Ghita Ølsgaard

Konsulent , Sygeplejerske, MI

+45 5152 9665

ghioel@rm.dk

Præsentation

Stor praksiserfaring fra sundhedsområdet dels som afdelingssygeplejerske og dels som uddannelses-udviklingssygeplejerske. Stor erfaring med kvalitetsarbejde indenfor sundhedsvæsenet. Solid erfaring med kvalitativ dataopsamling og analyse. Praksis erfaring omhandler at lede og fordele arbejde, implementere og fastholde nye tiltag; at udarbejde oplæringsprogrammer for nyt personale, samt planlægge uddannelse for erfarent personale. Har i forbindelse med akkreditering af sygehusene undervist i survey metoden, tracer metoden og journalaudit. Har som uddannet surveyor fra IKAS gået 130 survey fordelt over hele landet, derved stor erfaring i at vurdere praksis og give anerkendende tilbagemeldinger til den enkelte praksis. Projektleder på sundhedsinformatiske projekter med fokus på kvalitetssikring af overgange mellem sygehuse, praktiserende læger og speciallæger; evalueret sundhedsinformatisk projekt med udgangspunkt i standardjournal i speciallægepraksis; analyseret og evalueret dokumentationsprocedure for en hospitalsafdeling. Har arbejdet med brugerinvolvering i et projekt for udviklingshæmmede med deltagelse af fem kommuner; udarbejdelse af en elektronisk sundhedsmåling for udviklingshæmmede unge. Processtøtte til sygehusafdelinger i forbindelse med at få patienterne mere inddraget i behandlingen og udviklingen på afdelingerne. Har analyseret og givet tilbagemeldinger på rapporterede utilsigtede hændelser fra Speciallæger og alment praktiserende læger. Audit på telemedicinsk sårvurdering; audit på forbedring af urininkontinens for en kommune; audit på fagpraksis på organdonationsområdet. Deltaget i regionalt forbedringsfælleskab om Sikkert Patientflow med planlægning og afholdelse af Læringsseminarer.

Kompetenceprofil

 • Stor efaring som surveyor i forbindelse med akkreditering af almen praksis og speciallægepraksis
 • Stor erfaring med klinisk dokumentation og kvalitetssikring af samme
 • Bred interview erfaring dels af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle
 • Konceptudvikling, dataopsamling og formidling i forbindelse med kvalitetssikring af speciallægepraksis og overgange imellem praksis
 • Støtte til akkrediteringsprocesser på hospitalerne ( somatik og psykiatri) i Region Midt (journalaudit, tracer, intern survey, planlægning)
 • Erfaring med brugerinvolveringsprojekter dels på socialområdet og dels på sundhedsområdet
 • Planlægning og udførelse af undervisningsforløb
 • Planlægning og facilitering af workshops
 • Erfaring med udviklingsprojekter og implementering af disse rettet mod sundhedsområdet
 • Stor undervisningserfaring ift. bl.a. intern survey, tracermetoden og journalaudit
 • Erfaring med forbedringsarbejde

Publikationer

Forslag til kvalitetsforbedringer fra patienter og fagpersoner i indsatsen for kronisk syge - en opfølgning på rapporten ”Patientens perspektiv på kronisk sygdom”.   Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 16 sider.

Afrapportering af SHERE-projektet.   Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 29 sider.

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit.   Pernille Bjørnholt, Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 32 sider.

Forenkling af dokumentationsprocedurer vedrørende patientforløb for indlagte patienter Århus Universitetshospital, Risskov.   Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 18 sider.

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit.   Ghita Ølsgaard; Pernille Bjørnholt Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 35 sider.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 3 - Variation indenfor udvalgte behandlingsområder.   Ghita Ølsgaard; Lone Flarup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 18.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent i DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Konsulent i UTH-teamet, Lægemidler og Kvalitet
 • Surveyor for praksis området i forbindelse med akkreditering af praktiserende læger og speciallæger
 • Regionalt forbedringsfællesskab om Sikkert patientflow

2011-2016 Faglig leder, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Surveyor for praksisområdet i forbindelse med akkreditering af praktiserende læger og praktiserende speciallæger
 • Casebaseret audit for Kommuner og hospitaler
 • Projekt deltagelse på et brugerinvolveringsprojekt i fem kommuner. Indflydelse på egen sundhed.
 • Projektleder SHERE-projektet, udviklingsprojekt for speciallæger
 • Kvalitetskonsulent for Præhospitalet Region Midtjylland ( september 2012 - juni 2013)

2008-2011 Sundhedsfaglig konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udarbejdelse af retningslinjer for Psykiatrien, AUH Risskov
 • Projektleder på KVIS-delprojekt "Generiske Standarder i speciallægepraksis" med fokus på overgange mellem primær og sekundær sektor
 • Tracer opgave for psykiatrien, dækkende hele Region Midtjylland
 • Undervisning i intern survey og tracermetode på sygehusene i Region Midtjylland. Et forløb på 21 undervisningsseancer
 • Projektleder SHERE-projektet, et udviklingsprojekt for speciallæger

2007-2008 Projektleder for "Sundhedsfagligt indhold i den elektroniske patientjournal," Region Midtjylland

2005-2007 Sundhedsfaglig konsulent EPJ, Afdeling for Kvalitet og Patientsikkerhed, Regionshuset Århus

1997-2005 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske og EPJ-koordinator på hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T, Skejby Sygehus

 • Varetaget vejledning og undervisning

1995-1997 Uddannelseskonsulent, Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital

1989-1995 Afdelingssygeplejerske, Århus Universitetshospital

Uddannelsebaggrund

2015 Uddannet surveyor for praksisområdet, IKAS

2003 Master of Information Technology, Ålborg Universitet

1997 Sygeplejefaglig diplomeksamen i Uddannelsesplanlægning og undervisning

1982 Sygeplejerskeuddannelse, Århus Sygeplejeskole

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 2018 Kvalitative interview, endagskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2018-2018 Kompetenceudvikling for surveyors, IKAS

2017-2017 Kompetenceudvikling for surveyors, IKAS

2017-2017 Grundkursus i patientsikkerhed. Rebildbakker efterår 2017

2016-2016 Kompetenceudvikling for surveyors, IKAS

2015-2015 KL Sundhedskonference 2015

2014-2014 KL Sundhedskonference

2013-2013 KL Sundhedskonference 2013

2013-2014 Uddannelsesforløb for faglige ledere/programledere

2013-2013 ESN konference. Med oplæg om Indflydelse på egen sundhed

2012-2012 ISQUA konference. Deltog med mundtligt oplæg

2010-2010 International survey training af CHKS

2010 ISQUA Konference

2010-2010 Kursus i intern audit i Suindhedssektoren ved DS

2009 ISQUA konference

2008-2018 Årsmøder for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2003-2003 Faglig vejledning

2000 Klinisk beslutningstagen og forskningsmetoder. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Kbh. Universitet

1999 Kvalitative forskningsmetoder. Institut for Filosofi ved Århus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2014-2014 Udført tracere på AUH i forud for akkreditering

2012-2013 Medredaktør på bogen "Kronisk sygdom" udgives efterår 2013

2012 Opponent på afsluttende projekter i Sønderborg Kommune

2010-2011 Undervist i "Intern survey" og tracermetoden på sygehusene i Region Midtjylland (Et forløb på 21 undervisningsseancer, 2010-2011)

2005-2006 Redaktør på "Perspektiver på faglighed" Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt

2005 Studieunit. Projektdeltager i samarbejde med Sygeplejeskolen, Århus

2004-2015 Censor på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Århus Universitet