kvalitetsudvikling inden for og på tværs af sektorer understøttes på bedst mulig vis.

Centrale opgaver

 • Større og mindre evalueringer
 • Undervisning i forbedringsarbejde
 • Forbedringsopgaver
 • Implementeringsopgaver
 • Udvikling af indsatser på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet

Data & Analyse

Afdelingen Data og Analyse
Foto: Søren Sander

Data & Analyse har sine hovedopgaver inden for feltet af kvantitative undersøgelser, analyser og statistik, udvikling af indikatorer, forløbsmonitorering og dataunderstøttelse af såvel forskningsprojekter som klinikken/driftssystemet. Opgaverne spænder over bl.a. metodedesign, dataindsamling, vurdering af datavaliditet, løbende monitorering og rapportering, datamanagement, datasikkerhed og systemudvikling og -vedligehold.

Som led i de opgaver udvikler og drifter vi webbaserede it-systemer til forskning og monitorering. Systemerne hjælper med at strukturere og opsætte dataindsamlingen i forhold til randomisering, spørgeskemaer og elektronisk indtastning af patientdata.

Centrale opgaver

 • Patient- og pårørendeundersøgelser
 • Forløbsmonitorering for kronikere
 • Indikatorer for patientinddragelse
 • Udvikling af indikatorer
 • Spørgeskemaundersøgelser og kvantitative analyse- og evalueringsopgaver indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Dataunderstøttelse af kvalitets- og forbedringsdagsordenen
 • Udvikling og drift af webbaserede it-systemer til forskning og monitorering, herunder
  - forskningsportalen e-Trial®
  - monitorerings- og evalueringsplatformen MoEva (PRO data vedrørende forebyggelses- og sundhedstilbud)
  - den kommunale hjerterehabiliteringsdatabase HjerteKom
 • Sikre at håndteringen af data overholder gældende regler og lovgivning på sundhedsdataområdet gennem implementering af informationssikkerhedssystemet ISO 27001:2013

Organisationsdiagram

DEFACTUMs organisationsdiagram der viser, at DEFACTUM er en del af Koncern Kvalitet og opdelt i afdelingerne Kvalitetsudvikling, Forskning i Folkesundhed og Data & Analyse.

DEFACTUM er en del af Koncern Kvalitet og opdelt i afdelingerne Kvalitetsudvikling, Forskning i Folkesundhed og Data & Analyse.