Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM vil være førende i anvendt forskning og udvikling inden for velfærdsområderne social, sundhed og arbejdsmarked.

Vision: Ny viden, nye veje og bedre liv

DEFACTUM har via sit organisatoriske tilhørsforhold i Region Midtjylland en unik adgang og et indgående kendskab til det politiske og administrative niveau og til praksis. Med det afsæt bidrager DEFACTUM til at udvikle fremtidens velfærdsløsninger på nationalt niveau.

I vores arbejde tilstræber vi kobling mellem Forskning & udvikling, Praksis og Politik & administration.

Et bedre liv for borgere, patienter og pårørende er pejlemærket for alt, vi arbejder med. Vi ser på det hele liv på tværs af sektorer og fagområder. Vores kerneopgave er at skabe ny viden og udvikle nye veje i forhold til indsatser og sammenhænge på tværs. DEFACTUM arbejder derfor med tilgange, der bidrager til udviklingen af velfærds- samfundet, og som sikrer visionen om et bedre liv for borgerne.

DEFACTUM leverer høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi sætter en ære i, at vores opgaveløsning gør en forskel!

DNA og satsningsområder

For at indfri DEFACTUMs vision om Ny viden - Nye veje - Bedre liv arbejder vi systematisk med fire satsningsområder. De er en integreret del af DEFACTUMs DNA, og vi arbejder bevidst med at videreudvikle områderne for at være førende på vores felt.

Områderne er:

Anvendelse

I DEFACTUM arbejder vi med at sikre anvendelsen af de resultater, den viden og de metoder, som vi udvikler gennem forsknings- og udviklingsopgaver.

Vi identificerer behov for viden forud for igangsættelse af forsknings- og udviklingsopgaver for at sikre os, at det, vi leverer, kan bruges og gør en forskel. Vi fremmer anvendelsen af viden gennem en aktiv og løbende dialog med vores samarbejdsparter. Vi indgår også aktivt i dialoger med andre interessenter og målgrupper, der kan bidrage til at fremme anvendelsen.

Strategisk målsætning

DEFACTUM bringer resultater fra forsknings- og udviklings- opgaver systematisk i spil som grundlag for både politisk og administrativ beslutningstagning som for praksis.

Brugerinvolvering

I DEFACTUM medvirker vi til at skabe bedre liv for borgerne. Brugere involveres i DEFACTUMs forsknings- og udviklings- projekter for at styrke kvalitet og relevans af den viden og de metoder, som udvikles. Brugerne bidrager aktivt til at finde løsninger på velfærdssamfundets udfordringer.

Vi tilvejebringer og anvender viden om brugerperspektiver og samarbejder med brugerrepræsentanter. Vi forstår brugere bredt som borgere, patienter og pårørende samt andre relevante partnere såsom interesseorganisationer og fagprofessionelle. I DEFACTUM anvender vi vores “Guide til dialog om brugerinvolvering” for at sikre inddragende samarbejdsformer og dermed løsninger på brugernes præmisser.

Strategisk målsætning

DEFACTUM har brugerinvolvering som en central del af opgaveløsningen.

På tværs

DEFACTUM bidrager til at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Det kræver, at vi tænker og handler på tværs, og at vi ser på problemstillinger i et tværvidenskabeligt, tværprofessionelt og tværorganisatorisk perspektiv. Derfor er medarbejderstaben i DEFACTUM sammensat af forskellige fagligheder og videnskabelige tilgange.

Det er vores opgave at arbejde for sammenhængende forløb på tværs af sektorer og fagligheder. En indsats skal først og fremmest give mening for borgerne, så de i videst muligt omfang kan etablere en selvstændig og meningsfuld hverdag. Vi arbejder derfor altid med fokus på det samlede borger- og patientforløb.

Strategisk målsætning

DEFACTUM har et tværvidenskabeligt, tværprofessionelt og tværsektorielt fokus i opgaveløsningen.

Partnerskaber

I DEFACTUM udveksler vi viden og erfaring om nyeste tendenser på tværs af social-, sundheds- og arbejdsmarkeds- området med vores samarbejdsparter. Derigennem bliver vi udfordret på vores faglighed og tilgang til opgaveløsningen.

Det er vigtigt for DEFACTUM med forskellige typer af partnerskaber for at sikre den bedst mulige opgaveløsning. Vi samarbejder med hospitaler, det sociale område, regioner, kommuner, civilsamfundsorganisationer, universiteter, styrelser, ministerier m.v. DEFACTUM har allerede etablerede partnerskaber med en lang række aktører nationalt og inter- nationalt og vil fremadrettet arbejde for at udvide feltet.

Strategisk målsætning

DEFACTUM styrker kvaliteten af forsknings- og udviklingsopgaver gennem partnerskaber med danske og internationale samarbejdsparter.