Indikatormål for ”patientinddragelse” - teoretiske og metodiske overvejelser

Berit Kjærside Nielsen, Aarhus Universitet; Kirsten Lomborg, Aarhus Universitet. Torsten Munch-Hansen og Erik Riiskjær, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.
'Indikatormål for ”patientinddragelse" – teoretiske og metodiske overvejelser' fremlægger muligheder og begrænsninger for at opstille indikatorer for patientinddragelse. Rapporten er blevet til ud fra teoretiske og kliniske studier. Den er udformet i samspil med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra centrale og decentrale stabsfunktioner fra Region Midtjylland og de seks hospitaler. Rapporten er forfattet af: Berit Kjærside Nielsen, post doc, Aarhus Universitet; Kirsten Lomborg, professor, Aarhus Universitet; Torsten Munch-Hansen, kontorchef, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Erik Riiskjær, chefkonsulent, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

I rapporten gives et bud på de vigtigste teoretiske begreber bag patientinddragelse. I den forbindelse fremlægges konkrete og internationalt anerkendte eksempler på redskaber til måling af forskellige delaspekter af en praksis baseret på patientinddragelse. Gennemgangen sker i forhold til fire hovedområder: selve inddragelsesprocessen, patienten/pårørende, den sundhedsprofessionelle og den organisatoriske kontekst.

Herudover beskrives de erfaringer, der er indhøstet ved valideringer af to skemaer i mødet med 12 hospitalsafdelinger. Det drejer sig om et skema til patienterne og et til de ansatte. Endelig præsenteres endnu et skema, der kan give et billede af de enkelte afdelingers praksis i forhold til patientinddragelse. Der er gennemført ”face validity”-studier blandt 44 patienter og 47 ansatte.

Rapporten sluttes med en diskussion af, hvordan indikatorer i praksis kan indsamles, og hvad der er det særlige ved at måle graden af patientinddragelse. Der peges på, at patientinddragelse har en karakter, der lægger op til at anvende forskellige supplerende metoder. Det understreges også, at det er vigtigt, at måleredskaber tilvejebringes så de, der skal bruge dem, kan se en mening med dem. Herunder fokuseres der på betydningen af at måling kan ske ud fra et lokalt og et overordnet niveau.

”Patientinddragelse” opfattes i rapporten som et ønske om, at det samlede sundhedsvæsen bliver bedre til at sætte sig ind i patientens og de pårørendes ønsker til patientforløb. Denne ambition er i god overensstemmelse med den internationale litteratur om patientcentrering og fælles beslutningstagen.

Download Rapport_2015_Indikatormaal_patientinddragelse.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 138 sider

Forfattere

Erik Riiskjær ; Torsten Munch-Hansen