Evaluering af MultifunC

Oxford Research; DEFACTUM; Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE ved SDU)

Evalueringen viser, at unge på MultifunC oplever en række umiddelbare positive effekter af behandlingen undervejs i forløbet i forhold til trivsel, handlemuligheder og problemadfærd. Også risikoen for tilbagefald til kriminalitet, målt ud fra risikovurderingsværktøjet YLS/CMI, reduceres.

Evalueringens registeranalyse viser, at der med de foreliggende data ikke kan identificeres en hverken bedre eller dårligere effekt af at have modtaget MultifunC-behandling sammenlignet med andre indsatser.

Blandt unge, der tidligere har gennemført programmet, ses, at efter 12 måneder har ca. 66 pct. modtaget minimum én sigtelse, mens 25 pct. har modtaget mindst én dom. Det er på niveau med de unge, der er sammenlignet med, som har modtaget en alternativ indsats.

Også når det gælder uddannelse og beskæftigelse er tallene for unge, der har modtaget en MultifunC-behandling og sammenligningsgruppen på samme niveau.

Evalueringen rummer også en kvalitativ analyse. Her påpeges forskellige forhold, der vurderes at være væsentlige for succesfulde anbringelsesforløb, blandt andet betydningen af gode overgange, et godt samarbejde med biologisk familie og den unges relationer til voksne på MultifunC Midtjylland. Også vigtigheden af den unges egen motivation og kognitive funktion pointeres.

Resultaterne af behandlingsforløbet peger desuden på, at det kan være hensigtsmæssigt, at unge i høj risiko for kriminalitet hjælpes af en indsats, der bygger på intensiv og tværfaglig evidensbaseret behandling, og at positive ændringer er mulig i et relativt kortvarigt forløb. Omvendt vurderes det i evalueringen, at bl.a. udfordringerne med at skabe gode overgange kan gøre det vanskeligt for unge at bryde med kriminaliteten. Et andet opmærksomhedspunkt er mere hjælp til den unge til at opbygge prosociale relationer.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2022_Evaluering af MultifunC.pdf

Socialstyrelsen

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver Socialstyrelsen
Længde 72 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen