Evaluering af Fælles Praksis på Kofoedsminde

Kirsten Overgaard; Morten Greve

DEFACTUM har gennemført en evalueringsundersøgelse, der belyser erfaringer og resultater indhøstet i perioden 2019-2021 i forbindelse med implementering af et nyt fagligt ståsted for den sikrede institution Kofoedsminde under overskriften "Fælles Praksis" med fokus på beboerinddragelse og -trivsel. Dette er et meget vigtigt fokus, da Kofoedsminde arbejder i spændingsfeltet mellem straffeloven og serviceloven: De berørte borgere er vurderet uegnet til almindelig fængselsstraf og skal ydes socialfaglig støtte og behandling efter servicelovens bestemmelser i sikret regi. Det er i dette lys, Fælles Praksis skal forstås. Med Fælles Praksis har Kofoedsminde uddraget socialpædagogisk praksisviden og  læring opbygget over lang tid, og forsøgt at samle og kvalificere denne i en sammenhængende model for indsats på institutionen.

Implementeringen af visse af komponenterne i Fælles Praksis er kommet langt i evalueringsperioden. Det gælder i særdeleshed "Beboerudviklingssamtaler" (BUS-samtaler). Andre elementer – fx "Platform og indsats", "Tryghedsplanen" og delmål med høj grad af beboerinddragelse og -medejerskab – er endnu ikke fuldt implementeret på afdelingerne.

Data tegner et billede af en implementeringsproces, som har gjort mærkbare fremskridt på alle fire afdelinger. Omvendt udestår der især på nogle af afdelingerne endnu en del implementeringsarbejde, før man kan sige, at implementeringsmålsætningerne er opfyldt. Covid-19-pandemien har direkte og indirekte haft stor betydning i den forbindelse. Implementeringsarbejdet er dog nået langt nok til, at potentialet i Fælles Praksis er blevet underbygget i løbet af evalueringsperioden.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2022_Evaluering_Fælles_Praksis_Kofoedsminde.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 72 sider