Mette Gubi Axelsen

Konsulent , Cand.scient.pol.

+45 5116 3405

metaxl@rm.dk

Præsentation

Mette har i en årrække (10 år) beskæftiget sig med kvalitetsudvikling, særligt på socialområdet og i nogen udstrækning på sundhedsområdet. Mette har været projektleder og projektmedarbejder på opgaver, hvor formålet er udvikling af kvaliteten af sociale indsatser: på sociale tilbud, som ekspertydelse, på hospitaler og i forskellige forvaltninger i kommuner. Et væsentligt fokus for Mette er altid muligheden for inddragelse af medarbejdere og borgere. Ofte har dette fokus medført skræddersyede løsninger for koncepter, for at de blev meningsfulde. Et andet fokusområde for Mette er datadrevne evaluerings- og udviklingsprocesser, særligt med afsæt i kvalitative data og dataindsamlingsmetoder, herunder interviews, fokusgruppeinterviews, audit, observation, dokumentanalyse m.v. , alt sammen med et stringent metodisk fokus på, hvad data kan og ikke kan sige noget om. Et gennemgående fokusområde for Mette er formidling, både skriftlig og i stigende grad mundtlig formidling. I de senere år har procesfacilitering, sparring og vejledning fyldt stadigt mere efter en øget bevidsthed om, at effektfuld inddragelse og gode samarbejdsprocesser kræver facilitering og bør gives opmærksomhed. Eksempler på konkrete opgaver er: Mette har i perioden 2010-2018 beskæftiget sig med alle aspekter af peer-evaluering af sociale tilbud i de fem regioner gennem udvikling og afprøvning af forskellige koncepter for ekstern evaluering, herunder planlægning, gennemførelse, afrapportering og opfølgning samt uddannelse af surveyors (peers), der evaluerer de sociale tilbud ud fra en målsætning om kontinuerlig læring. Mette har ligeledes deltaget i udvikling og gennemførelse af introduktionsforløb for Socialtilsynet. Mette har anvendt auditmetoden som undersøgelses- og læringsmetode med stor succes på følgende områder: vold på socialpsykiatriske botilbud, gennemgang af kritiske hændelser, som evaluering af forskellige VISO-rådgivningsforløb (VISOs kvalitetssikring), som evaluering af en socialfaglig tilgang i en kommune. Mette har desuden undervist i auditmetoden for praktikere i en kommune og på en masteruddannelse på en professionshøjskole; Udvikling, implementering og drift af akkrediteringsmodel på det sociale område; udvikling og implementering af dokumentationsprogram for målgrupperne: unge på sikrede institutioner, unge på psykiatrinære institutioner og voksne på socialpsykiatriske tilbud. Rådgivnings- og kortlægningsforløb til brug for kommuners kriminalitetsforebyggelsesindsats på børne- og ungeområdet og har i den forbindelse fungeret som VISO-rådgiver i en årrække. Yderligere eksempler på erfaringer er: Planlægning og gennemførelse af workshops og undervisningsforløb for medarbejdere og ledere på sociale tilbud, herunder et udviklingsforløb om dokumentationspraksis for et privat botilbud for anbragte unge; faglig sekretariatsbetjening, herunder erfaring med politisk, administrativt strategisk samarbejde; projektledelse af udviklingsprojekt på sundhedsområdet, herunder udvikling af redskaber til kvalitetsopfølgning på PRO; evaluering af den sociale akutuddannelse i regi af Socialstyrelsen; evaluering af et nystartet hjemløsetilbud drevet af Røde Kors; evaluering af sociolancen i Region Midtjylland; workshop for medarbejdere i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering om opstart af kvalitetssikring af arbejdet; et flerårigt forsknings- og udviklingssamarbejde med specialområderne i Region Midtjylland (drift af netværk for medarbejdere, vejledning om projekter, planlægning af videnskonference m.v.).

Kompetenceprofil

 • Særlige kompetencer i kvalitative evalueringsmetoder (audit, interviews, observation m.m.)
 • Projektledelse af udviklings- og evalueringsprojekter på social- og sundhedsområdet
 • Procesfacilitering, formidling og undervisning
 • Skriftlig og mundtlig formidling af komplekse analyser
 • Vejledning af medarbejdere på sociale tilbud, der arbejder med forskning og udvikling
 • Konceptudvikling, uddannelse og implementering af lærende evalueringsbesøg
 • Faglig sekretariatsbetjening af politisk, administrativt niveau
 • Udvikling, implementering og evaluering af akkrediteringsprogrammer
 • Bred viden om socialområdet, med fokus på børn og unge
 • Udvikling og implementering af dokumentationsredskaber

Publikationer

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner.   Helle Berg Arvesen, Mette Gubi Axelsen, Simon Østergaard Møller Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 16 sider.

Auditrapport 2016 – Thisted Kommune – Hånd Om Egen Familie.   Mette Gubi Axelsen DEFACTUM, 2016 , Side. 28 sider.

De første erfaringer med sociolancen.   Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng DEFACTUM, 2017 , Side. 14 sider.

Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse 2015-2017.   Mette Gubi Axelsen, Josefine Belkov DEFACTUM, 2018 , Side. 53 sider.

Metodebeskrivelse: Tracer på det sociale område.   Mette Gubi Axelsen; Marianne Holland DEFACTUM, 2017 , Side. 6 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder og vejleder i forsknings-udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde, Region Midtjylland
 • Udviklingsprojekt: Fremtidens Boformer
 • Projektleder: Evaluering af MultifunC - en delvist lukket institution for kriminalitetstruede unge
 • Projektleder: Evaluering af Omsorgscenter PitStop - et plejetilbud for hjemløse borgere
 • Projektleder: Uddannelse af surveyors og udarbejdelse af metodebeskrivelse til gennemførelse af tracer på det sociale område
 • Projektleder: Udvikling af redskab til kvalitetsopfølgning på PRO, Samarbejde mellem de fem regioner
 • Projektleder: Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse
 • Evaluering af pilotprojekt: Sociolancen i Region Midtjylland
 • Kvalitetsaudit om VISO-sag
 • Projektleder: Pilotprojekt om anvendelse af tracer som metode til evaluering af kvalitetsarbejde på sociale botilbud
 • Projektleder: Audit og workshop: Hånd om egen familie, Thisted kommune
 • Audit om kritisk hændelse i kommune
 • Audit 2 om grov vold og vold med døden til følge på botilbud

2010-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Audit 1 om grov vold og vold med døden til følge på botilbud
 • Projektleder: Udviklings- og implementeringsforløb om vidensbaseret dokumentation for privat opholdssted for unge udsatte
 • Udvikling af metode- og implementeringskatalog, udvikling af introduktionsforløb samt e-læringssekvenser om kvalitativ dataindsamling og metode til brug for socialtilsynet
 • Udvikling af kvalitetsarbejde for regionernes sociale tilbud, sekretariat for temagruppe
 • Udvikling af introduktionsforløb i metodefaglighed for tilsynskonsulenter i socialtilsyn
 • Projektleder og projektmedarbejder: Kortlægning og vidensgenerering vedrørende kriminalitetsforebyggelse i 3 kommuner
 • Uddannelse af surveyors til udførelse af ekstern evaluering af sociale tilbud
 • Sekretariatsbistand for Jysk forsknings- og evalueringssamarbejde
 • Sekretariatsbistand for Dansk EvalueringsSelskab
 • Udarbejdelse af evalueringsrapporter til evaluering af koncepter samt erfaringer med brug af dokumentationsprogrammer
 • Udvikling og implementering af koncept for ekstern evaluering
 • Udførelse af Interviews og audits
 • Planlægning og afholdelse af uddannelsesforløb for medarbejdere på sociale botilbud
 • Udvikling af standarder for kvalitet til sociale tilbud

2008-2010 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udvikling af og pilottest af koncept for ekstern evaluering af botilbud
 • Udvikling af dokumentationsprogrammer for psykiatrinære institutioner samt socialpsykiatriske botilbud

2005-2005 Praktikant, Folketinget: Mette Frederiksen, Socialordfører, Socialdemokratiet

Uddannelsebaggrund

2008 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2002 Sociologifag, Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Spanien

Kurser, konferencer m.m.

2018 Brugerkursus i YLS/CMI til screening af kriminalitetstruede unge

2018 Proceskonsulentuddannelse, Attractor Mannaz

2018 Kvalitative interviews, endagskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2017 Kursus i flowskrivning, endagskursus v. tekstforfatter Bo Skjoldborg

2017 Forbedringsvejlederuddannelse, Region Midtjylland

2013 Projektlederuddannelse, Region Midtjylland

2013 Oplægsholder: om casebaseret audit som kvalitetsovervågning, ISQUA, Edinburgh

2012 ISQUA, Geneve

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Undervisning på masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse, SDU: Kvalitetsmonitorering og audit på det sociale område

2016 Undervisning på masteruddannelse i kvalitet og kvalitetsledelse, SDU: Kvalitetsvurdering i den sociale sektor

2016 Undervisning på diplomuddannelse i Metoder til klinisk kvalitetsudvikling, Metropol: Tværsektoriel audit

2016 Undervisning i udfordringer i projektarbejde på Social akutuddannelse, HR, CFK og Socialstyrelsen

2016 Medlem af bestyrelsen for værestedet Livsværkstederne i Gellerup, KFUMs Sociale Arbejde

2015 Undervisning i auditmetoden for kommunale socialfaglige medarbejdere

2014 Undervisning i introprogram for medarbejdere i Socialtilsynet i Metodetriangulering og vurderingskriterier

2010-2018 Undervisning af socialfaglige og akademiske medarbejdere og ledere i ekstern evaluering, herunder metodetriangulering, afrapportering og feed back til tilbud

2008-2011 Undervisning af nøglepersoner i udvikling af dokumentationsprogrammer. Undervisning af ressourcepersoner i auditmetoden.