Tilgang og Praksis på Kofoedsminde

Kofoedsminde i Region Sjælland ønsker at udvikle og konsolidere en faglig tilgang med samarbejde med borgeren, hvor der er fokus på relationer, at styrke borgerens positive egenfortælling ud fra et ressourcefokus, samt at se borgeren i et helhedsperspektiv med fokus på livskvalitet og livsmestring i et recoveryperspektiv. Målgruppen er domfældte mennesker med udviklingshæmning.

Region Sjælland har tilknyttet DEFACTUM med henblik på at udforme en virkningsevaluering med fokus på, hvad der virker for hvem, under hvilke betingelser.

Formålet med at følge og evaluere implementeringen af en ny Tilgang og Praksis er at skabe basis for den videre udvikling af det socialpædagogiske arbejdsfelt på Kofoedsminde.

Evalueringen skal fokusere på det organisatoriske niveau med formulering og evaluering af indsatsteori. Herudover skal medarbejderne involveres med at udføre konkrete prøvehandlinger i forhold til øget beboerinvolvering og at anvende delmål i den individuelle plan som omdrejningspunktet i
arbejdet med den enkelte beboer. Således vil projektet skabe et solidt fundament for læring og vidensopbygning på Kofoedsminde og på den baggrund skabe basis for udvikling af det sociale område.

Vi anvender en kombination af kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Målet med forskningsprojektet er at producere viden om hvilken type praksis, der
• Øger beboernes livsmestring
• Mindsker antallet af konflikter som følge af frustration hos beboerne, dvs. færre voldsepisoder

Projektet gennemføres fra august 2019 til maj 2021.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere