Fra barselsafsnit til eget hjem: Et kvalitativt studie af hvad danske førstegangsforældre finder betydningsfuldt i dagene efter fødslen

Randi Karkov Knudsen; Stina Lou; Hanne Aagaard

Formål:

At undersøge, hvad førstegangsforældre finder betydningsfuldt i den tidlige barselsperiode (fra fødslen til 5 dage efter), med særlig fokus på forældrenes samspil med sundhedsprofessionelle i overgangen mellem hospitals- og kommunalsektor.

Metode:

Etnografisk feltforskning med deltagerobservation og interviews. Der blev inkluderet tre forældrepar, som blev fulgt under indlæggelsen på barselafsnittet og ved første besøg med sundhedsplejersken efter udskrivelsen. Empirien blev analyseret med en Spradley-inspireret analysemetode.

Konklusion:

Undersøgelsen viste, at førstegangsforældre tillagde indlæggelse på barselsafsnittet stor betydning, da det gav dem et frirum til trygt at finde deres nye forældrerolle og være sammen som familie. Det var ikke nødvendigt med en fast ramme for indlæggelsestiden, men en individuel tilgang var vigtigt. Måden hvorpå de sundhedsprofessionelle gav information og vejledning var betydningsfuldt. Nogle forældre fandt ensrettet information vigtigt, mens andre fremhævede positive fordele ved, at personalet havde forskellige tilgange i vejledningen. Herudover havde forældrene behov for at blive bekræftet i, at barnet fulgte normen. Med afsæt i Meleis’ transitionsteori blev der afslutningsvis diskuteret, hvordan forventninger og kulturelle normer kan være centrale for oplevelsen af, hvad der er betydningsfuldt i den tidlige barselsperiode.

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2019
Udgiver Nordisk sygeplejeforskning

Kontaktperson

Stina Lou

Stina Lou

+45 7841 4364

stisoe@rm.dk

Forfattere

Stina Lou