Lise Marie Witt Udsen

Konsulent, Cand.scient.pol.

+45 2499 7787

lisuds@rm.dk

Præsentation

Lise har i sit arbejde fokuseret på vidensindsamling på forskellig vis og i forskellige regi. For Lise er analyse og omsætning af indsamlede data til brugbar viden et omdrejningspunkt. Det er vigtigt for Lise at være i tæt dialog med samarbejdsparter for at gøre det endelige produkt – det være sig et skriftligt produkt eller et længere projektforløb – så anvendeligt som muligt. Lise har arbejdet med forskellige former for skriftlig afrapportering, fx formidling i artikelform af en undersøgelse af arbejdsmarkedet for peer-medarbejdere, ligesom Lise også tidligere har skrevet artikler til flere fagblade vedrørende dokumentation på socialområdet. Gennem de senere år har Lise i flere projekter fokuseret på overgange mellem sektorer, fx i en kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af sektorovergange til brug for arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommuner og region; som tovholder og vidensindsamler for tværsektoriel arbejdsgruppe om nedbringelse af tvangsindlæggelser i psykiatrien; og aktuelt i en undersøgelse af hvilke organisatoriske forhold, der hæmmer eller fremmer fælles visitation af ældre medicinske patienter i et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital. Lise har gennem ti år oparbejdet solid erfaring med indsamling og anvendelse af viden i evalueringer, undersøgelser og udviklingsprojekter i forhold til handicappede og socialt udsatte borgere. Lise har erfaring med både børn og unge- og voksenområdet. På børn- og ungeområdet har Lise beskæftiget sig med: Videns- og erfaringsopsamling om VISOs rådgivning i forhold til adoption uden samtykke; evaluering af samarbejdsmodel i forhold til børn med cerebral parese; UFOS-undersøgelse "Unge og forældre om de sikrede institutioner"; Udvikling af koncept for ungepanel på Hospitalsenhed Midt. På voksenområdet har Lise beskæftiget sig med: Udvikling af dokumentationsprogrammer for målgrupperne autisme og udviklingshæmning inkl. kortlægning af indsatsen for de to målgrupper; evaluering af virtuel bostøtte i fem kommuner; evaluering af risikovurderingsredskabet Bröset Violence Checklist; udvikling, opstart og projektledelse af videnskabende netværksprojekt, herunder undervisning af projektmedarbejdere i praksisbaseret forskning, i projektet om aldring og autisme (GAU). Lise har også erfaring med projekter om borgerinddragelse og borgerperspektivet på social-, psykiatri- og sundhedsområdet gennem undersøgelse af muligheder for peer-jobs på psykiatriområdet (jobs for medarbejdere med brugerbaggrund) samt projekter under temaet "På patientens præmisser", herunder ungepanel, tidligt hjemmeophold, arbejds- og inspirationskonference samt gå-hjem-møder om patientinddragelse; bruger- og pårørendeundersøgelser på det regionale socialområde, herunder undervisning af fagpersoner i undersøgelse af borgernes perspektiv. Lise har kendskab til samarbejde med frivillige organisationer gennem projektstøtte til "Kommunikation for livet" – et projekt udvikling af samtalegrupper for personer med afasi i frivilligt regi. Derudover har Lise erfaring med beskæftigelsesområdet gennem projektledelse af og processtøtte til udviklingsprojektet "Afprøvning og implementering af kognitiv træning i arbejdsmarkedsrehabilitering" (KOTARE).

Kompetenceprofil

 • Projektledelse og processtøtte
 • Evaluering (design, udvikling af dataindsamlingsinstrumenter, dataindsamling (kvalitativ og kvantitativ), analyse, afrapportering og formidling)
 • Udviklingsprojekter og indsamling af viden undervejs
 • Videnskabende netværk og praksisbaseret forskning, herunder etablering af netværk samt undervisning og vejledning af fagpersoner
 • Projektudvikling og udarbejdelse af projektansøgninger
 • Solidt kendskab til socialpsykiatri og handicapområdet, især målgrupperne autisme og udviklingshæmning
 • Bred erfaring inden for social-, psykiatri- og sundhedsområdet
 • Projekter med fokus på borgerinddragelse samt undersøgelse af borgerperspektiver

Publikationer

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer. Gry Trust Mertz, Jesper Buchholdt Gjørup, Jens Hansen og Lise Marie Witt Udsen, DEFACTUM, 2017.

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte. Lise Marie Witt Udsen, Rikke Thomsen; Astrid Lyhne, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Første artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017. Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Lise Marie Witt Udsen; Knud Ramian, 2015.

Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering - Resultater. Lise Marie Witt Udsen, Marianne Kold Hansen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Implementeringsguide - Erfaringer fra implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering. Lise Marie Witt Udsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

De Sociale Indikatorprogrammer for unge. Lise Marie Witt Udsen; Anette Stamer Ørsted, Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne. Lise Marie Udsen; Anette Stamer Ørsted, Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Evaluering af digital forløbsguide, Aarhus Universitetshospital
 • Evaluering af Neurorehabilitering Midt, Region Midtjylland og Den A. P. Møllerske Støttefond
 • Kvalitativ audit samt struktureret mødeproces, Psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland
 • Analyse af organisatoriske forhold i arbejdet med fælles visitation i Randersklyngen og Midtklyngen
 • Deltagelse i udarbejdelse af hvidbog om "Mennesker med rehabiliteringsbehov" i regi af Human First-samarbejdet mellem Aarhus Universitet, VIA University College og Region Midtjylland
 • National kortlægning af Socialstyrelsens VISO-rådgivning vedrørende adoption uden samtykke
 • Kvalitative bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdet i de fem regioner – både voksen- og børneområdet (en del af kvalitetsmodellen på det sociale område)
 • Projekter under temaet "På patientens præmisser" – ungepanel, tidligt hjemmeophold (THO), arbejds- og inspirationskonference samt gå-hjem-møder om patientinddragelse
 • Tovholder og vidensindsamler for tværsektoriel arbejdsgruppe om nedbringelse af tvangsindlæggelser i psykiatrien
 • Kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af sektorovergange til brug for arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommuner og region
 • Undersøgelse af jobmarkedet for peer-medarbejdere
 • Evaluering af samarbejdsmodel i forhold til børn med spastisk lammelse, Aarhus Kommune
 • Interne sekretariats-/organisationsudviklingsopgaver
 • Sparring til forprojekt til ph.d. om pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Langt fra - tæt på, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Kommunikation for livet, Institut for Kommunikation og Handicap

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for udvikling af brobygningsprojekt på beskæftigelsesområdet
 • Projektleder for udvikling og gennemførelse af videnskabende netværksprojekt om aldring og autisme (støttet af Veluxfonden)
 • Projektleder for evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte i Aarhus, Viborg, Randers, Herning og Favrskov Kommune
 • Projektleder for evaluering af risikovurderingsredskabet Bröset Violence Checklist i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for KOTARE-projektet – afprøvning og implementering af kognitiv træning i arbejdsmarkedsrehabilitering (støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Helsefonden)

2008-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udarbejdelse af bruger- og pårørendeundersøgelse på de sikrede institutioner (UFOS – unge og forældre om de sikrede institutioner og deres åbne afdelinger)
 • Udarbejdelse af eksterne evalueringsrapporter i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Sekretariatsbistand til Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE)
 • Konsulentbistand til Socialministeriet og Deloitte i forbindelse med udarbejdelse af et redskab til at måle livskvalitet for ældre på plejecentre
 • Kontaktperson for de sociale indikatorprogrammer (SIP) på voksenhandicapområdet
 • Evaluering af det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Konsulent for udvikling og implementering af de sociale indikatorprogrammer (SIP) i Danmark

2007-2008 Fuldmægtig, Sundhedssekretariatet, Region Midtjylland

 • Opstarte og gennemføre forløb med hospitalspraktik for administrative medarbejdere i Sundhedsstaben i samarbejde med hospitalerne
 • Koordinering af og udarbejdelse af oplæg til introduktion for nye medarbejdere i Sundhedsstaben
 • Indsamling, koordinering og udarbejdelse af Sundhedsstabens bidrag til den Regionale Udviklingsplan
 • Udarbejdelse af oplæg til direktør og politikere
 • Sekretariatsbetjening af mødefora for Sundhedsstabens afdelingschefer og kontorchefer

2005-2006 Studentermedhjælper i sekretariatet for Netværket vedr. Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)

2005 Praktikant og studentermedhjælper i sekretariatet for Vidensteamet vedr. Udviklingshæmmede og Senhjerneskadede med Problemskabende Adfærd

Uddannelsesbaggrund

2006 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet;

Kurser, konferencer m.m.

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2018 På patientens præmisser - en arbejds- og inspirationskonference (arrangør)

2017 Kursus i flowskrivning

2017 ViBIS-konference om Det Brugerinddragende Hospital

2016 KL's Handicap- og Psykiatrikonference

2016 Kursus i det gode dagsordenspunkt

2014 Afslutningskonference om kognitiv træning i arbejdsrehabilitering (arrangør)

2011 KL's Sociale Temamøde

2010 Ph.d.-kursus i kvantitativ metode på Aarhus Universitet

2009 Socialt Lederforums efterårskonference

2009 3-dages kursus i livskvalitetsmålingsredskabet "Quality of Life Profile" v/University of Toronto, Canada

2008 Projektlederkursus

2005 1-dags kursus i Neuropædagogik

2005 Temadag ved SFI (nu: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) om evaluering på handicapområdet

2005 Forstandergruppens landsmøde