Anne Grøndahl Poulsen

Anne Grøndahl Poulsen

Ph.d.-studerende, Cand.pæd.pæd.psyk.

+45 6137 7502

anngrora@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/anne-gr%C3%B8ndahl-poulsen-30866b138/

Præsentation

ANNE GRØNDAHL POULSEN Stilling: Forskningsassistent Uddannelse: Cand.pæd.pæd.psyk. PRÆSENTATION Jeg er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg beskæftiger mig med kvalitativ forskning in-denfor sundhedssektoren, eller i krydsfelter mellem sundhedssektoren og andre beslægtede sek-torer. Her kan både mine mange års erfaring som fysioterapeut samt mine akademiske kompeten-cer sættes i spil. Jeg brænder for den praksisnære forskning. At skabe viden, der kan bidrage til at forbedre sam-menhængen i patienter/borgeres forløb samt forbedre de professionelles muligheder for at tilby-de et sammenhængende og relevant forløb for den enkelte. Dette gælder både indenfor og på tværs af faggrænser og sektorer. Med ny praksisrelevant viden kan vi forbedre arbejdsgange, forløb, kommunikation eller noget helt fjerde ANSÆTTELSER OG PROJEKTERFARING Uddannelse 2015-2017 Kandidat i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet Speciale udarbejdet selvstændigt med titlen: "Det er sgu mit liv! En de-centreret og kritisk psykologisk analyse af de betingelser hjerterehabiliteringen på et sygehus stiller for deltagerne, og den betydning disse betingelser har for deltagernes øvrige daglige livsførsel". Karakter: 12. 2002-2006 Fysioterapeut, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Aarhus 1996-1999 Sproglig studentereksamen, Aalborg Katedralskole Akademisk erhvervserfaring November 2019-nu: Videnskabelig assistent ved DEFACTUM, Region Midtjylland. -Daglig leder af kvalitativt projekt omhandlende sygemeldte borgeres erfaringer med at navigere i eget sygemeldingsforløb i Aarhus Kommune. -Daglig leder af kvalitativt projekt omhandlende erfaringer med implementerings af nyt digitalt redskab i Sociallæge Institutionen, Aarhus Kommune. 2018- nu Censor ved fysioterapeutuddannelsens censorkorps på bachelorprojekter. 2017-2018 Projektfysioterapeut i Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. -Daglig leder af kvalitativt projekt omhandlende erfaringer hos fysioterapeuter, der varetager genoptræning af borgere med discus-prolaps. -Daglig leder af kvalitativt projekt undersøgende patienters erfaringer med at ud-føre hjemmetræning efter total hofte-alloplastik. juli 2018-nov 2019: Akut orlov grundet alvorligt sygt barn. Klinisk erhvervserfaring 2009-2015 Fysioterapeut, kirurgisk gruppe, Regionshospitalet Silkeborg 2008-2009 Barselsorlov 2007-2008 Fysioterapeut, ortopædkirurgisk gruppe, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 2007 Fysioterapeut, medicinsk gruppe, Regionshospitalet Randers 2006-2007 Fysioterapeut, CopenFysioterapi. Opstart af sundhedsordning på en virksomhed i Aarhus Hidtidige forskningsaktiviteter Artikler og rapporter: 4 Heraf peer reviewed publikationer: 1 2021 Poulsen, AG.; Gravesen, JD.; Madsen, MN.; Mikkelsen, LR.; Bandholm, T.; Rossen, CB. Patient perspectives on home-based rehabilitation exercise and general physi-cal activity after total hip arthroplasty: A qualitative study (PHETHAS-2). F1000Research, 2021 (in online review) 2020 Rolving, N.; Poulsen AG. En tværfaglig, virksomhedsrettet indsats for borgere sy-gemeldt med rygbesvær i Aarhus Kommune. Aarhus: DEFACTUM, Region Midtjyl-land, 2020. 2016 Villa, MG.; Rittig-Rasmussen, B.; Mikkelsen, LMS.; Poulsen, AG. Complex regional pain syndrome, Manual Therapy 2016; nr.26, s.223-230. 2015 Rittig-Rasmussen, B.; Villa MG.; Mikkelsen, LMS.; Poulsen, AG. Komplekst regionalt smer-tesyndrom, Fysioterapeuten. 2015; nr.11. Konference præsentationer 2021 Poulsen, AG. Meeting the system: people with back pain returning to work. Mundt-lig præsentation, Rehabilitation International World Congres (RIWC). 2018 Poulsen, AG. ”Det er sgu mit liv!” Danske Fysioterapeuters Fagkongres. Deltog med poster og mundtligt oplæg. Vandt 2.plads i posterkonkurrence. 2018 Poulsen, AG. ”Det er sgu mit liv!” Udtaget til mundtlig præsentation ved Shooting Star konkurrence hos Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. Vandt 2.plads. 2015 Poulsen, AG; Trøstrup, Jeanette; LeFevre Farstad, Mette; Jørgensen, Lene Ba-strup; Mikkelsen, Lone Ramer. "Kom Op: Effekt af patientfortællinger på præopera-tiv nervøsitet samt brug af webbaseret og animeret information i træningsvejled-ning. Et pilotprojekt." Danske Fysioterapeuters Fagkongres. Deltog med poster og mundtligt oplæg. Andet: 2020-nu Deltagelse i kvalitativ journal club i DEFACTUM. Gruppen er tværdisciplinær med deltagelse af bl.a. læge, fysioterapeut, diætist, antropolog og sociolog. 2014 Deltagelse i projektet "Kom Op". Evaluering af betydningen af film med patientfor-tællinger for nervøsitet hos kommende knæ-protese patienter. Resultaterne blev præsenteret på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015. 2012 Ansvarlig for de fysioterapeutiske aspekter af den internetbaserede platform "Mit Forløb" til hofteprotese-patienter i samarbejdede med animationsselskabet Visikon. "Mit Forløb" vandt ef-terfølgende to priser ved IT Award 2014.