Anders Erik Nørbæk

Specialkonsulent , Cand.scient.pol.

+45 4182 4710

andnoe@rm.dk

Præsentation

Omfattende erfaring med projektledelse og gennemførelse af evalueringer inden for det specialiserede socialområde, psykiatrien og sundhedsvæsenet. Desuden stor erfaring med udviklings- og afprøvningsprojekter (herunder screenings- og modningsfase) særligt i forhold til udsatte børn og unge, samt forebyggelse af ungdomskriminalitet. Stor ekspertise i både kvantitative og kvalitative dataindsamlings- og analysemetoder. Den konkrete projekterfaring omfatter bl.a. national evaluering af Sundhedsstyrelsens forsøg med bæltefrie sengeafsnit i psykiatrien; evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC; screenings-, metodeudviklings- og afprøvningsprojekt (modning) med henblik på forebyggelse af banderekruttering; udvikling af udredningsværktøj til forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet; national effektevaluering af metoderne Social Færdighedstræning og Åben Dialog; metodeudviklings- og implementeringsstøtteprojekt vedrørende kommunernes anvendelse af fritidspasordningen; VISO-rådgiver ift. forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet i en række kommuner; evaluering af den socialfaglige indsats Liv i egen bolig i Guldborgsund Kommune; tværgående projektleder for DEFACTUMs dokumentationsprogrammer (SIP, DEL, resultatdokumentation) til måling af livskvalitet, funktionsevne mv. blandt forskellige målgrupper inden for det sociale område; national kortlægning af kommunale metoder til forebyggelse af kriminalitet med fokus på spredning og implementering; national kortlægning af brugen af de sikrede institutioner; implementeringsprojekt med henblik på praktiserende lægers implementering af forløbsprogrammer til forbedring af kronikerindsats. Desuden stor ekspertise med metode-/indsatsbeskrivelse og -evaluering via logiske modeller og indsatsteorier. Særlig ekspertise i forhold til planlægning og håndtering af komplekse dataindsamlinger med forskellige kilder, herunder registerdata, surveydata, interview, monitorering, progressionsmåling og journalanalyse mv. Desuden erfaring med litteraturstudier og videnskortlægning. Særlig indsigt i det kommunale forebyggelsesområde ift. udsatte børn og unge, kriminalitet og banderekruttering. Derudover stort kendskab til det øvrige sociale område samt psykiatri- og sundhedsområdet. Desuden stor erfaring i anvendelsen af it-understøttelse til indsamling af data, håndtering af database samt automatiseret afrapportering af data. Stor erfaring med rådgivning til forandrings- og implementeringsprocesser.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af dokumentations-, evaluerings- og udviklingsprojekter på det sociale område, inden for psykiatrien og på det sundhedsfaglige område
 • Metodeudvikling og metodebeskrivelse på det sociale forebyggelsesområde
 • Kendskab til kommunal forebyggelsesindsats på det sociale område generelt og specifikt ift. kriminalitet
 • Facilitering af møder og workshops i tværfagligt og socialfagligt regi
 • Rådgivning i forbindelse med implementeringsprocesser
 • Konceptudvikling, dataindsamling og formidling i forbindelse med socialfaglige kvalitetsudviklingsprojekter
 • Kvantitative og kvalitative analyse- og evalueringsmetoder
 • Udarbejdelse af indsatsteorier
 • Gennemførelse af litteratursøgning
 • Indgående kendskab til kompleks analyse, databehandling og dataindsamlingsmetoder.

Publikationer

Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner.   Morten Greve; Anders Nørbæk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 37.

Samarbejde mellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien - et modelhæfte.   Helle Høgh, Anders Nørbæk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 76 sider.

Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt.   2017 , Side. 40 sider.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Social Færdighedstræning.   Mett Marri Lægsgaard, Anders Nørbæk og Emely Ek Blæhr Socialstyrelsen, 2017 .

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog.   Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard Socialstyrelsen, 2017 .

"EN VEJ IND".   Anders Erik Nørbæk Socialstyrelsen, 2018 , Side. 41 sider.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien.   Anders Nørbæk, Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup, Gry Trust Mertz Sundhedsstyrelsen, 2018 , Side. 56 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2018 Specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder for udvikling af værktøj til forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet, SIRI
 • Projektleder for evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC, Socialstyrelsen
 • Projektleder for metodeafprøvning vedr. forebyggelse af rekruttering til rocker-/bandegrupperinger, Socialstyrelsen
 • Projektleder for national evaluering af forsøg med bæltefrie afsnit, Sundhedsstyrelsen

2010-2017 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Metodeudvikling og implementeringsstøtte af Fritidspas, Socialstyrelsen
 • Projektleder for evaluering af ny socialfaglig indsats ("Liv i egen bolig"), Guldborgsund Kommune
 • Evaluering af SFT og Åben Dialog, Socialstyrelsen
 • Projektleder for monitorering af betydningsfulde voksenrelationer blandt børn og unge i Billund Kommune (forebyggelse af kriminalitet og dårlig trivsel)
 • Kortlægning af metoder til forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge
 • Udvikling og implementering af DEL (Dokumentation, Effekt og Læring) til socialpsykiatriske botilbud
 • Kortlægning af udviklingen i brugen af de sikrede institutioner for Danske Regioner
 • Projektleder for VISO-rådgivningsforløb vedr. forebyggelse af ungdomskriminalitet i Herlev Kommune
 • Projektleder for VISO-rådgivningsforløb vedr. forebyggelse af ungdomskriminalitet i Billund Kommune
 • Projektleder for CFKs dokumentationsprogrammer og -aktiviteter inden for det sociale område
 • Konsulent for evaluering af pulje til psykologhjælp, Servicestyrelsen
 • Projektleder VISO-rådgivningsforløb vedr. udvikling af bekymringsguide vedr. arbejdet med udsatte børn og unge i Kalundborg Kommune
 • Proceskonsulent i forbedring af kronikerindsats i almen praksis
 • Kortlægning af tværsektorielle samarbejdsmodeller i Børne- og ungdomspsykiatrien, Servicestyrelsen

2009-2010 Konsulent, MUUSMANN A/S

 • Projektleder på komplekse konsulentopgaver i den offentlige sektor
 • Tilbudsskrivning og udvikling af forretningsområde
 • Pleje og opsøge kunderelationer

2008-2009 Production Manager, Capacent A/S (Epinion)

 • Ansvar for den daglige drift i surveyafdelingen
 • Udvikling og effektivisering af afdelingens arbejdsprocesser
 • Databehandling, sampling, vægtning af data og metodisk kvalitet i dataindsamlingsprocessen i Capacents analyseopgaver
 • Metodisk sparring for konsulenter

2007-2009 Consultant, Capacent A/S (Epinion)

 • Pleje og opsøge kunderelationer
 • Tilbudsskrivning, statistiske analyser og formidling af analyseresultater for forskellige kunder
 • Projektleder på komplekse analyseopgaver

Uddannelsebaggrund

2007 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2003 B.A., Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 Kursus i infografik, DMJX Kurser og videreuddannelse, Aarhus

2018-2018 Temadag om medborgerskab og kriminalitetstruede unge, Socialstyrelsen, Odense (oplægsholder)

2018-2018 Temadag om metoden "En vej ind", Socialstyrelsen, Odense (oplægsholder)

2016-2016 Temadag om kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser, Socialstyrelsen, Odense (oplægsholder)

2015-2015 Temadag om forebyggelse af rekruttering til rocker-/bandemiljøer, Socialstyrelsen, Vejle

2013-2013 "Effektmåling af sociale indsatser: Hvorfor og hvordan?", SFI Temadage, København

2013-2013 "Effektmåling og resultatbaseret styring - hårde fakta om bløde indsatser", Team Online Konference, Odense

2012-2012 Den Kriminalpræventive Dag, Konference, Brøndby

2011-2011 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab, Nyborg

2011-2011 Konference om udsatte børn og unge ude af sammenhæng, Videnscenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde, VIA University College, Viborg

2011-2011 "Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet", VISO-temadag, Næstved (oplægsholder)

Undervisning og anden særlig erfaring

2018-2018 Facilitering af workshop ifm. udvikling af indsatsteori for behandlingsforløbet MultifunC

2013-2013 Facilitering af udviklingsseminar vedr. udvikling af børn og unge-sagsbehandlingen i Herlev Kommune

2010-2012 Undervisning af praktiserende læger i implementeringsmetode knyttet til implementering af forløbsprogrammer