Adgang til skolegang på frie grundskoler for børn og unge med handicap

Morten Greve og Jakob Sevelsted

<![CDATA[Institut for Menneskerettigheder (IMR) ønsker at sætte fokus på adgangen til grundskolegang på fri- og privatskoler for børn med fysiske og psykiske handicap. En række ombudsmandssager samt borgerhenvendelser til instituttet rejser tvivl om, hvorvidt adgangen er lige og fri, som den skal i henhold til handicapkonventionen. I den forbindelse har DEFACTUM og VIVE gennemført en kortlægning og analyse af status, udfordringer og mekanismer på området. Delundersøgelse 1 fra VIVE omfatter en registerbaseret afdækning af handicappede børn og unges faktiske fordeling på forskellige grundskoletyper. Delundersøgelse 2 fra DEFACTUM belyser fri- og privatskolernes rummelighed for handicappede børn og unge via dokumentanalyse af udvalgte skolers forældrerettede informationsmateriale; via interview med PPR-medarbejdere i udvalgte kommuner; og via interview med ledelsesrepræsentanter for udvalgte skoler. Centrale konklusioner fra vores delundersøgelse er, at frie grundskoler ikke i samme omfang som folkeskoler informerer potentielle forældre om skolernes handle- og støttemuligheder på området; at mange frie grundskoler faktisk tager et stort ansvar for inklusion af børn med handicap; men også at fri- og privatskoler generelt opleves som tilbageholdende med at optage især én handicapgruppe som elever: Børn med udadreagerende, problemskabende adfærd med baggrund i fx ADHD. Sidstnævnte konklusion underbygges af VIVE's registerbaserede delundersøgelse.]]>

Download Rapport_2018_Adgang_skolegang_frie_grundskoler_b_og_u_handicap.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 53 sider

Kontaktperson

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve