Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse 2015-2017

Mette Gubi Axelsen, Josefine Belkov
Den Sociale Akutuddannelse (DSA) er en uddannelse for medarbejdere ved de sociale akuttilbud. Uddannelsen er tilrettelagt for deltagende kommuner i perioden 2014 – 2017. Kommunerne er godkendt af Socialstyrelsen til at varetage et socialt akuttilbud. Et socialt akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Ved henvendelse i akuttilbuddet modtager borgeren støtte og omsorg samt tilbud om et kort rådgivningsforløb. DEFACTUM har evalueret DSA. Socialstyrelsen er opdragsgiver til, men ikke udfører af Den sociale Akutuddannelse. Uddannelsen er varetaget af Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland i samarbejde med Akuttilbuddet i Lyngby–Taarbæk Kommune. Evalueringen er udarbejdet med henblik på vidensopsamling til brug for fremtidige uddannelser. Denne viden angår deltagernes og uddannelsens vurdering af, hvad der var frugtbart og udfordrende i uddannelsen, og hvad der bør lægges vægt på fremadrettet i en permanent DSA-efteruddannelse. Evalueringen er tilvejebragt gennem kvantitative såvel som kvalitative data: en spørgeskemaundersøgelse til projektdeltagerne med afsæt i spørgsmål målrettet transfer, et mega-fokusgruppeinterview med projektdeltagerne og telefoninterviews med uddannelsesledelsen. Du kan læse mere om den sociale akutuddannelse på Socialstyrelsens hjemmeside.

Download Rapport_2018_Evaluering_Social akutuddannelse.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 53 sider

Kontaktperson

Henriette Qvist

Henriette Qvist

+45 2341 1223

henqvs@rm.dk

Forfattere

Mette Gubi Axelsen