Udvikling i befolkningens stressniveau - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress"

Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen

Indledning

Selv om stress er et emne, der længe har fyldt meget i både medier og i diskussionen om årsager til sygefravær, er det først i de senere år, vi har tal for stressniveauet i hele befolkningen. Derfor ved vi ikke meget om, hvordan stressniveauet har udviklet sig over tid. Er danskerne blevet mere elle mindre stressede?

Ganske vist har der siden midten af 1990'erne været en stigning i stressrelaterede diagnoser i hospitalsvæsenet, men det kan til dels skyldes ændringer i henvisnings- og diagnosticeringspraksis. Først med de regionale og nationale sundhedsprofiler har vi solide data for udviklingen i stressniveauet på befolkningsniveau. Fra 2010 til 2013 lå andelen med et højt stressniveau konstant, mens der skete en markant stigning fra 2013 til 2017 og med de største stigninger blandt de unge.

Stress er en vigtig indikator for dårlig mental sundhed, og det er derfor bekymrende, at stressniveauet stiger i den danske befolkning. Det er særligt bekymrende, at stigningen er størst blandt unge, da længerevarende stress øger risikoen for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet samt for at udvikle en række psykiske og fysiske sygdomme.

Den første temaanalyse i denne serie, Stress på tværs af livet, beskrev stressniveauet i den voksne befolkning. Analysen viste, at andelen med et højt stressniveau er størst blandt unge (16-24 år) og ældre (75 år og derover). Andelen med et højt stressniveau er lavest i aldersgruppen 65-74 år. Flere kvinder end mænd har et højt stressniveau, og stressniveauet stiger med faldende uddannelsesniveau.

Den anden temaanalyse i denne serie, Belastninger i dagligdagen, beskrev belastninger i den voksne befolkning. Analysen viste, at belastninger varierer på tværs af aldersgrupper. De yngre var i højere grad belastet af økonomi, bolig og arbejde end de ældre. Sygdom var en vigtig belastning i alle aldersgrupper, men med stigende alder var det en stigende andel, der var belastet af sygdom.

I denne temaanalyse undersøger vi udviklingen i andel med et højt stressniveau fra 2010 til 2017. Formålet er at undersøge ændringerne i andelen med højt stressniveau på tværs af aldersgrupper i hele befolkningen samt opdelt på køn og uddannelsesniveau.

Temaanalysen er en del af forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress", der er finansieret af Velliv Foreningen.

Link til projektet bag publikationen

Download Temaanalyse_Udvikling i befolkningens stressniveau_Endelig udgave.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM