Evaluering af Region Sjællands kursus for praksispersonale "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation".

Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby
Denne evaluering afdækker kursisters og klinikejeres vurdering af kompetenceudviklingskurset "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation". Data består af en spørgeskemaundersøgelse blandt kursisterne (udsendt til 143) med en svarprocent på 72. Seks af disse har yderligere deltaget i et fokusgruppeinterview og ni klinikejere er ligeledes interviewet. Evalueringen tager afsæt i Primær Sundheds otte opstillede delformål med evalueringen, og undersøger herunder, hvorvidt syv beskrevne succeskriterier for afvikling af kurset opnås. De otte delformål omhandler
tilrettelæggelse af kurset, herunder deltagerkreds og formen for kurset, derudover det faglige indhold, anvendeligheden af det, der undervises i, praktiske forhold i forbindelse med bl.a. tilmelding, ændringsønsker og estimat på fremtidige behov for lignende kurser. Evalueringen finder, at de otte delformål er opnået, og at seks ud af syv beskrevne succeskriterier er opfyldt.

Kursisterne finder, at blanding af professioner fungerer godt, og længden med et kursus på en dag er passende. Ca. fire ud af fem mener, at dilemmaspillet har givet dem nye input til en god dialog med patienterne og samme andel er tilfredse med kursuskonceptet og dets indhold. 83 % mener, at indholdet er fagligt relevant og 90 %, at de er blevet bedre til at spotte symptomer på alvorlig sygdom.

74 % af kursisterne oplever, at de har anvendt noget af det lærte efter 3 måneder,
hvilket er lidt lavere end succeskriteriet var sat til (80 %), som er det eneste kriterium, der ikke er opfyldt. 80 % tilkendegiver, at de vil være interesseret i et kursus med lignende emne relateret til tidlig opsporing af kræft.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2019_Evaluering_Region_Sjaellands_kursus_for_praksispersonale.pdf

Video fra konference

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 29 sider