Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog

Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard
I forbindelse med Fremrykningspuljen er der afsat 19 mio. om året til at udvikle kvaliteten i indsatsen over for mennesker med svære psykiske lidelser. Puljen har fokus på at løfte kvaliteten i den kommunale sociale indsats ved at afprøve evidensbaserede metoder, der understøtter rehabiliterende indsatser, og derved borgernes recoveryproces. En af de afprøvede metoder er Åben Dialog. Metoden er afprøvet i fem kommuner i tidsrummet 2014-2016. DEFACTUM har evalueret metodeafprøvningen af Åben Dialog og afrapporteret resultaterne i en afsluttende rapport, som præsenterer resultaterne vedrørende effekt, implementering og økonomi. Rapporten henvender sig til læsere, der ønsker dybdegående viden om projektet. Rapporten suppleres af to øvrige produkter: Et kort vidensdokument (indeholder korte beskrivelser af metodens indhold og målgruppe, samt af metodens effekt, implementering og økonomiske konsekvenser. Vidensdokumentet henvender sig primært til ledere og medarbejdere i kommuner, som overvejer at implementere metoden, og som har brug for et første hurtigt overblik) og en metode- og implementeringsguide (indeholder en beskrivelse af metoden, af implementeringens faser, trin og de relevante erfaringer fra metodeafprøvningen. Guiden henvender sig til aktører, som overvejer eller skal i gang med at implementere Åben Dialog).

Link til projektet bag publikationen

Download Evalueringsrapport Ãben Dialog.pdf

Download Vidensdokument ÅD 07 09 17.pdf

Download Metode-ogimplementeringsguide ÅD 07 09 17.pdf

Gode erfaringer med metoderne Åben Dialog og Social Færdighedstræning

Udgivelsesform Bidrag til bøger/antologier
År 2017
Udgiver Socialstyrelsen
ISBN/ISSN 978-87-93407-79-4

Forfattere

Marianne S. Balleby Mett Marri Lægsgaard ; Anders Erik Nørbæk ; Karen Sophie Pilegaard